Wyszukaj
Szukaj

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „MOLIERA 2 PRESTIGE CLUB”

 

wersja nr 1 obowiązująca od dnia 19.07.2021 r. 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  1. Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Programie. Wyrażenia pisane z wielkiej litery w Regulaminie zostały zdefiniowane w pkt. 2.
  2. Organizatorem Programu jest spółka IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000797819, NIP: 5252794723, REGON: 383678538, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł.
  3. W ramach Programu, Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) przyznania Korzyści Korzystającemu za wykonanie oznaczonych czynności, na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. DEFINICJE 
  1. Akcje – akcje Emitenta.
  2. Akcjonariusz – osoba fizyczna (inwestor indywidualny) będąca właścicielem Akcji.
  3. Aktywacja Konta Programu Moliera 2 Prestige Club – wypełnienie Formularza Aktywacyjnego znajdującego się na Stronie Internetowej i otrzymanie odpowiedniej wiadomości na Koncie Programu Moliera 2 Prestige Club.
  4. Dowód Posiadania Akcji – dokument należycie sporządzony i autoryzowany przez dom maklerski, w którym Korzystający posiada Akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych Korzystającego, pozwalający Organizatorowi w sposób jednoznaczny i niewątpliwy na formalne zweryfikowanie i potwierdzenie stanu i czasu posiadania Akcji, kwalifikującego Korzystającego do przystąpienia do Programu.
  5. Emitent – „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie., przy ul. Mikołaja Kopernika 5/7, 00-367 Warszawa.
  6. Formularz – oznacza formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej lub w Sklepie od 28 sierpnia 2021 r., którego poprawne wypełnienie warunkuje otrzymanie Karty Lojalnościowej.
  7. Formularz Aktywacyjny – formularz dostępny na Stronie Internetowej, którego poprawne wypełnienie warunkuje Aktywację Konta Programu Moliera 2 Prestige Club i zawarcie Umowy.
  8. Kandydat – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, ubiegająca się o przystąpienie do Programu.
  9. Karta Lojalnościowa – oznacza opatrzoną indywidualnym numerem i kodem kreskowym EAN kartę przekazaną Korzystającemu do używania, w szczególności w celu możliwości uczestnictwa w Programie i uzyskania Korzyści, także rejestracji historii Zakupów. 
  10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
  11. Program – przyrzeczenie publiczne organizowane przez Organizatora dla Akcjonariuszy ustanowiony pod nazwą „Moliera2 Prestige Club”.
  12. Konto Programu Moliera 2 Prestige Club – indywidualny profil Korzystającego, zawierający historię Zakupów, będący przedmiotem usługi świadczonej drogą elektroniczną zawartej na podstawie Umowy.
  13. Korzystający – oznacza osobę uczestniczącą w Programie, uprawnioną do korzystania z Karty Lojalnościowej, spełniającą warunki określone w Regulaminie oraz będącą usługobiorcą Usług. 
  14. Korzyści – oznaczają nagrody Organizatora za wykonanie czynności określonych w Regulaminie. 
  15. Newsletter Programu Moliera 2 Prestige Club – informacje handlowe będące treściami cyfrowymi Organizatora, dostarczane w ramach świadczenia Usługi Newsletter Programu Moliera 2 Prestige Club na podstawie Umowy.
  16. Organizator – oznacza spółkę, o której mowa w pkt. 1.2., powyżej.
  17. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Programu.
  18. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  19. Sklep – oznacza sklep stacjonarny Moliera 2. 
  20. Strona Internetowa – oznacza stronę pod adresem https://www.moliera2.com/.
  21. Umowa – oznacza umowę zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.z 2014 r., poz. 827 ze zm.), pomiędzy Korzystającym i Organizatorem, na zasadach określonych w Regulaminie, polegająca na świadczeniu Usług.
  22. Usługi – Usługa Konta Programu Moliera 2 Prestige Club i Usługa Newsletter Programu Moliera 2 Prestige Club.
  23. Usługa Konta Programu Moliera 2 Prestige Club – oznacza świadczoną na podstawie Umowy usługę cyfrową, umożliwiającą dostęp do Konta Programu Moliera 2 Prestige Club Korzystającego, założonego w wyniku Aktywacji Konta Programu Moliera 2 Prestige Club. 
  24. Usługa Newsletter Programu Moliera 2 Prestige Club– oznacza świadczoną na podstawie Umowy usługę dostarczania treści cyfrowych, tj. wiadomości w formie Newslettera Programu Moliera 2 Prestige Club Organizatora, w formie telefonicznej lub wiadomości elektronicznych (w tym poczty elektronicznej, SMS/MMS, za pośrednictwem serwisów internetowych i portali społecznościowych podmiotów trzecich).
  25. Zakup – oznacza zawarcie umowy sprzedaży, o świadczenie usług lub innej podobnej umowy w Sklepie lub na Stronie Internetowej, objętej jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą VAT. Zakup uważany jest za dokonany w momencie zapłaty ceny w formie gotówkowej lub bezgotówkowej oraz przedstawienia numeru Karty Lojalnościowej w Sklepie lub na Stronie Internetowej.
 3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU
  1. Program umożliwia Kandydatom prawo do uzyskania Korzyści. W celu przystąpienia do Programu i otrzymania Karty Lojalnościowej oraz uzyskania dostępu do Konta Programu Moliera 2 Prestige Club, uzyskania statusu Korzystającego oraz uzyskania prawa do Korzyści, Kandydat powinien spełnić łącznie następujące warunki:
   1. Być właścicielem pakietu Akcji o wartości rynkowej co najmniej 100.000 EUR przy czym wartość Akcji ustalana jest na moment wypełnienia Formularza przez Kandydata;
   2. Zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
   3. Wypełnić Formularz na Stronie Internetowej lub w Sklepie, załączając do niego Dowód Posiadania Akcji;
   4. Po otrzymaniu Karty Lojalnościowej dokonać Aktywacji Konta Programu Moliera 2 Prestige Club na Stronie Internetowej zgodnie z instrukcją w pkt. 5.1.3.1.
   5. Zawrzeć Umowę i w ramach zawarcia Umowy wyrazić zgody na przesyłanie Korzystającemu telefonicznie oraz w formie wiadomości elektronicznych (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe) informacji handlowych i korzystanie z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego.
  2. Za przystąpienie do Programu Korzystającemu przysługują Korzyści, w tym w szczególności:
   1. Zaproszenia na dedykowane spotkania organizowane przez IT Fashion z projektantami marek dostępnych na Stronie Internetowej oraz w Sklepie, pokazy najnowszych kolekcji i możliwość dokonywania Zakupów w przedsprzedaży.
   2. Indywidualne Zakupy Korzystającego z doradcą Organizatora, poza godzinami otwarcia Sklepu (przed otwarciem lub po zamknięciu).
   3. Dwa razy w roku: umożliwienie Korzystającym dokonania Zakupów w Sklepie przy wsparciu stylistki, z możliwością dokonania Zakupów w przedsprzedaży.
   4. Indywidualna sesja zdjęciowa Korzystającego w stylizacji przygotowanej przez Organizatora.
   5. Obniżka ceny za Zakupy, pierwszeństwo Zakupów, priorytet w dostawach Zakupów.
  3. Korzyści przysługują Korzystającemu przez 12 (dwanaście) miesięcy od dnia Aktywacji Konta Programu Moliera 2 Prestige Club.
  4. Karta Lojalnościowa zostanie przesłana Kandydatowi pocztą na adres wskazany w Formularzu lub wydana w Sklepie.
  5. Karta Lojalnościowa nie jest kartą płatniczą.
 4. WARUNKI PRZEDŁUŻENIA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
  1. Dla utrzymania Korzyści, po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 3.3., Korzystający powinien wykonać następujące czynności:
   1. cyklicznie – co 12 (dwanaście) miesięcy od momentu Aktywacji Konta Programu Moliera 2 Prestige Club przedłożyć Organizatorowi Dowód Posiadania Akcji o wartości rynkowej co najmniej 100.000 EUR przy czym wartość Akcji ustalana jest na moment sporządzenia Dowodu Posiadania Akcji;
   2. przez okres 12 miesięcy od dnia Aktywacji Konta Programu Moliera 2 Prestige Club, Korzystający powinien dokonać Zakupów w Sklepie lub na Stronie Internetowej za minimalną kwotę 100 000 zł. Kwoty za poszczególne Zakupy sumują się.
   3. Warunkiem zaliczenia danego Zakupu na Konto Programu Moliera 2 Prestige Club jest powiadomienie o tym kasjera, zeskanowanie przez kasjera Karty Lojalnościowej, nie później jednak niż po dokonaniu płatności lub wskazanie numeru Karty Lojalnościowej podczas zakupów on-line.  
 5. ZAWARCIE UMOWY I ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. Zawarcie Umowy
   1. Umowa o świadczenie Usług pomiędzy Organizatorem, a Kandydatem zostaje zawarta z chwilą Aktywacji Konta Programu Moliera 2 Prestige Club za pośrednictwem Strony Internetowej, w ramach której Korzystający w toku Aktywacji Konta Programu Moliera 2 Prestige Club wyraża zgody wskazane w pkt. 3.1.5.
   2. Niewyrażenie przez Kandydata zgód, o których mowa w pkt. 3.1.5. uniemożliwia korzystanie z Usług i nie pozwala na otrzymywanie informacji o Korzyściach, a tym samym nie pozwala na realizację celu Programu.
   3. Warunkiem korzystania z Karty Lojalnościowej, korzystania z Korzyści jest uprzednia Aktywacja Konta Programu Moliera 2 Prestige Club.
    1. Aby przejść do Formularza Aktywacyjnego przy pierwszym zalogowaniu konieczne jest wprowadzenie numeru Karty Lojalnościowej. Formularz obejmuje dane osobowe Korzystającego niezbędne do dokonania aktywacji Usług. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i numeru telefonu kontaktowego jest konieczne do zawarcia i realizacji Umowy. Organizator nie przewiduje możliwości korzystania z Usług z wykorzystaniem pseudonimu lub anonimowo.
   4. O zawarciu Umowy Korzystający zostanie poinformowany wiadomością SMS lub za pośrednictwem Konta Programu Moliera 2 Prestige Club. Na Koncie (tj. na trwałym nośniku) Korzystającemu zostanie ponownie udostępniony Regulamin (za pomocą hiperlinków do dokumentów w formacie PDF). 
   5. Po Aktywacji Konta Programu Moliera 2 Prestige Club, kolejne logowania na Konto Programu Moliera 2 Prestige Club wymagać będą podania adresu e-email oraz ustalonego przez Korzystającego hasła. Hasło może być w każdym czasie zmienione przez Korzystającego w Koncie.
   6. Korzystający zobowiązany jest do prawidłowego podania w Formularzu Aktywacyjnym swoich aktualnych i prawdziwych danych oraz ich aktualizowania za pośrednictwem Konta Programu Moliera 2 Prestige Club, za co ponosi odpowiedzialność. 
 6. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Postanowienia ogólne dla Usług.
   1. Korzystający jest zobowiązany i zgadza się nie używać zawartości Usług do celów i skutków, które są nielegalne, zabronione przez prawo, szkodliwe dla praw i interesów osób trzecich lub które w jakikolwiek sposób mogą uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, pogorszyć lub uniemożliwić normalne korzystanie z Usług.
   2. Organizator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za treść innych stron internetowych lub usług elektronicznych, niebędących własnością lub w posiadaniu Organizatora, do których linki zostały umieszczone w ramach realizacji Usług.
   3. Konto Programu Moliera 2 Prestige Club oraz rezultaty świadczenia Usługi Newsletter Programu Moliera 2 Prestige Club, podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, w szczególności jako utwory na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.2006.90.631); jako bazy danych na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402); jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.2003.153.1503).
   4. Prawo Korzystającego do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług wygasa z chwilą rozpoczęcia realizacji Usług. Akceptując Regulamin, Korzystający oświadcza, że jest świadom, iż na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Korzystającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług ze względu na ich charakter, w szczególności ze względu na fakt, iż uzyskanie dostępu do Usług, oznacza wykonanie w pełni Usług przez Organizatora.
   5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług, są następujące: (1) urządzenie z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty e-mail; (3) przeglądarka Internetowa w komputerze osobistym: Firefox 47+, Chrome 51+, Safari 9+, Microsoft Edge 12+ lub na urządzeniu mobilnym: Safari (iOS 8+), Chrome 51+ (Android 4.1+); (4) telefon komórkowy umożliwiający odbiór wiadomości SMS/MMS; (5) konto na portalach społecznościowych podmiotów trzecich (tam, gdzie może to mieć zastosowanie).
   6. Niespełnienie wymogów wskazanych w pkt. 6.1.5. nie uniemożliwia korzystania z Usług, jednakże może być przyczyną ich nieprawidłowego działania.
   7. Korzystanie z Usług może wiązać się z zagrożeniami właściwymi dla działalności w sieci Internet. Korzystający jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności możliwości przejęcia haseł przez osoby trzecie lub zainfekowania urządzeń Korzystającego wirusami, a także strat, jakie mogą powstać w wyniku takich zdarzeń. Korzystający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy ustalanych haseł i danych logowania do Konta Programu Moliera 2 Prestige Club. Organizator, na żądanie Korzystającego, przekazuje Korzystającemu w formie wiadomości e-mail aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.
   8. Rezultaty świadczenia Usług dostarczane są w formie elektronicznej, w tym w postaci tekstu wiadomości w Koncie oraz kodu HTML, plików graficznych jpg, png lub innych, które są kompatybilne z każdym urządzeniem pozwalającym na wyświetlanie takich treści. Konto Programu Moliera 2 Prestige Club zawiera funkcjonalności (w tym pliki cookies) pozwalające na przedstawienie treści, przekazywanie Organizatorowi informacji zwrotnej o tym, czy treść została przeczytana i czy nastąpił dostęp do linków.
   9. Organizator, na podstawie Umowy, udziela Korzystającemu niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie przez Korzystającego z praw autorskich do utworów udostępnionych w wyniku świadczenia Usług, wyłącznie w celu korzystania z Usług. Korzystanie z rezultatów świadczenia Usług dozwolone jest dla celów własnych i niekomercyjnych Korzystającego.
   10. Licencja, o której mowa w pkt. 6.1.9 powyżej, jest bezterminowa i wygasa automatycznie z chwilą rozwiązania Umowy.
   11. Korzystający jest zobowiązany do korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami prawa i dobrą praktyką, do poszanowania praw osobistych, praw autorskich i praw własności intelektualnej Organizatora i osób trzecich.
   12. Wyłączenie lub ingerencja w JavaScript i cookies (np. poprzez używanie dodatków, nakładek, własnych ustawień i podobnych rozwiązań) nie blokuje korzystania z Usług, ale może powodować utrudnienia w połączeniu i w korzystaniu z Usług. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.moliera2.com/static/201/polityka-prywatnosci.html.
   13. Korzystający może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie.
   14. Organizator świadczy Usługi bez wad.
   15. Organizator świadczy Usługi nieodpłatnie.
   16. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
   17. Organizator nie świadczy usług posprzedażnych i gwarancji.
  2. Usługa Konta Programu Moliera 2 Prestige Club.
   1. Organizator zobowiązuje się świadczyć Korzystającemu usługę Konta Programu Moliera 2 Prestige Club, niezwłocznie po Aktywacji Konta Programu Moliera 2 Prestige Club, w sposób ciągły, za wyjątkiem okresowej niedostępności usługi Konta Programu Moliera 2 Prestige Club, o której Organizator poinformuje Korzystającego za pośrednictwem Konta Programu Moliera 2 Prestige Club.
   2. Po uzyskaniu dostępu do Konta Programu Moliera 2 Prestige Club, Korzystający może korzystać w szczególności z następujących funkcji: 
    1. komunikacja pomiędzy Organizatorem a Korzystającym, w szczególności w odniesieniu do wykonania Umowy i Programu. 
    2. podgląd i zmiana danych Korzystającego, w tym hasła do Konta Programu Moliera 2 Prestige Club oraz historii Zakupów; 
    3. wypowiedzenie Umowy (tj. dezaktywacja Karty Lojalnościowej).
  3. Usługa Newsletter Programu Moliera 2 Prestige Club.
   1. Organizator zobowiązuje się świadczyć Korzystającemu Usługę Newsletter Programu Moliera 2 Prestige Club, niezwłocznie po Aktywacji Konta Programu Moliera 2 Prestige Club, w sposób periodyczny. Organizator nie gwarantuje regularności realizacji Usługi Newsletter Programu Moliera 2 Prestige Club.
   2. Organizator będzie przesyłał Newsletter Programu Moliera 2 Prestige Club drogą poczty elektronicznej Korzystającego na adres e-mail podany w toku Aktywacji Konta Programu Moliera 2 Prestige Club, w formie wiadomości uwzględniających informacje na temat aktualnych Korzyści.
 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych Korzystających i Kandydatów jest IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000797819, NIP: 5252794723, REGON: 383678538.
  2. Dane osobowe Korzystających i Kandydatów będą przetwarzane w celach:
   1. Organizacji i realizacji Programu, w tym przyjmowania zgłoszeń Kandydatów, weryfikacji uprawnień do otrzymania Korzyści zgodnie z Regulaminem;
   2. Udzielania Korzyści;
   3. Rozpatrywania reklamacji.
  3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych stanowią:
   1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych i przepisów dotyczących przyrzeczenia publicznego wynikającego z Kodeksu cywilnego;
   2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na organizacji i przeprowadzeniu Programu.
   3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości ustalenia i dochodzenia przez Organizatora roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z Programu.
  4. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:
   1. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO);
   2. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO;
   3. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
   4. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu.
  5. Ogólne zasady przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności administratora, którą można znaleźć pod adresem  https://www.moliera2.com/static/8/polityka_prywatnosci.html
  6. Niezależnie od powyższego, administratorem danych osobowych może być również Emitent – w zakresie, w jakim kontaktuje się z osobami w celu poinformowania ich o ofercie Akcji.
  7. Ogólne zasady przetwarzania danych przez Emitenta znajdują się w klauzuli informacyjnej, która jest dostępna pod adresem: https://moderncommercesa.com/wpmccom/wp-content/uploads/2021/07/Klauzula_informacyjna_Modern_Commerce-Moliera_2_Prestige_Club.pdf
 8. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
  1. Korzystający ma prawo w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, zrezygnować z uczestnictwa w Programie, tj. poprzez wypowiedzenie Umowy. W szczególności Korzystający może dokonać rezygnacji poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej np. poprzez Konto Programu Moliera 2 Prestige Club lub w formie pisemnej bezpośrednio Organizatorowi.
  2. Wygaśnięcie uczestnictwa w Programie nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczenie o rezygnacji.
  3. Niezwłocznie po stwierdzeniu przez Organizatora skutecznej rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dostęp do Konta Programu Moliera 2 Prestige Club zostanie zablokowany.
 9. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Organizatora należy zgłaszać telefonicznie na numer +48 22 47 000 01lub elektronicznie na adres [email protected]lub pisemnie na adres Organizatora.
  2. Zaleca się podanie przez Korzystającego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Korzystającego; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzedzającym mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  3. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie ich rozpatrzenia Organizator poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem środka komunikacji, jaki został wykorzystany do rozpoczęcia korzystania z Usług. 
  4. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji Organizator niezwłocznie, w żadnym wypadku nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej złożenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację. W takim wypadku termin, o którym mowa w pkt. 9.3. powyżej, liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji. 
  5. Bez względu na postępowanie reklamacyjne, reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń pozasądowo lub przed sądem powszechnym. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Korzystającego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji zajmujących się ochroną praw konsumentów, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • https://www.uokik.gov.pl/home.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php (w języku polskim).
 1. ZMIANY REGULAMINU
  1. Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest w Sklepie i na Stronie Internetowej. 
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Poprzez ważne przyczyny rozumieć należy w szczególności zmiany funkcjonalności Karty Lojalnościowej, Konta Programu Moliera 2 Prestige Club, zmiany stosowanych rozwiązań technicznych w tym procedury korzystania z Karty Lojalnościowej i Konta Programu Moliera 2 Prestige Club, zmiany przepisów prawa, interpretacji lub praktyki organów państwowych. O wszelkich zmianach Korzystający będą informowani za pośrednictwem Konta Programu Moliera 2 Prestige Club lub drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Programu Moliera 2 Prestige Club, a jeśli nie podali oni adresu e-mail, poprzez SMS na numer telefonu przypisany do Konta Programu Moliera 2 Prestige Club. Zmodyfikowany tekst Regulaminu oraz informacje dotyczące jego zmian dostępne są również na Stronie Internetowej oraz bezpośrednio na Koncie. 
  3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 5 dni od dnia wysłania Korzystającym powiadomień o zmianach. Dokładna data wejścia w życie zmian zostanie każdorazowo wskazana Korzystającemu w powiadomieniu. 
  4. Bez uszczerbku dla innych uprawnień wynikających z Regulaminu, w przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Korzystający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy w trybie, o którym mowa w pkt. 8.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa. 
  2. O ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia, pytania lub sugestie kierowane do Organizatora należy składać w formie e-maila na [email protected] lub pocztą tradycyjną na IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Korzystającego, Organizator może wypowiedzieć Umowę ze stosownym terminem wypowiedzenia.
  4. Regulamin został opublikowany w dniu 19.07.2021 r.