Wyszukaj
Szukaj

REGULAMIN PROMOCJI

„NOC ZAKUPÓW”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „NOC ZAKUPÓW”.
 2. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 3. Promocja odbywa się w sklepach stacjonarnych: Salon Moliera 2 | Warszawa, Salon Moliera 2 Pl. Trzech Krzyży | Warszawa, Salon Moliera 2 | Bazar Poznański, Salon Moliera2.com | Sopot, Salon Moliera2.com | Zakopane oraz sklepach internetowych: www.moliera2.com oraz www.moliera2.cz (dalej łącznie zwanymi ”Sklepami” lub pojedynczo „Sklepem”). Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 4. W Sklepach stacjonarnych Promocja rozpoczyna się w dniu 10 maja 2021 r. godz. 11:00 i trwa do 22 maja 2021 roku  do godz. 18:00. W Sklepie internetowym Promocja rozpoczyna się w dniu 10 maja 2021 roku godz. 00:01 i trwa do 23 maja 2021 r. godz. 23:59 Czasy promocji wskazane w zdaniach poprzedzających będą zwane łącznie dalej „Czasem trwania Promocji”.
 5. Celem Promocji jest promocja Sklepów.
 6. W sytuacji, gdy w Regulaminie nie są objaśnione pojęcia pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane im przez regulamin Sklepu.

II. ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja dotyczy nieprzecenionego asortymentu sprzedawanego w Sklepach, oznaczonego jako kolekcja wiosna-lato 2021 (SS21) i klasycznych kolekcji marek „KLASYCZNY MODEL” oznaczonych złotą gwiazdką umieszczoną przy cenie produktu oraz na karcie produktu jednakże z wyłącznie marek:
 1. Moncler, Christian Loouboutin.

a także:

 1. marek oznaczonych niebieską gwiazdką w Sklepie internetowym w postaci: CESARE PACIOTTI, DICE KAYEK, DSG, ERMANNO BY EMANNO SCERVINO, FLO & CLO, LE SILLA, MARETTO, POLETTO, SELEZZA LONDON, HEMISPHERE, LE TRICOT PERUGIA, MALIPARMI, SEDUCTIVE, SOLUZIONE, ALEXANDRE BIRMAN, ONETEASPOON, SELF PORTRAIT, MARC JACOBS, TORY BURCH, ELISABETTA FRANCHI, ARMANI EXCHANGE, FURLA, MICHAEL KORS, COACH, PINKO, LAUREN BY RALPH LAUREN, MANILA GRACE, EMMA & GAIA, TWINSET, REDLINE PARIS, VANRYCKE, MOSCHINO SWIM, SARAH PACINI, SUNEWMED+, SYLWIA ROMANIUK, EMPORIO ARAMANI, PESERICO, VANDA NOVAK, WILD MASCOT, BALAGAN, LACOSTE, COMME DES GARCONS, COMME DES GARCONS PLAY, FABIANA FILIPPI, LUISA CERANO, AIRFIELD, BIRKENSTOCK, ANIA KUCZYŃSKA, GANT, SAMARITE, EXUMA, MACIEJ ZIEŃ, DIEGO M, PATRIZIA PEPE, VISTA ALEGRE oraz marek w sklepie stacjonarnym JOANNA MUZYK, CUORI e PICCHE, LES HOMMES, ERMANNO FIRENZE. 

Asortyment biorący udział w Promocji, na podstawie zdania poprzedzającego, zwany dalej będzie „Produktami Promocyjnymi” i oznaczony będzie symbolem „NOC ZAKUPÓW” oraz złotą gwiazdką. Produkty Promocyjne znajdować się będą na stronie internetowej Sklepów, w zakładce „NOC ZAKUPÓW”, w głównym menu.

 1. W ramach Promocji Produkty Promocyjne zostają  automatycznie przecenione przez Organizatora maksymalnie do minus 30% od ceny pierwotnej. Ceny Produktów Promocyjnych widoczne w sklepach internetowych, o których mowa w pkt I.3. Regulaminu, w Czasie trwania Promocji uwzględniają już warunki Promocji oraz zastosowany rabat cenowy i nie podlegają dodatkowemu obniżeniu.
 2. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
 1. w przypadku Sklepów internetowych, o których mowa w pkt I.3. Regulaminu  – dodać do Koszyka min. 1 Produkt Promocyjny, a następnie złożyć Zamówienie;
 2. w przypadku sklepów stacjonarnych, o których mowa w pkt I.3. Regulaminu  – przed zakupem powołać się na Promocję „NOC ZAKUPÓW” w celu naliczenia rabatu na wybrane Produkty Promocyjne, a w przypadku braku powołania się na Promocję, Sprzedawca poinformuje Klienta o możliwości zakupu Produktów Promocyjnych z uwzględnieniem rabatu,
 3. dokonać zakupu (zawrzeć Umowę sprzedaży) Produktu Promocyjnego objętego Promocją,
 4. zarówno w przypadku sklepów internetowych, jak i sklepów stacjonarnych, o których mowa w pkt I.3. Regulaminu – zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
 1. W razie skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą Klient będący Konsumentem uiścił za Zamówienie z uwzględnieniem rabatu oraz innych promocji.
 2. Klient nie ma możliwości wymiany rabatu  na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez Organizatora ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Klub Korzyści Moliera 2”.
 4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 5. W Czasie trwania Promocji, uczestnik może skorzystać z Promocji więcej niż jeden raz.

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres [email protected].
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji, chyba że uczestnik wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w sklepach internetowych oraz w sklepach stacjonarnych, o których mowa w pkt. 1.3 Regulaminu.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu, jednakże nie ma to wpływu na uprawnienia nabyte przez Klientów, którzy już skorzystali z Promocji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 7. Regulamin został opublikowany w dniu  10.05.2021.