Wyszukaj
Szukaj Ukryj wyszukiwarkę

REGULAMIN KONKURSU

Moliera2 x BlondMe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki konkursu prowadzonego pod nazwą Moliera2 x BlondMe” („Konkurs”).
 2. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego i następnych.
 3. Organizatorem Konkursu jest Moliera2 S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000354814, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5222909794, REGON 141718320, BDO: 000570655 kapitał zakładowy 38 451 603,60 PLN w pełni opłacony (zwana dalej „Organizatorem”).
 4. Organizator Konkursu jest jednocześnie fundatorem nagród przewidzianych w Konkursie.
 5. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ponad terytorialnego zasięgu Internetu.
 6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19.09.2023 roku i kończy 27.09. 2023 roku („Czas trwania Konkursu”) z zastrzeżeniem, iż upływ Czasu trwania Konkursu pozostaje bez wpływu na ważność praw nabytych uczestników i obowiązków Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Konkurs prowadzony jest w Internecie, na portalu społecznościowym Instagram na profilu @moliera2 („Strona Konkursu”). Na Stronie Konkursu będą publikowane wszystkie komunikaty i ogłoszenia związane z Konkursem.

II. UCZESTNICY

 1. Konkurs przeznaczony jest dla każdej osoby fizycznej, zamieszkałej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:

 

   1. posiada dostęp do Internetu;
   2. jest pełnoletnia (w tym posiada pełną zdolność do czynności prawnych);
   3. posiada profil na Instagramie

Osoba przystępująca do Konkursu, spełniająca wymagania wskazane powyżej, zwana dalej będzie „Uczestnikiem”.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące usługi lub wykonujące dzieła lub zlecenia na zamówienie Organizatora, jak również członkowie rodzin tychże osób. Za członków rodziny dla celów Regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez Uczestnika Konkursu następujących czynności: Opublikowanie w Czasie trwania Konkursu pod postem informującym o Konkursie na Stronie Konkursu najciekawszej odpowiedzi na pytanie „A jaka jest Twoja historia?” („Praca konkursowa”) oraz dołączenie hashtagów #blondme i #moliera2 . Praca konkursowa powinna być opracowana w języku polskim i nawiązywać do ciekawych historii z życia Uczestnika, dotyczących koloryzacji lub pielęgnacji włosów blond. Ponadto powinna być efektem samodzielnej pracy twórczej osoby zgłaszającej i nieobciążona prawami osób trzecich.
 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się poprzez umieszczenie komentarza z Pracą konkursową pod postem informującym o Konkursie umieszczonym na Stronie Konkursu  w Czasie trwania Konkurs.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dokonaniu zgłoszenia udziału w Konkursie, należy przez to rozumieć umieszczenie Pracy konkursowej na Stronie Konkursu przez system teleinformatyczny obsługujący Stronę Konkursu.
 3. Z Konkursu wykluczane będą Prace konkursowe:
   1. których treści zawierają elementy sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, w szczególności zawierające treści wulgarne, uważane powszechnie za obraźliwe, naruszające w inny sposób dobre obyczaje;
   2. których treści naruszają prawa innych osób, w szczególności gdy zgłoszenie wykorzystuje dane osobowe osób trzecich, narusza dobra osobiste lub prawa autorskie innych osób.
 4. Organizator nie ma obowiązku weryfikować zgłoszeń pod kątem spełnienia powyższych kryteriów, o ile nie poweźmie w tym zakresie uzasadnionych podejrzeń.
 5. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, iż:
   1. przesłana przez niego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich oraz jest wyłącznie jego autorstwa;
   2. nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują wykluczenie z Konkursu (w szczególności jest osobą pełnoletnią lub uzyskał zezwolenie przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego na udział w Konkursie);
   3. wyraża zgodę na opublikowanie na Stronie Konkursu jego danych w ramach publikacji listy laureatów Konkursu – w przypadku takiej publikacji.
 6. Każdy Uczestnik  może dokonać tylko jednego zgłoszenia.

IV. NAGRODY I ICH WYDANIE    

  1. W Konkursie przewidziano 3 (trzy) nagrody, każda zawierająca zestaw kosmetyków BlondMe o wartości 370,00  PLN  (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych)  (BlondMe Bogata odżywka 250 ml, BlondMe Bogaty szampon 300 ml, BlondMe Bogata maska 200 ml) oraz kartę prezentową Moliera2 na zakupy o wartości 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc) złotych  brutto na wszystkie produkty sprzedawane w sklepach Moliera2 (dalej „Nagroda”).
 1. Laureat nie ma możliwości wymiany Nagrody na jej ekwiwalent pieniężny.
 2. O fakcie wygranej Organizator poinformuje Laureata Konkursu na profilu Instagram. Wysłanie Nagrody Laureatowi Konkursu nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia konkursu. 
 3. Wartość nagrody przypadająca na każdego z Uczestników , która nie będzie objęta zwolnieniem podatkowym zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie powiększona o dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 11,11% wartości brutto Nagrody („Świadczenie Dodatkowe”). Nagrody te zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód Uczestnika uzyskany z tytułu otrzymania nagrody podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest wydający nagrodę. Wydanie opodatkowanych w ten sposób nagród nastąpi po pobraniu podatku od Uczestnika. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty należnego podatku zryczałtowanego z kwoty Świadczenia Dodatkowego, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 4.  

V. USTALANIE I OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU

 1. W celu ustalenia wyników Konkursu Organizator powoła specjalną Komisję („Komisja”), w skład której będą wchodzić osoby powołane przez Organizatora.
 2. Komisja będzie dokonywać oceny dokonanych zgłoszeń, biorąc pod uwagę to, czy spełniają one warunki Regulaminu. Przy wyborze Komisja kierować się będzie stopniem kreatywności i pomysłowości Pracy konkursowej, walorami artystycznymi Pracy konkursowej oraz zgodnością merytoryczną z Pracą konkursową. Powyższe kryteria będzie stanowić podstawę arbitralnej i uznaniowej decyzji Komisji w celu ustalenia wyników Konkursu.
 3. O Wynikach konkursu Laureat będzie poinformowany do 04.10.2023 r.  

VI. REKLAMACJE

 1. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Konkursie w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od upływu Czasu trwania Konkursu.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres Uczestnika podany w reklamacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne Uczestnik Konkursu ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

VII. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika także dane jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, przetwarzane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r. z późn.zm.), zwanego dalej „RODO”.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników biorących udział w Konkursie jest Organizator.
 3. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”) z którym można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 4. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe przekazane przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie (identyfikacyjne, kontaktowe, adresowe) w następującym celu i na podstawie:

a)  realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na: podejmowaniu działań związanych z organizacją Konkursu (w tym działań promocyjnych), wyłonieniem zwycięzców przez okres do zakończenia Konkursu oraz rozpatrywaniu reklamacji i dochodzeniu roszczeń́ związanych z realizacją Konkursu - przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu lub do skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Uczestnika w zależności od tego, które z tych zdarzeń́ ma zastosowanie w danym przypadku i które z nich nastąpi wcześniej;

b) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze jako podmiocie fundującym nagrody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  związanych z rachunkowością̨ na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i Ustawy o rachunkowości przez okres w nich wskazany.

5.   Odbiorcami danych osobowych udostępnianych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z    Konkursem mogą̨ być podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Organizatora, w tym usługi hostingowe, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, marketingowe, kurierskie, właściciel portalu społecznościowego - w zakresie jaki wynika z konieczności zapewnienia funkcjonowania naszych profili (fanpage);

6.  Uczestnik ma prawo żądania od Organizatora:

a)  dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) zmiany/aktualizacji, sprostowania swoich danych osobowych,

c)  usunięcia bezpodstawnie przetwarzanych danych osobowych,

d)  ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

a także

e)  wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych: z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora).

f) złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - jeśli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

7.  Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

8.   W ramach Konkursu dane osobowe Uczestników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.    Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowej. W związku z miejscem organizacji Konkursu – dane osobowe Uczestników przetwarza także właściciel portalu społecznościowego, który może, we własnych celach, niezwiązanych z działalnością Organizatora przekazywać dane osobowe Uczestników poza Europejski Obszar Gospodarczy, a także organizacjom międzynarodowym. Więcej https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku podejrzeń jakichkolwiek naruszeń Regulaminu Konkursu każda osoba ma prawo zgłosić to Organizatorowi (pisemnie lub w formie wiadomości e-mail na adres [email protected]).
 2. Organizator zastrzega, iż o czasie i fakcie przesłania zgłoszeń udziału w Konkursie, o których mowa w Regulaminie, decyduje zarejestrowanie ich przez system teleinformatyczny obsługujący Stronę Konkursu.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie moliera2.com
 4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter informacyjny. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie moliera2.com