Wyszukaj
Szukaj Ukryj wyszukiwarkę

Regulamin promocji 

 

Kod rabatowy online W. Kruk

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Kod rabatowy online W. Kruk”.
 2. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”).
 3. Promocja odbywa się sklepie internetowym moliera2.com (dalej zwanego „Sklepem Internetowym”). Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponad terytorialnego zasięgu Internetu.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 24.11.2021 od 00:00 i trwa do 31.01.2022 od 00:00 („Czas trwania Promocji”).

 

II ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja dotyczy Asortymentu sprzedawanego w Sklepie Internetowym z wyłączeniem Asortymentu oznaczonego niebieską gwiazdką. Promocja nie dotyczy również Asortymentu w postaci voucherów. Asortyment spełniający wymagania Promocji wskazane w niniejszym punkcie zwany będzie dalej „Produktami Promocyjnymi”.
 2. W ramach Promocji klient przy jednorazowym zakupie Produktów Promocyjnych w Sklepie o łącznej wartości co najmniej 1000,00 zł brutto może otrzymać na dokonane zakupy dodatkowy rabat w wysokości 100 zł brutto. Warunkiem otrzymania rabatu jest wpisanie w koszyku podczas składania zamówienia kodu „Moliera2”.
 3. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie pod warunkiem każdorazowego spełnienia wszystkich jej warunków.
 4. W razie skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą Klient uiścił za zamówienie z uwzględnieniem rabatu, jednakże w sytuacji gdy w wyniku odstąpienia Klient nie będzie już spełniał wymagań Promocji wskazanych w pkt. 2. powyżej przyznany rabat może zostać anulowany.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 6. Klient nie ma możliwości wymiany kodu rabatowego na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.
 7. Promocja łączy się jedynie z rabatem wynikającym z posiadanej przez Klienta karty klubu korzyści jednakże z dodatkowym zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności uwzględniany jest rabat – 100 zł brutto, a dopiero następnie rabat procentowy wynikający z posiadanej Karty Klubu Korzyści. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami i rabatami niż wskazany w zdaniu poprzedzającym.  Zasady korzystania z karty klubu korzyści określne są w regulaminie dostępnym pod adresem: https://www.moliera2.com/static/192/regulamin-klubu-korzysci.html.


 

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected].
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne, reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował Regulamin.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Moliera2.com oraz w Sklepach Stacjonarnych.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którą stanowi:

a.         Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.

b.         Wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego powodującego obowiązek zmiany Regulaminu.

c.         Prostowanie oczywistych omyłek pisarskich.

d.         Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocji, do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;

 1. Wprowadzane zmiany  Regulaminu nie będą miały  wpływu na prawa nabyte przez uczestników Promocji. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane z 2 dniowym wyprzedzeniem. Uczestnicy nieakceptujący postanowień nowego Regulaminu, mogą zrezygnować z udziału w Promocji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 3. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 23.11.2021.