REGULAMIN KART PREZENTOWYCH

 

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia mają znaczenie wskazane poniżej:

1. Wydawca Moliera2 S.A. (zwana dalej „MOLIERA2”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000354814, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5222909794, REGON 141718320, kapitał zakładowy 38 131 603,60 PLN w pełni opłacony

2. Sklep stacjonarny – salony sprzedaży prowadzone przez Wydawcę w tym: Salon Moliera 2 | Warszawa, Salon Moliera 2 | Pl. Trzech Krzyży Warszawa, Salon Moliera 2 | Bazar Poznański, Salon Moliera2.com | Sopot, Salon Moliera 2 | Katowice ALTUS  oraz Salon Moliera2.com | Zakopane oraz inne nowo otwierane prze Wydawcę. Aktualna lista Sklepów Stacjonarnych znajduje się pod adresem www.moliera2.com/static/2/salon-moliera-2-warszawa.html.

3. Sklep Internetowy – sklep internetowy moliera2.com

4. Nabywca – osoba fizyczna, w tym konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która posiada zdolność do czynności prawnych lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na dokonanie czynności prawnej, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

5. Użytkownik – każdoczesny posiadacz Karty Prezentowej.

6. Karta Prezentowa –  materialny (karta z eco tworzywa) lub elektroniczny bon towarowy na okaziciela (instrument płatniczy), umożliwiający Użytkownikowi zapłatę ceny za Asortyment sprzedawany w Sklepach Stacjonarnych lub Sklepie Internetowym, do kwoty  pieniężnej  zgromadzonej na tym bonie towarowym.

7. Asortyment – dostępne w Sklepach stacjonarnych lub Sklepie Internetowym towary.

8. Konsument - osoba fizyczna nabywająca Asortyment w tym Kartę Prezentową od Wydawcy w związku z czynnościami niezwiązanymi bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna nabywająca Asortyment w tym Kartę Prezentową od Wydawcy w związku z czynnościami związanymi z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. Regulamin- niniejszy Regulamin Kart Prezentowych

 

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O KARCIE PREZENTOWEJ

 

 1. Nabywca może dokonać nabycia Karty Prezentowej o następujących  wartościach: 200zł, 500zł, 700zł, 1000zł, 1500zł, 2000zł, 3000zł, 5000zł oraz 10000zł. Wydawca wskazuje, iż dopuszcza możliwość wprowadzenia w przyszłości również innych wartości Kart Prezentowych. Wartości Kart Prezentowych są kwotami brutto  wyrażonymi w złotych polskich.
 2. Karty Prezentowe dostępne są w dwóch wersjach: elektronicznej w postaci E-karty oraz zmaterializowanej karty z eco tworzywa.
 3. Karta Prezentowa ważna jest przez okres 12  miesięcy od daty jej zakupu od Wydawcy. Data ważności Karty Prezentowej umieszczona jest w przypadku karty zmaterializowanej w formie eco tworzywa na  jej opakowaniu natomiast w przypadku e-karty data ważności zawarta jest w dołączonym do e-karty pliku z Pinem i numerem karty. Karta Prezentowa ulega automatycznej aktywacji w chwili jej zakupu przez Nabywcę w Sklepie Stacjonarnym lub Sklepie Internetowym.
 4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Karty Prezentowej w okresie jej ważności.
 5. Karta Prezentowa nie podlega doładowaniu o nowe środki pieniężne i może być wykorzystywana jedynie w zakresie jej pierwotnej wartości z chwili jej zakupu zmniejszanej o ewentualne płatności dokonywane przy jej pomocy.
 6. Środki pieniężne dostępne na Karcie Prezentowej nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części i są nieoprocentowane. Kartą Prezentową nie można płacić za zakup innej Karty Prezentowej oraz nie można  jej wymienić na inną Kartę Prezentową.
 7. Karta Prezentowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, ani kartą płatniczą.
 8. Doładowanie Karty Prezentowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
 9. Karta Prezentowa oznaczona jest numerycznym kodem karty, kodem kreskowym oraz numerem PIN zabezpieczającym  ją przed jej nieautoryzowanym użyciem. Numer PIN Karty Prezentowej w postaci zmaterializowanej umieszczony jest pod ścieralnym paskiem (zdrapką) natomiast w przypadku e-karty kod PIN przesyłany jest w odrębnym pliku na wskazany przez Nabywcę adres email.
 10. Okres ważności i saldo (stan środków na Karcie Prezentowej) Użytkownik Karty Prezentowej może sprawdzić w następujący sposób:

- w Salonach Moliera 2 przy kasie lista salonów dostępna jest pod  adresem- www.moliera2.com/static/2/salon-moliera-2-warszawa.html,

- kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta Moliera 2 https://www.moliera2.com/kontakt, telefonicznie pod numerem tel. +48 22 47 000 01 oraz mailowo pod adresem [email protected].

 1. Karta Prezentowa może być wykorzystywana wielokrotnie, do momentu wyczerpania wszystkich środków dostępnych na Karcie Prezentowej lub do upływu okresu jej ważności.
 2. Użytkownik  w ramach  płatności za Asortyment może skorzystać z kilku Kart Prezentowych.
 3. W procesie zakupu Karty Prezentowej wyłącza się użycie kodów rabatowych, kart bonusowych, bonów towarowych lub płatniczych, innych Kart Prezentowych itp. Zapłata za Kartę Prezentową winna odpowiadać jej nominalnej wartości.
 4. Realizacji w Sklepach Stacjonarnych i Sklepie Internetowym podlegają wyłącznie Karty Prezentowe, które są aktywne, ważne, oryginalne, nieuszkodzone w tym umożliwiają odczyt numeru karty i kodu kreskowego, a także co do których Użytkownik poda aktualny i prawidłowy numer PIN.
 5.  Wydawca nie weryfikuje sposobu wejścia w posiadanie Karty Prezentowej przez Użytkownika, tym samym transakcję zakupu przy użyciu Karty Prezentowej przez Użytkownika uważa się za ważną, nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Prezentowej w sposób nieuprawniony.
 6. W sytuacji przekazania przez Użytkownika Karty Prezentowej kolejnemu Użytkownikowi, Użytkownik przekazujący winien przekazać kolejnemu Użytkownikowi, że Karta Prezentowa podlega regulacjom Regulaminu Karty Prezentowej.

 

III. NABYCIE KARTY PREZENTOWEJ W SKLEPACH STACJONARNYCH

 1. Nabywca może dokonać nabycia Karty Prezentowej w Sklepach Stacjonarnych, warunkiem wydania i aktywowania Karty Prezentowej jest zapłata przez Nabywcę kwoty będącej równowartością Karty Prezentowej - to jest odpowiedniej kwoty określonej w pkt. II ust.1.
 2. W Sklepach Stacjonarnych sprzedawane są jedynie  Karty Prezentowe z eco tworzywa (karta zmaterializowana).
 3. W ramach jednej transakcji w Sklepie stacjonarnym można nabyć nieograniczoną liczbę Kart Prezentowych.
 4. Płatności za Kartę Prezentową można dokonać gotówką, przy pomocy elektronicznych kart płatniczych lub innych form płatności elektronicznej dostępnych w Sklepach Stacjonarnych, nie jest jednakże dopuszczalne dokonanie zapłaty za Kartę Prezentową za pomocą innej Karty Prezentowej.
 5. Potwierdzeniem Zakupu Karty Prezentowej na wybraną przez Nabywcę kwotę jest wydruk niefiskalny z kasy.

 

IV NABYCIE KARTY PREZENTOWEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM MOLIERA2.COM

 1. Karty Prezentowe można również zakupić w Sklepie internetowym zarówno w postaci elektronicznej e-karty jak i zmaterializowanej karty z eco tworzywa. Złożenie zamówienia na Kartę Prezentową odbywa się zgodnie z instrukcjami podanymi w toku ścieżki zakupowej.
 2. Warunkiem wydania i aktywacji Karty Prezentowej w Sklepie Internetowym jest dokonanie zapłaty przez Nabywcę i zaksięgowanie kwoty będącej równowartością Karty Prezentowej (to jest odpowiedniej kwoty określonej w pkt II ust.1).
 3. Zapłaty można dokonać każdym sposobem płatności dostępnym w Sklepie Internetowym, jednak z wyłączeniem: płatności przy odbiorze, płatności umową kredytu, odroczoną płatnością oraz płatności Kartą Prezentową.
 4. Karta Prezentowa w postaci e-Karty jest dostarczana elektronicznie na wskazanego przez Nabywcę maila bez dodatkowych kosztów wysyłki.
 5. Zmaterializowana Karta Prezentowa wysyłana jest na adres podany przez Nabywcę w zamówieniu.
 6. Potwierdzeniem zakupu Karty Prezentowej na wybraną i zapłaconą przez Nabywcę kwotę jest w przypadku Karty Prezentowej w postaci e-karty powiadomienie e-mail, wysyłane na podany w procesie zakupu adres. E-mail zawiera plik z zapisem elektronicznym Karty Prezentowej. Potwierdzeniem Zakupu Karty Prezentowej w formie zmaterializowanej na wybraną przez Nabywcę kwotę jest wydruk niefiskalny z kasy.
 7. Karta Prezentowa nie może być nabywa z innym Asortymentem tym samym musi ona stanowić zamówienie samoistne.

 

V ZASADY REALIZACJI KARTY PREZENTOWEJ W SKLEPIE STACJONARNYM

 1. Użytkownik posiadający Kartę prezentową może z niej skorzystać przy kasie w Sklepie Stacjonarnym. Podczas płatności za Asortyment sprzedawca pomniejsza saldo Karty Prezentowej o cenę Asortymentu  wybranego przez Użytkownika.
 2. Użytkownik w celu skorzystania z Karty Prezentowej w Sklepie Stacjonarnym zobowiązany jest:
  1. w przypadku realizacji Karty Prezentowej w formie zmaterializowanej karty z eco tworzywa Użytkownik zobowiązany jest do jej okazania sprzedawcy w oryginale posiadanej karty, nie jest dopuszczalne okazanie jej zdjęcia, kopi czy też samego kodu. Warunkiem realizacji Karty Prezentowej jest umożliwienie sprzedawcy odczytania przy pomocy skanera kodu kreskowego Karty Prezentowej.
  2. Realizacja w Sklepie Stacjonarnym e-Karty możliwa jest po jej okazaniu sprzedawcy na wyświetlaczu urządzenia mobilnego lub w postaci wydruku pliku w jakim e-Karta została dostarczona Nabywcy. Warunkiem realizacji Karty Prezentowej jest umożliwienie sprzedawcy odczytania przy pomocy skanera kodu kresowego Karty Prezentowej.
 1. Jeśli środki znajdujące się na koncie Karty Prezentowej nie pokrywają w pełni ceny Asortymentu, Użytkownik jest zobowiązany pokryć  brakującą część środkami własnymi w tym np. gotówką, kartą płatniczą lub inną formą płatności elektronicznych dostępnych w Sklepie Stacjonarnym lub kolejną Kartą Prezentową.

 

 

VI ZASADY REALIZACJI KARTY PREZENTOWEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 1. W Sklepie Internetowym możliwe jest skorzystanie zarówno z Karty Prezentowej w formie elektronicznej e-karty  jak i zmaterializowanej  karty z eco tworzywa.
 2. Użytkownik w celu skorzystania z Karty Prezentowej w Sklepie Internetowym zobowiązany jest do wpisania w Koszyku w polu KOD RABATOWY lub KOD KARTY PREZENTOWEJ  przypisanego do Karty Prezentowej  indywidulanego kodu Karty Prezentowej. Następnie po podaniu poprawnego kodu Karty Prezentowej, Użytkownik zobowiązany jest wprowadzić w kolejnym okienku kod PIN przypisany do Karty Prezentowej i  go zatwierdzić.
 3. Realizacja w Sklepie Internetowym płatności przy wykorzystaniu Karty Prezentowej  następuje poprzez wprowadzenie przez Użytkownika w procesie składania zamówienia, pełnego numeru seryjnego Karty Prezentowej oraz aktualnego i prawidłowego numeru PIN.
 4. Saldo Karty Prezentowej zostanie pomniejszone o kwotę stanowiącą równowartość zakupionego z wykorzystaniem Karty Prezentowej Asortymentu.
 5. Jeśli środki znajdujące się na koncie Karty Prezentowej nie pokrywają w pełni ceny Asortymentu, Użytkownik jest zobowiązany pokryć  brakującą część środkami własnymi w tym kartą płatniczą lub kolejną Kartą Prezentową lub inną formą płatności elektronicznych dostępną w Sklepie Internetowym.

 

VII. ODSTĄPIENIE OD ZAKUPU ASORTYMENTU ZAKUPIONEGO W RAMACH KARTY PREZENTOWEJ.

W sytuacji odstąpienia przez Konsumenta od zakupu Asortymentu dokonanego w Sklepie Internetowym przy użyciu Karty Prezentowej zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi lub Regulaminem Sklepu, Użytkownik otrzyma zwrot zapłaconej sumy pieniężnej pobranej z Karty Prezentowej na nową Kartę Prezentową z zachowaniem terminu ważności poprzedniej.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Nabywca i Użytkownik mają prawo zgłaszać Wydawcy reklamacje dotyczące Kart Prezentowych.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Wydawcę
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, numer Karty Prezentowej, której dotyczy reklamacja, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected].
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Wydawca rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Wydawcy reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Wydawcy w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne, reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Karty Prezentowej jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Nabywcy lub Użytkownika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.  W kwestiach nieuregulowanych nie Niniejszym Regulaminie, a  dotyczących nabywania lub korzystania z Kart Prezentowych w Sklepie Internetowym zastosowanie ma regulamin Sklepu Internetowego dostępny pod adresem:  https://www.moliera2.com/static/180/regulamin.html
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Moliera2.com, a także przy kasie w Sklepach Stacjonarnych.
 4. Wydawca będzie przetwarzał dane osobowe Nabywcy i Użytkownika na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którą stanowi:

a.           Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.

b.           Wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego powodującego obowiązek zmiany Regulaminu.

c.            Prostowanie oczywistych omyłek pisarskich.

d.           Rozbudowa lub zmiana istniejących funkcjonalności Karty Prezentowej bądź dodanie nowych funkcjonalności Karty Prezentowej.

e.           Bezpieczeństwo Użytkowników w tym w szczególności konieczność przeciwdziałanie nadużyciom.

f.            Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Kart Prezentowych, do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;

 1. Wprowadzane zmiany  Regulaminu nie będą miały  wpływu na prawa nabyte przez Nabywcę i Użytkownika. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane z 14 dniowym wyprzedzeniem. Uczestnicy nieakceptujący postanowień nowego Regulaminu, mogą zrezygnować z udziału w Promocji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 3. Wydawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub wady prawne, zgodność Karty Prezentowej z umową sprzedaży na zasadach rękojmi wynikającej z Kodeksu cywilnego. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień konsumenta przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 6.12.2021.