Wyszukaj
Szukaj

REGULAMIN PROMOCJI

„Promocja z kodem WEEKEND50”

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Promocja z kodem WEEKEND50”.
 2. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 3. Promocja odbywa się w sklepie internetowym moliera2.com (dalej łącznie zwanymi ”Sklepami” lub pojedynczo „Sklepem”). Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 4. W Sklepie internetowym Promocja rozpoczyna się w dniu 19 czerwca 2021 roku godz. 00:01 i trwa do 20 czerwca 2021 r. godz. 23:59 Czas promocji wskazany w zdaniu poprzedzającym będzie zwany dalej „Czasem trwania Promocji”.
 5. W sytuacji, gdy w Regulaminie nie są objaśnione pojęcia pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane im przez regulamin Sklepu.

 

ZASADY PROMOCJI 

 1. Promocja dotyczy całego Asortymentu sprzedawanego w Sklepach z wyłączeniem: Asortymentu w postaci voucherów. Asortyment spełniający wymagania Promocji wskazane w niniejszym punkcie zwany będzie dalej „Produktami Promocyjnymi”.
 2. W ramach Promocji Klient przy jednorazowym zakupie Produktów Promocyjnych w Sklepie o łącznej wartości co najmniej 500 zł brutto może otrzymać na dokonane zakupy dodatkowy rabat w wysokości 50 zł brutto, jednakże każdorazowo nie więcej niż 70 % rabatu względem ceny katalogowej Asortymentu. Warunkiem otrzymania rabatu jest wpisanie w koszyku podczas składania zamówienia kodu „WEEKEND50”, jednakże przed dokonaniem płatności. 
 3. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie jednakże każdorazowo spełniając wszystkie jej warunki wskazane w Regulaminie.
 4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 5. W razie skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą Klient uiścił za Zamówienie z uwzględnieniem rabatu oraz innych promocji.
 6. Klient nie ma możliwości wymiany Kodu Rabatowego  na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.

 

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected]
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne, reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu
  i zaakceptowanie jego treści. Przystąpienie Klienta do Promocji (wpisanie Kodu Rabatowego na stronie internetowej Sklepu oraz opłacenie Zamówienia) oznacza akceptację treści Regulaminu
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu, jednakże nie ma to wpływu na uprawnienia nabyte przez Klientów, którzy już skorzystali z Promocji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 7. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 18.06.2021.