Wyszukaj
Szukaj Ukryj wyszukiwarkę

Polityka prywatności

 

 

Co zawiera Polityka prywatności?

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu internetowego Moliera2.com, a także za pośrednictwem Salonów stacjonarnych.

Celem Polityki prywatności jest określenie podejmowanych przez nas działań w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego Moliera2.com oraz powiązanych z nim usług i narzędzi, wykorzystywanych do wykonywania czynności, takich jak zakładanie Konta, składanie Zamówienia i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu internetowego Moliera2.com.

Wyrażenia występujące w Polityce prywatności należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie. Niezależnie poniżej przedstawiamy definicje niektórych pojęć używanych w niniejszej Polityce prywatności:

 • Polityka prywatności - niniejsza Polityka prywatności
 • Polityka Cookies – polityka dostępna pod linkiem: https://www.moliera2.com/static/202/pliki-cookies.html
 • Regulamin – regulamin Sklepu internetowego dostępny pod linkiem: https://www.moliera2.com/static/180/regulamin.html
 • RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • dane osobowe -  wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Administrator Danych Osobowych

Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354814, NIP: 5222909794, REGON: 141718320, kapitał zakładowy 38 131 603,60 zł w pełni opłacony („Administrator”, „my”).

Z Administratorem można się skontaktować:

 • Korespondencyjnie na adres siedziby Administratora
 • Mailowo na adres: [email protected]

Telefonicznie pod numerem: +48 22 47 000 01

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Można kontaktować się z nim bezpośrednio we wszystkich sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  realizacją  praw wynikających z RODO  pod  adresem  e-mail: [email protected].

 

Rejestracja Konta

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W celu założenia Konta Użytkownik jest zobowiązany do podania adresu e-mail. Po zalogowaniu się do Konta Użytkownik ma możliwość uzupełnienia danych osobowych poprzez wskazanie dodatkowych danych identyfikacyjnych oraz kontaktowych i adresowych. W ramach Konta przetwarzane mogą być również inne dane osobowe zebrane w związku z aktywnością Użytkownika w Sklepie internetowym Moliera2.com i korzystaniem z naszych usług np. historia zakupów, uczestnictwo w programie lojalnościowym, informacje na temat udzielonych zgód. Użytkownik ma również możliwość podania swojej daty urodzin - wyłącznie dnia i miesiąca, jeśli chce otrzymywać od nas raz w roku niespodziankę z okazji urodzin.

Jakie są cele, podstawy oraz okresy przetwarzania danych osobowych Użytkowników konta?

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników Konta w  następujących celach i na podstawie:

 1. utworzenie oraz prowadzenie Konta (np. składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostęp do historii zakupów, zarządzanie swoimi zgodami w Sklepie internetowym Moliera2.com itd.) oraz umożliwienie Użytkownikom korzystania z innych usług dostępnych w Sklepie internetowym Moliera2.com – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą Użytkownik zawiera zakładając Konto i akceptując Regulamin

Dane osobowe Użytkowników Konta przetwarzamy w tym celu przez okres korzystania przez Użytkownika z Konta, czyli przez okres wykonania umowy o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym Moliera2.com, a następnie przez okres wskazany w ppkt b) i c).

 1. działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego Partnerów lub innych stron trzecich tzw. Zaufanych Partnerów (na zasadach opisanych w Polityce cookies) np. prezentowanie Użytkownikom reklam i rabatów, także dostosowywanych do ich preferencji w oparciu o profilowanie. W sposób uproszczony analizujemy aktywność Użytkowników w Sklepie internetowym Moliera2.com), dzięki czemu możemy dopasowywać dostarczane im treści do ich preferencji.

Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na podejmowane względem Użytkowników decyzje – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

Dane osobowe Użytkowników Konta przetwarzamy w tym celu do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej różnymi kanałami, tj. drogą elektroniczną lub telefoniczną. Takie działania są podejmowane przez nas wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w tym zakresie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie przez okres do jej wycofania.

 1. ustalenie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Użytkownikiem Konta a Administratorem  - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora

Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy w tym celu przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (maksymalnie do 3 lat od usunięcia Konta)

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, lecz konieczne, by dokonać rejestracji Konta w Sklepie internetowym Moliera2.com.

Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być konieczne, by skorzystać z pełnej funkcjonalności Konta.

Jakie prawa mają Użytkownicy Konta?

 1. prawo dostępu do treści swoich danych;
 2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym profilowania;
 6. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:

Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych Urząd

Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

[email protected]

Ze swoich uprawnień można skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: [email protected], bądź za pośrednictwem Infolinii.

Kto może być odbiorcą danych osobowych Użytkowników Konta?

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Konta mogą być podmioty świadczące usługi:

 1. informatyczne, w tym hostingowe;
 2. call center, w tym nagrywanie rozmów;
 3. marketingowe;
 4. analityczne;
 5. podmioty wysyłające na nasze zlecenie SMS-y oraz e-maile;
 6. dostarczające narzędzia do tworzenia ankiet i zbierania opinii on-line;
 7. prawne związane z działalnością Administratora;
 8. mające na celu optymalizację serwisu Sklepu internetowego Moliera2.com.

 

Zakupy – Złożenie zamówienia

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy  dane osobowe podane przez Klienta w związku ze złożeniem przez niego zamówienia w Sklepie internetowym Moliera2.com oraz  inne zebrane w związku z jego aktywnością i korzystaniem z naszych usług w Sklepie internetowym Moliera2.com bądź Salonie Stacjonarnym (jeśli Klient przystąpił do Karty Klubu Korzyści) tj.  dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz dane dotyczące złożonego zamówienia: data złożenia zamówienia, nazwa Asortymentu, jego parametry oraz wybrany przez Klienta sposób płatności, a także historię zakupów, informacje o uczestnictwie w prowadzonych przez nas działaniach marketingowych, informacje na temat udzielonych zgód.

Jakie są cele, podstawy oraz okresy przetwarzania danych osobowych Klientów?

Przetwarzamy dane osobowe Klientów w  następujących celach i na podstawie:

 1. realizacja zamówienia i wykonanie zawartej umowy, w tym kontakt z Klientem w tym zakresie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy sprzedaży;

Dane osobowe Klientów przetwarzamy w tym celu przez okres wykonywania umowy, a następnie przez okresy wskazane w ppkt b-d.

 1. działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego Partnerów lub innych stron trzecich tzw. Zaufanych Partnerów (na zasadach opisanych w Polityce cookies) np. prezentowanie Użytkownikom reklam i rabatów, także dostosowywanych do ich preferencji w oparciu o profilowanie. W sposób uproszczony analizujemy aktywność Klientów w Sklepie internetowym Moliera2.com), dzięki czemu możemy dopasowywać dostarczane im treści do ich preferencji.

Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na podejmowane względem Klientów decyzje – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

Dane osobowe Klientów przetwarzamy w tym celu do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu przez Klienta.

Dane osobowe Klientów mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej różnymi kanałami, tj. drogą elektroniczną lub telefoniczną. Takie działania są podejmowane przez nas wyłącznie w przypadku, gdy Klient wyraził w tym zakresie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie przez okres do jej wycofania.

 1. ustalenie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem  - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora

Dane osobowe Klientów przetwarzamy na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (maksymalnie do 3 lat od wykonania umowy).

 1. wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, a także rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach prawa – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Dane osobowe Klientów przetwarzamy w tym celu przez okres wskazany przez przepisy prawa (podatkowe, rachunkowe – maksymalnie do 5 lat od powstania obowiązku prawnego, przepisy kodeksu cywilnego – maksymalnie do 3 lat od powstania obowiązku prawnego).

Jakie prawa mają Klienci?

 1. prawo dostępu do treści swoich danych;
 2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu,  w tym profilowania;
 6. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:

Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych Urząd

Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

[email protected]

Ze swoich uprawnień można skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: [email protected], bądź za pośrednictwem Infolinii.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne, aby skutecznie zrealizować zamówienie lub rozpatrzeć reklamację.

Kto może być odbiorcą danych osobowych Klientów?

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być podmioty świadczące usługi:

 1. informatyczne, w tym hostingowe;
 2. call center, w tym nagrywanie rozmów;
 3. wsparcia w zakresie obsługi klienta;
 4. marketingowe;
 5. analityczne;
 6. podmioty wysyłające na nasze zlecenie SMS-y oraz e-maile;
 7. dostarczające narzędzia do tworzenia ankiet i zbierania opinii on-line;
 8. księgowe;
 9. obsługi płatności online oraz płatności odroczonych;
 10. kurierskie;
 11. prawne, audytorskie związane z działalnością Administratora;
 12. mające na celu optymalizację Sklepu internetowego Moliera2.com.

 

Formularz kontaktowy, infolinia, czat, Video doradca

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W celu ułatwienia kontaktu z nami udostępniliśmy formularz kontaktowy, Infolinię, czat oraz Video doradcę w Salonach Moliera2. Dane osobowe interesantów, które możemy przetwarzać za pośrednictwem tych kanałów obejmują: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe, a także inne informacje podane przez interesanta w trakcie prowadzonej z nami korespondencji lub rozmowy. Rozmowy telefoniczne za pośrednictwem Infolinii Moliera2.com są rejestrowane.

Jakie są cele, podstawy oraz okresy przetwarzania danych osobowych interesantów?

Dane osobowe podane przez interesantów za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, Infolinii,  czatu oraz Video doradcy przetwarzamy w następujących celach i na podstawie:

 1. komunikacja i udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora

Dane osobowe interesantów przetwarzamy w tym celu do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, a następnie przez okres wskazany odpowiednio w ppkt b (jeśli dotyczy) - d

 1. podjęcie działań na żądanie interesanta przed zawarciem umowy (jeśli interesant inicjuje komunikację z nami w związku z chęcią zawarcia umowy) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

Dane osobowe interesantów przetwarzamy w tym celu do czasu zakończenia komunikacji, a następnie przez czas wykonania umowy, a jeśli ta zostanie zawarta przez okresy wskazane wyżej dla „Zakupy – Złożenie zamówienia”

 1. w zależności od treści skierowanego do nas zapytania - działania marketingowe, w tym informacyjne na temat produktów Administratora oraz oferowanych rabatów, analityczne i statystyczne Administratora  – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub stronę trzecią;

Dane osobowe interesantów przetwarzamy w tym celu do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu.

 1. ustalenie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między interesantem a Administratorem  - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

Dane osobowe interesantów przetwarzamy na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (do  3 lat od zakończenia komunikacji).

Jakie prawa mają interesanci?

 1. prawo dostępu do treści swoich danych;
 2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych interesantów przetwarzanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
 5. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;
 6. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
 1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:

Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych Urząd

Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

[email protected]

Ze swoich uprawnień można skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: [email protected], bądź za pośrednictwem Infolinii.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w minimalnym zakresie konieczne, aby się z nami skutecznie komunikować.

Kto może być odbiorcą danych osobowych interesantów?

Odbiorcami danych osobowych interesantów mogą być podmioty świadczące usługi:

 1. informatyczne, w tym hostingowe;
 2. call center, w tym nagrywanie rozmów;
 3. wsparcia w zakresie obsługi klienta;
 4. analityczne;
 5. podmioty wysyłające na nasze zlecenie SMS-y oraz e-maile;
 6. prawne, audytorskie związane z działalnością Administratora;
 7. mające na celu optymalizację Sklepu internetowego Moliera2.com.

 

Wizyta w Salonie stacjonarnym

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Wizerunek Klienta, który odwiedza nasz Salon stacjonarny może zostać zarejestrowany przez nasze kamery monitoringu.

Jakie są cele, podstawy oraz okresy przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Dane z monitoringu wizyjnego przetwarzamy nie dłużej niż przez 3 miesiące.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie Salonu stacjonarnego.

Jakie prawa mają Klienci Salonu stacjonarnego?

 1. prawo dostępu do treści swoich danych;
 2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do sprzeciwu tj. prawo do wniesienia w dowolnym momencie - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonego monitoringu;
 5. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:

Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych Urząd

Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

[email protected]

Ze swoich uprawnień można skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: [email protected], bądź za pośrednictwem Infolinii.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie Salonu stacjonarnego.

Kto może być odbiorcą danych osobowych Klientów objętych monitoringiem?

Odbiorcami danych osobowych Klientów objętych monitoringiem mogą być podmioty świadczące usługi:

 1. informatyczne, w tym hostingowe;
 2. prawne, audytorskie związane z działalnością Administratora;

 

Komunikacja marketingowa

Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników i Klientów w celu realizowania względem nich działań marketingowych, które polegają na wysyłaniu informacji marketingowych dotyczących naszych oraz naszych Partnerów produktów i usług drogą elektroniczną.

W związku z realizowaniem działań marketingowych w niektórych przypadkach dokonujemy profilowania, (w sposób uproszczony analizujemy aktywność w Sklepie internetowym Moliera2.com), dzięki czemu możemy dopasowywać dostarczane treści do preferencji ich odbiorców. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na podejmowane względem Użytkowników i Klientów decyzje – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W celu marketingowym możemy przetwarzać w minimalnym zakresie dane identyfikacyjne oraz kontaktowe tych Użytkowników oraz Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej drogą elektroniczną.

Jakie są cele, podstawy oraz okresy przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i na podstawie:

 1. działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego Partnerów lub innych stron trzecich tzw. Zaufanych Partnerów (na zasadach opisanych w Polityce cookies) np. prezentowanie Użytkownikom reklam i rabatów, także dostosowywanych do ich preferencji w oparciu o profilowanie.  W sposób uproszczony analizujemy aktywność w Sklepie internetowym Moliera2.com, dzięki czemu możemy dopasowywać dostarczane Użytkownikom i Klientom treści do ich preferencji. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na podejmowane względem nich decyzje – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

Dane osobowe adresatów treści marketingowych będą przetwarzane w tym celu do czasu skutecznego wniesienia przez nich sprzeciwu.

 1. ustalenie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z prowadzonymi przez nas działaniami marketingowymi – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Dane osobowe adresatów treści marketingowych przetwarzamy w tym celu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonego przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (do 3 lat od złożenia rezygnacji z otrzymywania komunikacji marketingowej).

Jakie prawa mają odbiorcy treści marketingowych?

 1. prawo dostępu do treści swoich danych;
 2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym profilowania;
 5. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:

Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych Urząd

Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

[email protected]

Ze swoich uprawnień można skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: [email protected], bądź za pośrednictwem Infolinii.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby móc otrzymywać od nas komunikację marketingową. Podanie numeru telefonu oraz miesiąca i dnia urodzenia jest dobrowolne.

Kto może być odbiorcą danych osobowych adresatów treści marketingowych?

Odbiorcami danych osobowych adresatów treści ma mogą być podmioty świadczące usługi:

 1. informatyczne, w tym hostingowe;
 2. marketingowe;
 3. analityczne;
 4. podmioty wysyłające na nasze zlecenie SMS-y oraz e-maile;
 5. prawne, audytorskie związane z działalnością Administratora;
 6. mające na celu optymalizację Sklepu internetowego Moliera2.com

 

Programy lojalnościowe - Klub korzyści moliera2, Moliera2 Prestige Club, inne programy lojalnościowe

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W przypadku skorzystania z dostępnych programów lojalnościowych przetwarzamy dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe uczestnika.

Jakie są cele, podstawy oraz okresy przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzane w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym będą przetwarzane w następujących celach i na podstawie:

 1. realizacji umowy uczestnictwa w programie lojalnościowym – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy związanej z uczestnictwem w programie lojalnościowym;

Dane osobowe uczestników przetwarzamy przez okres ich uczestnictwa w programie lojalnościowym, a następnie przez okres wskazany w ppkt b) i c).

 1. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między uczestnikiem a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;

Dane osobowe przetwarzamy w tym celu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonego przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (do 3 lat od wykonania umowy).

 1. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

Dane osobowe uczestników przetwarzamy w tym celu przez okres wskazany przez przepisy prawa (podatkowe, rachunkowe – do 5 lat od powstania obowiązku prawnego, przepisy kodeksu cywilnego – do 3 lat od powstania obowiązku prawnego)

 1. działania marketingowe poprzez kierowanie dedykowanych do uczestników programu lojalnościowego wiadomości marketingowych, dotyczących produktów i  usług naszych i naszych Partnerów, także dostosowywanych do ich preferencji w oparciu o profilowanie. W sposób uproszczony analizujemy aktywność uczestników w Sklepie internetowym Moliera2.com i Salonie stacjonarnym), dzięki czemu możemy dopasowywać dostarczane im treści do ich preferencji.

Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na podejmowane względem uczestników decyzje – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

Dane osobowe uczestników przetwarzamy w tym celu do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu.

Dane osobowe uczestnika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej różnymi kanałami, tj. drogą elektroniczną lub telefoniczną. Takie działania są podejmowane przez nas wyłącznie w przypadku, gdy uczestnik wyraził w tym zakresie zgodę, którą uczestnik może wycofać w dowolnym momencie przez okres do jej wycofania.

Jakie prawa mają uczestnicy programu lojalnościowego?

 1. prawo dostępu do treści swoich danych;
 2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych uczestników przetwarzanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym profilowania;
 6. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:

Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych Urząd

Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

[email protected]

Ze swoich uprawnień można skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: [email protected], bądź za pośrednictwem Infolinii.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do przystąpienia i uczestnictwa w programie lojalnościowym.

Kto może być odbiorcą danych osobowych uczestników programów lojalnościowych?

Odbiorcami danych osobowych uczestników mogą być podmioty świadczące usługi:

 1. informatyczne, w tym hostingowe;
 2. marketingowe;
 3. analityczne;
 4. podmioty wysyłające na nasze zlecenie SMS-y oraz e-maile;
 5. prawne, audytorskie związane z działalnością Administratora;
 6. mające na celu optymalizację serwisu.

 

Powiadomienia, Powiadomienia VIP Serwis

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W przypadku skorzystania z usługi powiadomienia „Zapisz się na powiadomienie” zamieszczonej na Stronie internetowej przetwarzamy adres poczty elektronicznej.

Jakie są cele, podstawy oraz okresy przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe podane w związku z chęcią skorzystania z usługi w postaci powiadomienia o dostępności produktu będą przetwarzane w następujących celach i na podstawie:

 1. przesłanie powiadomienia o dostępności produktu – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaży;

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do wysłania powiadomienia o dostępności produktu, a w przypadku zawarcia umowy zgodnie z okresem wskazanym wyżej dla „Zakupy – Złożenie zamówienia.

 1. działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego Partnerów lub innych stron trzecich tzw. Zaufanych Partnerów (na zasadach opisanych w Polityce cookies), z którymi współpracujemy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej; np. prezentowanie reklam i rabatów, także dostosowywanych do ich preferencji w oparciu o profilowanie. W sposób uproszczony analizujemy aktywność w Sklepie internetowym Moliera2.com), dzięki czemu możemy dopasowywać dostarczane Użytkownikom treści do ich preferencji.

Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na podejmowane względem Użytkowników decyzje – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy w tym celu do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu.

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej różnymi kanałami, tj. drogą elektroniczną lub telefoniczną. Takie działania są podejmowane przez Nas wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w tym zakresie zgodę, którą Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie przez okres do jej wycofania.

Dane osobowe przetwarzamy w tym celu do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu.

 1. ustalenie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Dane osobowe przetwarzamy w tym celu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonego przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, (do 3 lat od wykonania umowy).

Jakie prawa mają Użytkownicy, którzy zapisali się na powiadomienie?

 1. prawo dostępu do treści swoich danych;
 2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych Użytkowników przetwarzanych na podstawie art. 6 ust.1 lit b RODO;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym profilowania;
 6. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:

Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych Urząd

Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

[email protected]

Ze swoich uprawnień można skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: [email protected], bądź za pośrednictwem Infolinii.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne, by zapisać się na powiadomienie.

Kto może być odbiorcą danych osobowych Użytkowników, którzy dokonali zapisu na powiadomienie?

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników, którzy dokonali zapisu na powiadomienie mogą być podmioty świadczące usługi:

 1. informatyczne, w tym hostingowe;
 2. analityczne;
 3. podmioty wysyłające na nasze zlecenie SMS-y oraz e-maile;
 4. prawne, audytorskie związane z działalnością Administratora;
 5. mające na celu optymalizację serwisu.

 

Organizacja konkursów

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W przypadku wzięcia udziału w konkursie przetwarzamy dane identyfikacyjne, kontaktowe, adresowe uczestników konkursu.

Jakie są cele, podstawy oraz okresy przetwarzania danych osobowych?

 1. przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców oraz wydanie nagród – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora zapewnieniu możliwości wzięcia udziału w konkursie oraz przede wszystkim w wypełnieniu obowiązków wynikających ze złożonego przyrzeczenia (opisanych np. w regulaminie);

Dane osobowe uczestników konkursów przetwarzamy w tym celu do zakończenia konkursu, a następnie w okresie wskazanym w ppkt b), c).

 1. wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych w terminie określonym w przepisach prawa tj. realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

Dane osobowe uczestników konkursów przetwarzamy w tym celu przez okres wskazany przez przepisy prawa (podatkowe, rachunkowe  - do 5 lat od powstania obowiązku prawnego)

 1. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między uczestnikiem konkursu a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Dane osobowe uczestników konkursów przetwarzamy w tym celu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonego przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (do 3 lat od zakończenia konkursu)

Jakie prawa mają uczestnicy konkursu?

 1. prawo dostępu do treści swoich danych;
 2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;
 5. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:

Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych Urząd

Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

[email protected]

Ze swoich uprawnień można skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: [email protected], bądź za pośrednictwem Infolinii.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne, aby wziąć udział w konkursie.

Kto może być odbiorcą danych osobowych uczestników konkursów?

Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursów mogą być podmioty świadczące usługi:

 1. informatyczne, w tym hostingowe;
 2. analityczne;
 3. podmioty wysyłające na nasze zlecenie SMS-y oraz e-maile;
 4. prawne, audytorskie związane z działalnością Administratora;
 5. mające na celu optymalizację serwisu.

 

Fanpage na portalach społecznościowych

Administrator posiada profile na portalach społecznościowych Facebook i Instagram, YouTube, TikTok. Na naszych profilach są regularnie publikowane i udostępniane treści, oferty i rekomendacje produktów. Administratorzy portali społecznościowych rejestrują zachowania użytkowników, którzy odwiedzają i wchodzą w interakcje z naszymi profilami za pomocą plików cookies i innych podobnych technologii przy każdej takiej interakcji z naszym profilem a także z innymi witrynami. Administratorzy profili na portalach społecznościowych mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region) użytkowników je odwiedzających. W ramach korzystania z portali społecznościowych o zakresie i celach przetwarzania danych w serwisach społecznościowych decydują administratorzy tych portali.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników portali społecznościowych (imię, nazwisko, wizerunek oraz informacje ogólne, które umieszczają na swoim profilu jako publiczne), którzy należą do sieci kontaktów Administratora, są obserwującymi, obserwowanymi, komentującymi lub w inny sposób są widoczni dla Administratora zgodnie z charakterystyką danego portalu społecznościowego.

Jakie są cele, podstawy oraz okresy przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzamy w celu i na podstawie:

 1. prowadzenie profilu (fanpage), informowanie o naszej aktywności, promowanie naszych produktów, organizacja konkursów, budowanie i utrzymanie społeczności z nami związanej, a także komunikacja za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, czat, wiadomości) oraz cele statystyczne  – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;

Dane osobowe przetwarzamy w tym celu tak długo, jak długo użytkownik portalu społecznościowego jest w naszej sieci lub do momentu skutecznego wniesienia przez niego sprzeciwu.

 1. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między użytkownikiem portalu społecznościowego a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;

Dane osobowe użytkowników portalu społecznościowego możemy przetwarzać w tym celu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonego przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (do 3 lat od interakcji za pośrednictwem portalu).

Jakie prawa mają użytkownicy, którzy odwiedzają i wchodzą w interakcje z naszymi profilami na portalach społecznościowych?

 1. prawo dostępu do treści swoich danych;
 2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;
 5. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy użytkownik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:

Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych Urząd

Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

[email protected]

Ze swoich uprawnień można skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: [email protected], bądź za pośrednictwem Infolinii.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W niektórych przypadkach niepodanie danych osobowych może uniemożliwić członkostwo lub aktywność w grupie tematycznej lub aktywność na naszych profilach.

Kto może być odbiorcą danych osobowych użytkowników odwiedzających nasze profile na portalach społecznościowych?

Odbiorcami danych osobowych użytkowników odwiedzających nasze profile na portalach społecznościowych mogą być podmioty świadczące usługi:

 1. informatyczne, w tym hostingowe;
 2. analityczne;
 3. marketingowe;
 4. podmioty wysyłające na nasze zlecenie SMS-y oraz e-maile;
 5. prawne, audytorskie związane z działalnością Administratora;
 6. mające na celu optymalizację serwisu;
 7. właściciel portalu społecznościowego - w zakresie jaki wynika z konieczności zapewnienia funkcjonowania naszych profili (fanpage) lub naszych grup tematycznych na portalu;
 8. inni  użytkownicy portalu społecznościowego – w zakresie dotyczącym aktywności użytkowników na naszych profilach (fanpage), w naszych grupach, jak również informacji udostępnionych na profilu użytkownika;

 

Cookies i profilowanie

Sklep internetowy Moliera2.com jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).

Administrator dokonuje profilowania w oparciu o pliki cookies, w celach marketingowych – w odniesieniu do Klienta oraz Użytkownika będzie to miało miejsce, jeśli zezwoli na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami może być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez niego treściach. Dzięki temu reklamy produktów wyświetlane w ramach usług internetowych z których korzysta, będą bardziej dostosowane do jego potrzeb. Profilowanie tego typu nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących skutki prawne lub wpływających w podobnie istotny sposób.

Kompletna informacja o plikach cookies w Sklepie internetowym Moliera2.com znajduje się w Polityce cookies.

 

Komunikacja z Kontrahentem, reprezentantem Kontrahenta oraz osobami działającymi w imieniu Kontrahenta

Do kogo skierowana jest informacja?

Klauzula opisuje zasady przetwarzania danych:

•     Potencjalnych oraz obecnych Kontrahentów;

•     Osób działających w imieniu Kontrahentów

i jest przekazywana zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) nr  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1 z późn. zm.) - dalej RODO.

 

Definicje

 

Kontrahent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, z którą Administrator nawiązuje współpracę biznesową;

Umowa – umowa biznesowa łącząca Administratora z Kontrahentem;

Osoby działające w imieniu Kontrahentów – każda osoba fizyczna, która kontaktuje się z pracownikami i przedstawicielami lub pełnomocnikami Administratora w celu nawiązania lub realizacji współpracy biznesowej, w szczególności mogą być nimi pracownicy Kontrahenta lub inne osoby wyznaczone przez Kontrahenta, lub działające w jego imieniu;

Pan/Pani - osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ;

Jakie dane osobowe przetwarzamy i skąd je pozyskujemy?

Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub za pośrednictwem Kontrahenta.
Zakres danych osób działających w imieniu kontrahentów to dane identyfikacyjne, służbowe dane kontaktowe oraz inne dane przekazywane Administratorowi w treści zawieranych Umów lub związku z ich realizacją. 

Administrator może także pozyskiwać dane z ogólnodostępnych źródeł, takich jak KRS, CEIDG czy  biała lista podatników w celu próby nawiązania współpracy lub weryfikacji danych rejestrowych Kontrahenta. Zakres pozyskanych danych jest zgodny z zakresem publicznie udostępnionych w tych rejestrach informacji.*

* Ta informacja dotyczy jedynie osób, których dane nie są pozyskiwane bezpośrednio od nich samych.

 

Jakie są cele, podstawy oraz okresy przetwarzania danych osobowych?

Kategorie osób

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

i czas przetwarzania

 

Prawa przysługujące na mocy RODO

 

Potencjalni Kontrahenci oraz Kontrahenci (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

*     Nawiązanie współpracy biznesowej;

*     Zawarcie i realizacja umów;

*     Obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń;

*     Przedstawienie oferty towarów i usług;

*     Marketing bezpośredni;

*     Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

* Wypełnienie obowiązku prawnego (rozliczenie umowy)

*     Komunikacja prowadzona w związku z podjęciem działań przed zawarciem Umowy, w tym przedstawianie ofert na żądanie potencjalnego Kontrahenta oraz realizacją zawartej Umowy biznesowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

*    Prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest umożliwienie obrony oraz dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

*    Prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość nawiązywania relacji biznesowych oraz udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych kontrahentów, jeśli te nie dotyczą potencjalnej lub trwającej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

* Obowiązek prawny wynikający z prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 

Czas przetwarzania danych:

 

*   Potencjalni Kontrahenci:

do czasu nawiązania współpracy i zawarcia Umowy (od tego momentu dane są przetwarzane jak dane Kontrahenta). W przypadku nienawiązania współpracy dane osobowe niezwłocznie usuwane, chyba, że ich przetwarzanie będzie miało uzasadnienie w obronie przed roszczeniami, wówczas - do czasu przedawnienia tych roszczeń.

 

*    Kontrahenci:

5 lat od powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku dochodzenia roszczeń do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia

*     prawo dostępu do swoich danych

osobowych

*     prawo żądania sprostowania danych

osobowych

*     prawo żądania usunięcia danych osobowych

*     prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

*     prawo żądania przeniesienia danych osobowych

oraz

*     prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora

a także

*     prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 

Osoby działające w imieniu Kontrahentów (personel i reprezentanci – członkowie zarządu)

*     Nawiązanie współpracy biznesowej z Kontrahentem w imieniu którego działa ta osoba;

*     Przedstawienie oferty            współpracy biznesowej;

*     Umożliwienie zawarcia i realizacji Umowy z podmiotem, w imieniu którego działa ta osoba

*     Obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń;

*     Przedstawienie oferty towarów i usług;

*     Marketing bezpośredni;

*     Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

 

*  Prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest prawidłowe realizowanie zobowiązań biznesowych oraz kontakt z osobami działającymi w imieniu Kontrahentów w sprawach z tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

*     Prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość nawiązywania relacji biznesowych oraz udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych lub obecnych Kontrahentów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

*      Prawnie uzasadniony interes     Administratora, jakim jest umożliwienie obrony oraz dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 

Czas przetwarzania danych:

 

*    Dane wskazane w Umowach 5 lat od powstania obowiązku podatkowego, którego podstawą jest zawarta między Kontrahentem a Administratorem Umowa a w przypadku dochodzenia roszczeń do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia czasu;

*     Dane przetwarzane w związku z prowadzoną korespondencją - przez okres 3 lat po otrzymaniu wiadomości. W przypadku powstania roszczeń związanych z  działaniem w imieniu klienta lub kontrahenta, do czasu ich zaspokojenia lub  przedawnienia.

*     prawo dostępu do swoich danych

osobowych

*     prawo żądania sprostowania danych

osobowych

*     prawo żądania usunięcia danych osobowych

*     prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

oraz

*     prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora

a także

*     prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 

Kto może być odbiorcą danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zapewniającym wsparcie w zakresie usług takich jak usługi informatyczne, w tym hostingowe, dostawcom poczty elektronicznej, usług windykacyjnych, usług w zakresie obsługi klienta.

Odbiorcami mogą być także usługodawcy świadczący swoiste usługi na rzecz Administratora będący odrębnymi administratorami (firmy telekomunikacyjne, pocztowe, banki, kancelarie prawne), którzy są ustawowo lub umownie zobowiązani do zachowania poufności.

Szczegółowa informacja na temat odbiorców Pani/Pana danych osobowych jest dostępna u Inspektora Ochrony Danych.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawierania Umów i wypełniania obowiązków prawnych . Ich niepodanie uniemożliwi zawarcie lub wykonanie Umowy, w tym wystawienie faktury. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

*Ta informacja dotyczy jedynie osób, których dane są pozyskiwane bezpośrednio od nich samych.

 

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

 

Administrator nie podejmuje decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywoływałyby skutki prawne lub w inny podobny sposób istotnie wpływały na osoby, których dane dotyczą.

 

Informacja o transferze danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

Administrator nie przekazuje danych osobowych swoich Klientów, Użytkowników oraz Kontrahentów do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale ze względu na korzystanie z pewnych rozwiązań informatycznych (np. wtyczki mediów społecznościowych, Google Analytics) oraz w związku z korzystaniem przez Sklep internetowy Moliera2.com z plików cookies stron trzecich, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem w/w plików cookies mogą być przekazywane poza EOG. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, dane państwo może nie zapewnić wystarczającego poziomu ochrony danych osobowych.

 

 

Zmiany w Polityce prywatności

Postanowienia Polityki prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie internetowej, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać także odrębne powiadomienia na wskazany adres e-mail.

 

Ostatnia modyfikacja: 19.05.2022