Regulamin promocji „SUPER100”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „SUPER100”.
 2. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 3. Promocja odbywa się w salonach: Salon Moliera 2 | Warszawa, Salon Moliera 2 | Pl. Trzech Krzyży Warszawa, Salon Moliera 2 | Bazar Poznański, Salon Moliera2.com | Sopot, Salon Moliera 2 | Katowice ALTUS oraz Salon Moliera2.com | Zakopane (dalej zwanych „Sklepami Stacjonarnymi” lub pojedynczo „Sklepem Stacjonarnym”) oraz sklepie internetowym moliera2.com i moliera2.cz (dalej zwanych łącznie „Sklepami Internetowymi” lub pojedynczo „Sklepem Internetowym”). Sklepy Stacjonarne oraz Sklepy Internetowe dalej łącznie zwane są ”Sklepami” lub pojedynczo „Sklepem”. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 4. W Sklepach Stacjonarnych Promocja rozpoczyna się w dniu 27 grudnia 2021 r. o godz. 11:00 i trwa do 08 stycznia 2022 roku do godz. 20:00. W sklepie internetowym Promocja rozpoczyna się w dniu 27 grudnia 2021 r. o godz. 00:00 i trwa do 9 stycznia 2022 r.  do godz. 23:59. Czasy promocji wskazane w zdaniach poprzedzających będą zwane łącznie dalej „Czasem trwania Promocji”.
 5. Celem Promocji jest promocja Sklepów.
 6. W sytuacji, gdy w Regulaminie nie są objaśnione pojęcia pisane wielką literą mają one znaczenie nadane im przez regulamin Sklepu.

 

ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja dotyczy całego Asortymentu sprzedawanego w Sklepach z wyłączeniem: w przypadku Sklepu Online Asortymentu w postaci marek: Robert Kupisz, by Cabo, Samarite, Chaos by Marta Boliglova, Hedonic, Hoff, Guns&Tuxedos, Cinzia Rocca Tanexpert, Zhilyova Lingerie. Promocja nie dotyczy również Asortymentu w postaci voucherów. Asortyment spełniający wymagania Promocji wskazane w niniejszym punkcie zwany będzie dalej „Produktami Promocyjnymi”.
 2. W ramach Promocji klient przy jednorazowym zakupie Produktów Promocyjnych w Sklepie o łącznej wartości co najmniej 500 zł brutto może otrzymać na dokonane zakupy dodatkowy rabat w wysokości 100 zł brutto, jednakże każdorazowo nie więcej niż 70 % rabatu względem ceny katalogowej Asortymentu. Warunkiem otrzymania rabatu jest wpisanie w koszyku podczas składania zamówienia kodu „SUPER100” lub podania go przy kasie w trakcie realizacji zakupów objętych Promocją, jednakże przed dokonaniem płatności. 
 3. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie pod warunkiem każdorazowego spełnienia wszystkich jej warunków.
 4. W razie skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą Klient uiścił za zamówienie z uwzględnieniem rabatu, jednakże w sytuacji gdy w wyniku odstąpienia Klient nie będzie już spełniał wymagań Promocji wskazanych w pkt. 2. powyżej przyznany rabat może zostać anulowany.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 6. Klient nie ma możliwości wymiany kodu rabatowego na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.
 7. Promocja łączy się jedynie z rabatem wynikającym z posiadanej przez Klienta karty klubu korzyści jednakże jedynie w stosunku do Asortymentu nieprzecenionego, z dodatkowym zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności uwzględniany jest rabat – 100 zł brutto, a dopiero następnie rabat procentowy wynikający z posiadanej Karty Klubu Korzyści. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami i rabatami niż wskazany w zdaniu poprzedzającym.  Zasady korzystania z karty klubu korzyści określne są w regulaminie dostępnym pod adresem: https://www.moliera2.com/static/192/regulamin-klubu-korzysci.html. W ramach Promocji można również korzystać z posiadanych voucherów kwotowych wydanych przez Organizatora.


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected].
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne, reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Poprzez przystąpienie przez Klienta do Promocji (tj. wpisanie/ podanie Kodu SUPER100)  ustala się, iż Klient zaakceptował Regulamin.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach internetowych moliera2.com  oraz w Sklepach stacjonarnych przy kasie.
 3. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którą stanowi:
  • Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.
  • Wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego powodującego obowiązek zmiany Regulaminu.
  • Prostowanie oczywistych omyłek pisarskich.
  • Przypadki rażących nadużyć lub wypaczania zasad Promocji - w takiej sytuacji zmiany będą wprowadzane w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub Uczestników;
  • Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocji, do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;
 5. Wprowadzane zmiany  Regulaminu nie będą miały  wpływu na prawa nabyte przez uczestników Promocji. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane z 2 dniowym wyprzedzeniem. Uczestnicy nieakceptujący postanowień nowego Regulaminu, mogą zrezygnować z udziału w Promocji.
 6.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowania postanowienia Regulaminu Sklepu, a także przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 7. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 27.12.2021.