Regulamin kart rabatowych -15%

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania z kart rabatowych -15% wydanych przez Wydawcę  (dalej zwanych: ”Kartami Rabatowymi„).
 2. Promocja jest organizowana przez Moliera2 S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000354814, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5222909794, REGON 141718320, BDO: 000570655 kapitał zakładowy 38 131 603,60 PLN w pełni opłacony (zwaną dalej „Organizatorem”).
 3. Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 4. Karty Rabatowe mogą być realizowane w następujących Salonach: Salon Moliera 2 | Warszawa, Salon Moliera 2 | Pl. Trzech Krzyży Warszawa, Salon Moliera 2 | Bazar Poznański, Salon Moliera2.com | Sopot, Salon Moliera 2 | Katowice ALTUS oraz Philipp Plein | Warszawa (dalej zwanych „Sklepami Stacjonarnymi” lub pojedynczo „Sklepem Stacjonarnym”) oraz sklepie internetowym moliera2.com (dalej zwanym „Sklepem Internetowym”). Sklepy Stacjonarne oraz Sklep Internetowy dalej łącznie zwane są ”Sklepami” lub pojedynczo „Sklepem”. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KART RABATOWYCH

 1. Osoby posiadające Kartę Rabatową uprawnione są w okresie ważności Karty Rabatowej do uzyskiwania stałego rabatu obniżającego cenę nieprzecenionego Towaru o 15 % względem pierwotnej ceny (ceny katalogowej), przy czym rabat nie może być wykorzystany za zakup kart prezentowych oraz produktów oznaczonych niebieską gwiazdą w Sklepie Internetowym.
 2. Rabat wynikający z Karty Rabatowej nie przysługuje  wobec Towarów już przecenionych.
 3. Celem uzyskania rabatu osoba posiadająca ważną Kartę Rabatową zobowiązana jest:
  1. W przypadku zakupów w Sklepie stacjonarnym do jej okazania przy kasie jeszcze przed dokonaniem zapłaty za wykonane zakupy.
  2. W przypadku zakupów w Sklepie Moliera2.com należy wprowadzić w koszyku w polu KOD RABATOWY lub KOD KARTY PREZENTOWEJ  indywidulany 13 cyfrowy kod  znajdujący się na Karcie Rabatowej i zatwierdzić go przyciskiem OK.
 4. Karty Rabatowe ważne są przez 12 miesięcy od ich wystawienia przez Wydawcę.
 5. Rabat wynikający z Karty Rabatowej nie łączy się z rabatami wynikającymi z Karty Klubu Korzyści Moliera 2.
 6. Klient nie ma możliwości wymiany udzielonego rabatu  na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Wydawcy reklamacje dotyczące Kart Rabatowych
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Wydawcę.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected].
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Wydawca rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Wydawcy reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Wydawcy w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne, reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Kart Rabatowych jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez wykorzystanie Karty Rabatowej domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował Regulamin.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Wydawcy– stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu
 4. Wydawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którą stanowi:

a.         Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.

b.         Wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego powodującego obowiązek zmiany Regulaminu.

c.         Prostowanie oczywistych omyłek pisarskich.

d.         Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Kart Rabatowych, do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;

 1. Wprowadzane zmiany  Regulaminu nie będą miały  wpływu na prawa nabyte przez posiadaczy Kart Rabatowych. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane z 7 dniowym wyprzedzeniem. Uczestnicy nieakceptujący postanowień nowego Regulaminu, mogą zrezygnować z korzystania z Kart Rabatowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 3. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 11.05.2023 r.