Wyszukaj
Szukaj Ukryj wyszukiwarkę

REGULAMIN PROMOCJI

„Promocja Świąteczne spotkanie z ambasadorami”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Promocja Świąteczne spotkanie z ambasadorami”.

2. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.

3. Promocja odbywa się w salonach: Salon Moliera 2 | Warszawa, Salon Moliera 2 | Pl. Trzech Krzyży Warszawa, Salon Moliera 2 | Bazar Poznański, Salon Moliera2.com | Sopot, Salon Moliera 2 | Katowice ALTUS  oraz Salon Moliera2.com | Zakopane (dalej zwanych „Sklepami Stacjonarnymi” lub pojedynczo „Sklepem Stacjonarnym”). Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.

4. W Sklepach Stacjonarnych Promocja rozpoczyna się w:

- Salonie Moliera 2 | Bazar Poznański w dniu 10 grudnia 2021 r i trwa od godziny 15:00 do godziny 19:00.

- Salonie Moliera 2 | Katowice ALTUS w dniu 13 grudnia 2021 r i trwa od godziny 15:00 do godziny 19:00

- Salonie Moliera 2 | Zakopane w dniu 14 grudnia 2021 r i trwa od godziny 15:00 do godziny 19:00

- Salonie Moliera2.com | Sopot w dniu 17 grudnia 2021 r i trwa od godziny 15:00 do godziny 19:00

- Salonie Moliera 2 | Warszawa w dniu 20 grudnia 2021 r i trwa od godziny 15:00 do godziny 19:00

Salonie Moliera 2 | Pl. Trzech Krzyży Warszawa w dniu 21 grudnia 2021 r i trwa od godziny 15:00 do godziny 19:00

Czas promocji wskazany powyżej  dla poszczególnych Sklepów Stacjonarnych zwany będzie dalej „Czasem trwania Promocji”.

5. Celem Promocji jest promocja Sklepów.

 

II ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla  każdej osoby, która:
 • posiada założoną i aktywną  Kartę Klubu  Korzyści Moliera 2, o której mowa https://www.moliera2.com/static/191/klub-korzysci.html, na co najmniej jeden dzień przed  dniem rozpoczynającym Czas trwania Promocji w danym Sklepie Stacjonarnym;
 •  w Czasie Trwania Promocji w danym Sklepie Stacjonarnym stawi się w nim osobiście okazując swoją Kartę Klubu Korzyści Moliera 2 lub poda jej numer;
 • jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
 • zapoznała się i zaakceptowała warunki  niniejszego Regulaminu;
 1. Osoba spełniająca  wszystkie warunki Promocji wskazane w pkt 1 powyżej w Czasie Trwania Promocji w danym Sklepie Stacjonarnym może otrzymać od ambasadorów marki Moliera 2  działających w imieniu Organizatora prezent niespodziankę. Przedmiot stanowiący prezent niespodziankę zostanie ujawniony przez Organizatora w chwili rozpoczęcia Promocji w danym Sklepie Stacjonarnym zgromadzonym tam gościom.
 2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 3. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji jedynie jednokrotnie.
 4. Uczestnik Promocji nie ma możliwości wymiany otrzymanego od Organizatora prezentu  na inny lub na jego ekwiwalent pieniężny.

III POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected].
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Poprzez przystąpienie przez Klienta do Promocji ustala się, iż Klient zaakceptował Regulamin.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej moliera2.com oraz w Sklepach Stacjonarnych przy kasie.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników Promocji na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którą stanowi:

a.         Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.

b.         Wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego powodującego obowiązek zmiany Regulaminu.

c.         Prostowanie oczywistych omyłek pisarskich.

d.         Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocji, do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;

 1. Wprowadzane zmiany  Regulaminu nie będą miały  wpływu na prawa nabyte przez uczestników Promocji. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane z 2 dniowym wyprzedzeniem. Uczestnicy nieakceptujący postanowień nowego Regulaminu, mogą zrezygnować z udziału w Promocji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 3. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 8 grudnia 2021 roku.