Wyszukaj
Szukaj Ukryj wyszukiwarkę

Regulamin promocji „SUPER100”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „SUPER100”.
 2. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 3. Promocja odbywa się w salonach: Salon Moliera 2 | Warszawa, Salon Moliera 2 | Pl. Trzech Krzyży Warszawa, Salon Moliera 2 | Bazar Poznański, Salon Moliera2.com | Sopot, Salon Moliera 2 | Katowice ALTUS oraz Salon Moliera2.com | Zakopane (dalej zwanych „Sklepami Stacjonarnymi” lub pojedynczo „Sklepem Stacjonarnym”) oraz sklepie internetowym moliera2.com i moliera2.cz (dalej zwanych łącznie „Sklepami Internetowymi” lub pojedynczo „Sklepem Internetowym”). Sklepy Stacjonarne oraz Sklepy Internetowe dalej łącznie zwane są ”Sklepami” lub pojedynczo „Sklepem”. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 4. W Sklepach Stacjonarnych Promocja rozpoczyna się w dniu 27 grudnia 2021 r. o godz. 11:00 i trwa do 08 stycznia 2022 roku do godz. 20:00. W sklepie internetowym Promocja rozpoczyna się w dniu 27 grudnia 2021 r. o godz. 00:00 i trwa do 9 stycznia 2022 r.  do godz. 23:59. Czasy promocji wskazane w zdaniach poprzedzających będą zwane łącznie dalej „Czasem trwania Promocji”.
 5. Celem Promocji jest promocja Sklepów.
 6. W sytuacji, gdy w Regulaminie nie są objaśnione pojęcia pisane wielką literą mają one znaczenie nadane im przez regulamin Sklepu.

 

ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja dotyczy całego Asortymentu sprzedawanego w Sklepach z wyłączeniem: w przypadku Sklepu Online Asortymentu w postaci marek: Robert Kupisz, by Cabo, Samarite, Chaos by Marta Boliglova, Hedonic, Hoff, Guns&Tuxedos, Cinzia Rocca Tanexpert, Zhilyova Lingerie. Promocja nie dotyczy również Asortymentu w postaci voucherów. Asortyment spełniający wymagania Promocji wskazane w niniejszym punkcie zwany będzie dalej „Produktami Promocyjnymi”.
 2. W ramach Promocji klient przy jednorazowym zakupie Produktów Promocyjnych w Sklepie o łącznej wartości co najmniej 500 zł brutto może otrzymać na dokonane zakupy dodatkowy rabat w wysokości 100 zł brutto, jednakże każdorazowo nie więcej niż 70 % rabatu względem ceny katalogowej Asortymentu. Warunkiem otrzymania rabatu jest wpisanie w koszyku podczas składania zamówienia kodu „SUPER100” lub podania go przy kasie w trakcie realizacji zakupów objętych Promocją, jednakże przed dokonaniem płatności. 
 3. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie pod warunkiem każdorazowego spełnienia wszystkich jej warunków.
 4. W razie skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą Klient uiścił za zamówienie z uwzględnieniem rabatu, jednakże w sytuacji gdy w wyniku odstąpienia Klient nie będzie już spełniał wymagań Promocji wskazanych w pkt. 2. powyżej przyznany rabat może zostać anulowany.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 6. Klient nie ma możliwości wymiany kodu rabatowego na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.
 7. Promocja łączy się jedynie z rabatem wynikającym z posiadanej przez Klienta karty klubu korzyści jednakże jedynie w stosunku do Asortymentu nieprzecenionego, z dodatkowym zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności uwzględniany jest rabat – 100 zł brutto, a dopiero następnie rabat procentowy wynikający z posiadanej Karty Klubu Korzyści. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami i rabatami niż wskazany w zdaniu poprzedzającym.  Zasady korzystania z karty klubu korzyści określne są w regulaminie dostępnym pod adresem: https://www.moliera2.com/static/192/regulamin-klubu-korzysci.html. W ramach Promocji można również korzystać z posiadanych voucherów kwotowych wydanych przez Organizatora.


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected].
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne, reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Poprzez przystąpienie przez Klienta do Promocji (tj. wpisanie/ podanie Kodu SUPER100)  ustala się, iż Klient zaakceptował Regulamin.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach internetowych moliera2.com  oraz w Sklepach stacjonarnych przy kasie.
 3. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którą stanowi:
  • Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.
  • Wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego powodującego obowiązek zmiany Regulaminu.
  • Prostowanie oczywistych omyłek pisarskich.
  • Przypadki rażących nadużyć lub wypaczania zasad Promocji - w takiej sytuacji zmiany będą wprowadzane w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub Uczestników;
  • Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocji, do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;
 5. Wprowadzane zmiany  Regulaminu nie będą miały  wpływu na prawa nabyte przez uczestników Promocji. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane z 2 dniowym wyprzedzeniem. Uczestnicy nieakceptujący postanowień nowego Regulaminu, mogą zrezygnować z udziału w Promocji.
 6.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowania postanowienia Regulaminu Sklepu, a także przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 7. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 27.12.2021.