Wyszukaj
Szukaj Ukryj wyszukiwarkę

REGULAMIN PROMOCJI

„DWA RAZY WIĘCEJ PUNKTÓW Z KARTĄ KLUBU KORZYŚCI MOLIERA 2 DLA PROGU BRONZE I SILVER”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „DWA RAZY WIĘCEJ PUNKTÓW Z KARTĄ KLUBU KORZYŚCI MOLIERA 2 DLA PROGU BRONZE I SILVER”.

2. Promocja jest organizowana przez Moliera2 S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000354814, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5222909794, REGON 141718320, BDO: 000570655 kapitał zakładowy 38 451 603,60 PLN w pełni opłacony (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.

3. Promocja odbywa się sklepie internetowym moliera2.com (dalej zwanym „Sklepem Internetowym”). Sklep Internetowy dalej łącznie zwane są ”Sklepami” lub pojedynczo „Sklepem”. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.

4. W Sklepie Internetowym Promocja rozpoczyna się w dniu 13 października 2023 r. o godz. 16:00 i trwa do 16 października 2023 r. do godz. 11:59. Czasy promocji wskazane w zdaniach poprzedzających będą zwane łącznie dalej „Czasem trwania Promocji”.

5. Celem Promocji jest promocja Sklepów.

 

II. ZASADY PROMOCJI

 1. W ramach Promocji klient posiadający kartę Klubu Korzyści Moliera 2 z aktywnym progiem rabatowym "Bronze" lub "Silver" w ramach dokonywanych w Czasie Trwania Promocji zakupów w sklepie internetowym moliera2.com może otrzymać podwójną ilość punktów na kartę Klubu Korzyści Moliera 2 względem ilości wynikającej z regulaminu Klubu Korzyści Moliera 2 tj. za każde wydane 50 zł na zakupy w Sklepie klient otrzyma 20 punktów na kartę Klubu Korzyści Moliera 2.
 2. Aby wziąć udział w Promocji należy spełnić łącznie wszystkie z poniższych wymagań:
  1. Posiadać aktywną kartę Klubu Korzyści Moliera 2 z aktywnym progiem rabatowym "Bronze" lub "Silver", lub dokonać jej założenia w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dokonać w Czasie Trwania Promocji  zakupu towarów i podać numer Karty Korzyści w ramach składanego Zamówienia w Sklepie Internetowym;
  3. Opłacić dokonane zakupy w Sklepie Internetowym.
  4. Zaakceptować Regulamin Promocji.
 3. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie jednakże każdorazowo spełniając wszystkie jej warunki wskazane w Regulaminie.
 4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 5. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie, z zastrzeżeniem iż każdorazowo musi na nowo spełnić wszystkie warunki Promocji.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Sklepach, w tym z rabatem wynikającym  z karty Klubu Korzyści Moliera2.

 

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected].
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Poprzez przystąpienie przez Klienta do Promocji ustala się, iż Klient zaakceptował Regulamin.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej moliera2.com oraz w Sklepie przy kasie.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którą stanowi:
  1. Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.
  2. Wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego powodującego obowiązek zmiany Regulaminu.
  3. Prostowanie oczywistych omyłek pisarskich.
  4. Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocji, do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 7. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 13.10.2023 r.