Wyszukaj
Szukaj Ukryj wyszukiwarkę

REGULAMIN PROMOCJI

„KOLEJNE ZAKUPY W SALONIE”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „KOLEJNE ZAKUPY W SALONIE”.
 2. Promocja jest organizowana przez Moliera2 S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000354814, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5222909794, REGON 141718320, kapitał zakładowy 38 451 603,60 PLN w pełni opłacony (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 3. Promocja odbywa się w salonach: Salon Moliera 2 | Warszawa, Salon Moliera 2 | Pl. Trzech Krzyży Warszawa, Salon Moliera 2 | Bazar Poznański,  Salon Moliera2.com | Sopot oraz Philipp Plein | Warszawa dalej zwanych „Sklepami Stacjonarnymi” lub pojedynczo „Sklepem Stacjonarnym”) Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu  25 września  2023 roku o godz. 11:00 i trwa do 30 września 2023 roku do godz. 19:00 lub  każdorazowo do wyczerpania Voucherów  – w zależności od tego co nastąpi pierwsze. Czas promocji wskazany w zdaniu poprzedzającym będzie zwany dalej „Czasem trwania Promocji”.
 5. Celem Promocji jest promocja Sklepów.
 6. W sytuacji, gdy w Regulaminie nie są objaśnione pojęcia pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane im przez regulamin Sklepu Internetowego.

II. ZASADY PROMOCJI

 1. Z Promocji może skorzystać każda osoba, która spełni wszystkie z poniższych wymagań:
  1.  w Czasie trwania Promocji zrobi zakupy w jednym ze Sklepów;
  2.  jest Konsumentem;
  3. zapoznała się  z poniższym Regulaminem i zaakceptowała jego warunki.

 Osoba spełniające ww. warunki Promocji zwana będzie dalej „Klientem”.

 1. W ramach  Promocji Klient dokonujący w Czasie Trwania Promocji zakupu w Sklepie Stacjonarnym produktów z męskiej kolekcji za kwotę co najmniej 1000 zł brutto  otrzyma jednorazowy kupon rabatowy  (dalej zwany „Voucherem”) obniżający kwotę do zapłaty za kolejne wykonane w Sklepie Stacjonarnym  zakupy o 100 zł brutto, jednakże pod warunkiem dokonania zakupów w Sklepie Stacjonarnym  za kwotę co najmniej 500 zł brutto, przy czym Voucher nie może zostać wykorzystany na zakup kart prezentowych oraz produktów partnerskich oznaczonych niebieską gwiazdką.
 2. Voucher wręczany będzie Klientowi po zapłaceniu należności za zakupiony Towar oraz spełnieniu wszystkich warunków otrzymania Vouchera.
 3. Aby skorzystać z Vouchera należy przekazać sprzedawcy  jednakże przed dokonaniem zapłaty za realizowane w Sklepie Stacjonarnym zakupy.
 4. Niezależnie od terminu otrzymania Vouchera każdy z Voucherów ważny jest jedynie do dnia 31 października 2023 r.
 5. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie, z zastrzeżeniem, iż każdorazowo musi na nowo spełnić wszystkie warunki Promocji.
 6. Koszty dostawy i zapakowania na prezent nie wliczają się w limit kwoty uprawniającej do skorzystania z Promocji.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Sklepach, nie łączy się rabatem wynikającym z Karty Klubu Korzyści oraz rabatem wynikającym z wymiany punktów z Karty Klubu Korzyści.
 8. W ramach Promocji  można skorzystać tylko z jednego Vouchera w ramach jednych zakupów.
 9. Uczestnik nie ma możliwości wymiany Vouchera na jego ekwiwalent pieniężny.
 10. Udział w promocji jest dobrowolny.

 

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected].
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne, reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Poprzez przystąpienie przez Klienta do Promocji ustala się, iż Klient zaakceptował Regulamin.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej moliera2.com oraz w Sklepie przy kasie.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którą stanowi:

a.         Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.

b.         Wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego powodującego obowiązek zmiany Regulaminu.

c.         Prostowanie oczywistych omyłek pisarskich.

d.         Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocji, do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 2. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 22.09.2023.