Wyszukaj
Szukaj Ukryj wyszukiwarkę

Regulamin akcji promującej Newsletter 

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „LOVE SHACK FANCY”.
 2. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 3. Promocja odbywa się w salonach: Salon Moliera 2 | Warszawa, Salon Moliera 2 | Pl. Trzech Krzyży Warszawa, Salon Moliera 2 | Bazar Poznański, Salon Moliera 2 | Katowice Altus, Salon Moliera2.com | Sopot, Salon Moliera2.com | Zakopane oraz w sklepie internetowym moliera2.com i moliera2.cz, (dalej łącznie zwanymi „Sklepami” lub pojedynczo „Sklepem”). Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponad terytorialnego zasięgu Internetu.
 4. Promocja ma na celu zachęcenie klientów do skorzystania z usługi newslettera świadczonej przez Organizatora na podstawie regulaminu dostępnego pod adresem https://www.moliera2.com/static/108/regulamin-uslugi-newslettera.html (zwanej dalej: „Newsletterem”).
 5. W sytuacji, gdy w Regulaminie nie są objaśnione pojęcia pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane im przez regulamin Sklepu dostępny pod adresem https://www.moliera2.com/static/180/regulamin.html.

 

ZASADY PROMOCJI 

 1. Klient jest uprawniony do skorzystania z Promocji pod warunkiem zapisania się Newsletter. Po zapisaniu się na Newsletter Klient jest uprawniony do skorzystania z Promocji na zasadach określonych w ust. 2-8 poniżej.
 2. W ramach Promocji klienci mogą otrzymać jednorazowy zindywidualizowany kod rabatowy (dalej zwany „Kodem Rabatowym”) uprawniający ich do otrzymania rabatu w kwocie 100 zł brutto na zakup w Sklepie asortymentu marki LOVE SHACK FANCY pod warunkiem dokonania przez klienta jednorazowego zakupu w Sklepie asortymentu marki LOVE SHACK FANCY za kwotę co najmniej 1000 zł brutto. Celem skorzystania z Kodu Rabatowego należy go podać przy kasie w Sklepie stacjonarnym przed opłaceniem zakupu lub w przypadku zakupu w Sklepie internetowym należy go podać w Koszyku w trakcie składania Zamówienia.
 3. Kod Rabatowy ważny jest do dnia 31 maja 2021 r do godziny 23:59. Po upływie powyższego terminu Kod Rabatowy traci ważność i nie może zostać zrealizowany.
 4. Klient aby uzyskać Kod Rabatowy zobowiązany jest zapisać się na Newsletter, co wiąże się ze spełnieniem poniższych warunków:
  1. podanie na dedykowanym ku temu formularzu, dostępnym pod adresem https://www.moliera2.com/loveshackfancy swojego adresu email oraz imienia.

Dodatkowo klient może również podać swój numer telefonu, na który również zostanie mu przesłany Kod Rabatowy;

  1.  zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu
 1. Kod Rabatowy można uzyskać od dnia 21 kwietnia 2021 do dnia 31 maja 2021 do godziny 23:59. Kod Rabatowy wysyłany jest do klienta na wskazany w formularzu adres e-mail lub wskazany numer telefonu, w przypadku wyrażenia takiej woli w terminie do dnia 31 maja 2021, jednakże Kod Rabatowy może zostać wykorzystany przez klienta dopiero od dnia 05 maja 2021.
 2. Kod Rabatowy łączy się jedynie z rabatem wynikającym z posiadanej przez Klienta karty klubu korzyści, z tym jednak zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności uwzględniany jest Kod Rabatowy, a dopiero następnie rabat procentowy wynikający z posiadanej Karty Klubu Korzyści. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami i rabatami niż wskazany w zdaniu poprzedzającym. Zasady korzystania z karty klubu korzyści określne są w regulaminie dostępnym pod adresem: https://www.moliera2.com/static/192/regulamin-klubu-korzysci.html.
 3. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 4. Kod Rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected].
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne, reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Poprzez przystąpienie przez Klienta do Promocji ustala się, iż Klient zaakceptował Regulamin.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach internetowych moliera2.com i moliera2.cz oraz w Sklepach stacjonarnych przy kasie.
 3. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 4. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu, jednakże nie ma to wpływu na uprawnienia nabyte przez Klientów, którzy już skorzystali z Promocji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowania postanowienia regulaminu Sklepu oraz regulaminu Newslettera, a także przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 6. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 21 kwietnia 2021 roku.