Wyszukaj
Szukaj

Regulamin promocji 

„ZAPROSZENIE MOLIERA 2”

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „ZAPROSZENIE MOLIERA 2”.
 2. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 3. Promocja odbywa się w salonie  Moliera 2 prowadzonym pod adresem Moliera 2/4, 00-076 Warszawa (dalej  zwanym „Sklepem”).
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 01/02/2021 roku od godziny 00:01 i trwa
  do 31/07/2021 r. do godz. 23:59 (dalej zwana „Czasem trwania Promocji”).  
 5. Celem Promocji jest promocja Sklepu.
 6. W sytuacji, gdy w Regulaminie nie są objaśnione pojęcia pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane im przez regulamin Sklepu.

 

ZASADY PROMOCJI 

 1. W ramach Promocji Klienci posiadający ważny voucher w postaci „Zaproszenia Moliera 2” wydanego przez Organizatora (dalej zwanego „Voucherem”) będą uprawnieni, po zrealizowaniu Vouchera w Sklepie, do uzyskania rabatu w wysokości 100,00 zł brutto na jednorazowe zakupy asortymentu dostępnego w Sklepie o wartości przekraczającej 500,00 zł brutto.
 2. W Promocji bierze udział tylko asortyment dostępny w Sklepie.
 3. Promocja obejmuje nową kolekcję jak i asortyment przeceniony, jednakże nie łączy się z innymi kodami rabatowymi, promocjami, voucherami, krótkimi akcjami specjalnymi oraz z rabatem wynikającym z uczestnictwa w  klubie korzyści Moliera 2.
 4. W ramach jednego zakupu można skorzystać tylko z jednego Vouchera.
 5. Voucher ma charakter jednorazowy.
 6. Voucher ważny jest jedynie w terminie wskazanym na Voucherze, po upływie terminu ważności Vouchera nie może on zostać zrealizowany.
 7. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 8. Klient nie ma możliwości wymiany Vouchera  na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected]
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Poprzez przystąpienie przez Klienta do Promocji ustala się, iż Klient zaakceptował Regulamin.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej moliera2.com oraz w Sklepie przy kasie.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu, jednakże nie ma to wpływu na uprawnienia nabyte przez Klientów, którzy już skorzystali z Promocji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 7. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 12.02.2021 r.