Wyszukaj
Szukaj Ukryj wyszukiwarkę

REGULAMIN PROMOCJI

„UNDER20”

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „XXX”.
 2. Promocja jest organizowana przez Moliera2 S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000354814, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5222909794, REGON 141718320, BDO: 000570655 kapitał zakładowy 38 451 603,60 PLN w pełni opłacony (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 3. Promocja odbywa się w sklepie internetowym Moliera2.com (dalej  zwanej „Sklepem”).
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 03.11.2023 o  godz. 12:00 i trwa do 05.11.2023 roku do godz. 23:55 dalej „Czasem trwania Promocji”.
 5. Celem Promocji jest promocja Sklepów.

 

ZASADY PROMOCJI 

 1. W ramach Promocji Klient kupujący w Czasie trwania Promocji produkty dostępne w Sklepie pod adresem https://www.moliera2.com/under20  
 2. (dalej „Asortyment Promocyjny”) może uzyskać rabat obniżający  cenę Asortymentu Promocyjnego o 20% pod warunkiem zakupienia jednorazowo Asortymentu Promocyjnego za kwotę co najmniej 500 zł.
 3. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby, która zrobi w Czasie trwania Promocji zakupy Produktów Promocyjnych w jednym ze Sklepów;
 4. W ramach Promocji klient przy jednorazowym zakupie Produktów Promocyjnych powyżej 500 zł w Sklepie może otrzymać na dokonane zakupy dodatkowy rabat w wysokości 20%  względem ceny katalogowej Asortymentu. Warunkiem otrzymania rabatu jest wpisanie w koszyku podczas składania zamówienia kodu „UNDER20”
 5. Celem uzyskania ww. rabatu osoba posiadająca Kod Rabatowy zobowiązana jest:

- W przypadku Sklepu Internetowego – do wpisania w trakcie składania Zamówienia powyżej 500 zł w Koszyku w dedykowanym polu Kodu Rabatowego opłacenia zakupu oraz spełnienie ww. warunków Promocji, w tym zaakceptowania regulaminu Promocji.

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami w tym z rabatami wynikającym z Karty Klubu Korzyści Moliera 2.
 3. Klient nie ma możliwości wymiany udzielonego rabatu na ekwiwalent pieniężny

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected].
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Poprzez przystąpienie przez Klienta do Promocji ustala się, iż Klient zaakceptował Regulamin.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej moliera2.com oraz w Sklepie przy kasie.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którą stanowi:

a.         Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.

b.         Wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego powodującego obowiązek zmiany Regulaminu.

c.         Prostowanie oczywistych omyłek pisarskich.

d.         Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocji, do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 2. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 03.11.2023.