REGULAMIN PROMOCJI

„Dodatkowe20”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Dodatkowe20”.
 2. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 3. Promocja odbywa się w salonach: salon Moliera 2 | Warszawa, salon Moliera 2 Pl. Trzech Krzyży | Warszawa, salon Moliera 2 | Bazar Poznański, salon Moliera 2 | Katowice Altus salon Moliera2.com  | Sopot, Moliera2.com  | Zakopane oraz sklepie internetowym www.moliera2.com (dalej łącznie zwanymi ”Sklepami” lub pojedynczo „Sklepem”). Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 4. W Sklepach Stacjonarnych Promocja rozpoczyna się w dniu 28 lutego 2022 roku od godziny 11:000 i trwa do 12 marca 2022 r. do godz. 19:00. W sklepie internetowym Promocja rozpoczyna się w dniu 28 lutego 2022 roku od godziny 00:01 i trwa do 13 marca 2022 r. do godz. 23:59. Czasy promocji wskazane w zdaniach poprzedzających będą zwane łącznie dalej „Czasem trwania Promocji”.
 5. Celem Promocji jest promocja Sklepów.
 6. W sytuacji, gdy w Regulaminie nie są objaśnione pojęcia pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane im przez główny regulamin Sklepu.

 

 1. ZASADY PROMOCJI
 1. Promocja dotyczy całego przecenionego Asortymentu, sprzedawanego w Sklepach, z wyłączeniem Asortymentu, który został przeceniony o więcej niż 70%,a także marek w postaci: Moncler, Christian Louboutin, Amina Muaddi, Mach&Mach a także Asortymentu oznaczonego niebieską gwiazdką, poza markami: Joanna Muzyk, Pinko, UGG, Lacoste, Hedonic, Guns&Tuxedos, Birkenstock, Gant, Motive&More, Paprocki&Brzozowski, Lovli Silk, Karen Arcanjo, Lana Nguyen, Mer Meri, The Nice Fleet, Deni Cler, La Prive, Tanexpert.  Promocja nie dotyczy również Asortymentu w postaci voucherów. Asortyment przeceniony, nie podlegający wyłączeniu z Promocji na podstawie zdania poprzedzającego, zwany będzie dalej „Produktami Promocyjnymi”.
 2. W ramach Promocji klient może nabyć  przeceniony już Produkt Promocyjny w cenie obniżonej o dodatkowe 20 %, z tym jednak zastrzeżeniem, iż cena Produktu Promocyjnego nie może ulec obniżeniu o więcej niż 70 % względem jego ceny wyjściowej (katalogowej).
 3. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
 1. w przypadku sklepu internetowego www.moliera2.com, o których mowa w pkt I.3. Regulaminu  – dodać do Koszyka min. 1 Produkt Promocyjny oraz wpisać kod „Dodatkowe20”, a następnie złożyć Zamówienie,
 2. w przypadku sklepów stacjonarnych, o których mowa w pkt I.3. Regulaminu  – przed dokonaniem zakupu, powołać się na Promocję „Dodatkowe20” w celu naliczenia rabatu na wybrane Produkty Promocyjne, a w przypadku braku powołania się na Promocję, Sprzedawca poinformuje Klienta o możliwości zakupu Produktów Promocyjnych z uwzględnieniem rabatu,
 3. dokonać zakupu (zawrzeć Umowę sprzedaży) Produktu Promocyjnego objętego Promocją,
 4. zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie. Warunkiem jest dokonanie zakupu kolejnych Produktów Promocyjnych, a także spełnienie wszystkich warunków udziału w Promocji wskazanych powyżej.
 3. Klient nie ma możliwości wymiany rabatu  na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez Organizatora ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Klub Korzyści”, przy czym posiadacz karty „Klubu Korzyści” dokonując zakupu Produktów Promocyjnych w Sklepach, za każde wydane jednorazowo 5 zł na zakup Produktów Promocyjnych w Sklepach, otrzymuje 1 punkt na Kartę Klubu Korzyści, które zostaną przyznane automatycznie po dokonaniu zakupu Produktów Promocyjnych, zgodnie z regulaminem „Klubu Korzyści”.
 5. W razie skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem (zgodnie z definicją wskazaną w ogólnym regulaminie Sklepu), z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą Klient będący Konsumentem uiścił za Zamówienie z uwzględnieniem rabatu oraz innych promocji, a także zostaną odliczone punkty z karty Klubu Korzyści, o których mowa w pkt 6 powyżej, za dokonanie zakupów Produktów Promocyjnych.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
  2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
  3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres [email protected].
  4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
  5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne, reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w sklepie internetowym oraz w sklepach stacjonarnych, o których mowa w pkt. 1.3 Regulaminu.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu, jednakże nie ma to wpływu na uprawnienia nabyte przez Klientów, którzy już skorzystali z Promocji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 7. Regulamin został opublikowany w dniu  28.02.2022 r.