Polityka prywatności

 

 

Co zawiera Polityka prywatności?

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu internetowego Moliera2.com, a także za pośrednictwem Salonów stacjonarnych.

Celem Polityki prywatności jest określenie podejmowanych przez nas działań w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego Moliera2.com oraz powiązanych z nim usług i narzędzi, wykorzystywanych do wykonywania czynności, takich jak zakładanie Konta, składanie Zamówienia i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu internetowego Moliera2.com.

Wyrażenia występujące w Polityce prywatności należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie. Niezależnie poniżej przedstawiamy definicje niektórych pojęć używanych w niniejszej Polityce prywatności:

 • Polityka prywatności - niniejsza Polityka prywatności
 • Polityka Cookies – polityka dostępna pod linkiem: https://www.moliera2.com/static/202/pliki-cookies.html
 • Regulamin – regulamin Sklepu internetowego dostępny pod linkiem: https://www.moliera2.com/static/180/regulamin.html
 • RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • dane osobowe -  wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Administrator Danych Osobowych

Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354814, NIP: 5222909794, REGON: 141718320, kapitał zakładowy 38 131 603,60 zł w pełni opłacony („Administrator”, „my”).

Z Administratorem można się skontaktować:

 • Korespondencyjnie na adres siedziby Administratora
 • Mailowo na adres: [email protected]

Telefonicznie pod numerem: +48 22 47 000 01

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Można kontaktować się z nim bezpośrednio we wszystkich sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  realizacją  praw wynikających z RODO  pod  adresem  e-mail: [email protected].

 

Rejestracja Konta

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W celu założenia Konta Użytkownik jest zobowiązany do podania adresu e-mail. Po zalogowaniu się do Konta Użytkownik ma możliwość uzupełnienia danych osobowych poprzez wskazanie dodatkowych danych identyfikacyjnych oraz kontaktowych i adresowych. W ramach Konta przetwarzane mogą być również inne dane osobowe zebrane w związku z aktywnością Użytkownika w Sklepie internetowym Moliera2.com i korzystaniem z naszych usług np. historia zakupów, uczestnictwo w programie lojalnościowym, informacje na temat udzielonych zgód. Użytkownik ma również możliwość podania swojej daty urodzin - wyłącznie dnia i miesiąca, jeśli chce otrzymywać od nas raz w roku niespodziankę z okazji urodzin.

Jakie są cele, podstawy oraz okresy przetwarzania danych osobowych Użytkowników konta?

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników Konta w  następujących celach i na podstawie:

 1. utworzenie oraz prowadzenie Konta (np. składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostęp do historii zakupów, zarządzanie swoimi zgodami w Sklepie internetowym Moliera2.com itd.) oraz umożliwienie Użytkownikom korzystania z innych usług dostępnych w Sklepie internetowym Moliera2.com – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą Użytkownik zawiera zakładając Konto i akceptując Regulamin

Dane osobowe Użytkowników Konta przetwarzamy w tym celu przez okres korzystania przez Użytkownika z Konta, czyli przez okres wykonania umowy o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym Moliera2.com, a następnie przez okres wskazany w ppkt b) i c).

 1. działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego Partnerów lub innych stron trzecich tzw. Zaufanych Partnerów (na zasadach opisanych w Polityce cookies) np. prezentowanie Użytkownikom reklam i rabatów, także dostosowywanych do ich preferencji w oparciu o profilowanie. W sposób uproszczony analizujemy aktywność Użytkowników w Sklepie internetowym Moliera2.com), dzięki czemu możemy dopasowywać dostarczane im treści do ich preferencji.

Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na podejmowane względem Użytkowników decyzje – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

Dane osobowe Użytkowników Konta przetwarzamy w tym celu do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej różnymi kanałami, tj. drogą elektroniczną lub telefoniczną. Takie działania są podejmowane przez nas wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w tym zakresie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie przez okres do jej wycofania.

 1. ustalenie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Użytkownikiem Konta a Administratorem  - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora

Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy w tym celu przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (maksymalnie do 3 lat od usunięcia Konta)

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, lecz konieczne, by dokonać rejestracji Konta w Sklepie internetowym Moliera2.com.

Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być konieczne, by skorzystać z pełnej funkcjonalności Konta.

Jakie prawa mają Użytkownicy Konta?

 1. prawo dostępu do treści swoich danych;
 2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym profilowania;
 6. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:

Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych Urząd

Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

[email protected]

Ze swoich uprawnień można skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: [email protected], bądź za pośrednictwem Infolinii.

Kto może być odbiorcą danych osobowych Użytkowników Konta?

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Konta mogą być podmioty świadczące usługi:

 1. informatyczne, w tym hostingowe;
 2. call center, w tym nagrywanie rozmów;
 3. marketingowe;
 4. analityczne;
 5. podmioty wysyłające na nasze zlecenie SMS-y oraz e-maile;
 6. dostarczające narzędzia do tworzenia ankiet i zbierania opinii on-line;
 7. prawne związane z działalnością Administratora;
 8. mające na celu optymalizację serwisu Sklepu internetowego Moliera2.com.

 

Zakupy – Złożenie zamówienia

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy  dane osobowe podane przez Klienta w związku ze złożeniem przez niego zamówienia w Sklepie internetowym Moliera2.com oraz  inne zebrane w związku z jego aktywnością i korzystaniem z naszych usług w Sklepie internetowym Moliera2.com bądź Salonie Stacjonarnym (jeśli Klient przystąpił do Karty Klubu Korzyści) tj.  dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz dane dotyczące złożonego zamówienia: data złożenia zamówienia, nazwa Asortymentu, jego parametry oraz wybrany przez Klienta sposób płatności, a także historię zakupów, informacje o uczestnictwie w prowadzonych przez nas działaniach marketingowych, informacje na temat udzielonych zgód.

Jakie są cele, podstawy oraz okresy przetwarzania danych osobowych Klientów?

Przetwarzamy dane osobowe Klientów w  następujących celach i na podstawie:

 1. realizacja zamówienia i wykonanie zawartej umowy, w tym kontakt z Klientem w tym zakresie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy sprzedaży;

Dane osobowe Klientów przetwarzamy w tym celu przez okres wykonywania umowy, a następnie przez okresy wskazane w ppkt b-d.

 1. działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego Partnerów lub innych stron trzecich tzw. Zaufanych Partnerów (na zasadach opisanych w Polityce cookies) np. prezentowanie Użytkownikom reklam i rabatów, także dostosowywanych do ich preferencji w oparciu o profilowanie. W sposób uproszczony analizujemy aktywność Klientów w Sklepie internetowym Moliera2.com), dzięki czemu możemy dopasowywać dostarczane im treści do ich preferencji.

Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na podejmowane względem Klientów decyzje – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

Dane osobowe Klientów przetwarzamy w tym celu do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu przez Klienta.

Dane osobowe Klientów mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej różnymi kanałami, tj. drogą elektroniczną lub telefoniczną. Takie działania są podejmowane przez nas wyłącznie w przypadku, gdy Klient wyraził w tym zakresie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie przez okres do jej wycofania.

 1. ustalenie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem  - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora

Dane osobowe Klientów przetwarzamy na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (maksymalnie do 3 lat od wykonania umowy).

 1. wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, a także rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach prawa – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Dane osobowe Klientów przetwarzamy w tym celu przez okres wskazany przez przepisy prawa (podatkowe, rachunkowe – maksymalnie do 5 lat od powstania obowiązku prawnego, przepisy kodeksu cywilnego – maksymalnie do 3 lat od powstania obowiązku prawnego).

Jakie prawa mają Klienci?

 1. prawo dostępu do treści swoich danych;
 2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu,  w tym profilowania;