Wyszukaj
Szukaj Ukryj wyszukiwarkę

REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERA DO #KRÓLESTWOSZPILEK

 

 1. Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy regulamin ( dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki wykorzystania vouchera pod nazwą „VOUCHER DO #królestwoszpilek” (dalej zwany Voucherem).
 2. Voucher został wystawiony przez spółkę IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Sponsorem nagrody”).
 3. Voucher można wykorzystać w jednym z salonów stacjonarnych: Salon Moliera 2 | Warszawa, Salon Moliera 2 Pl. Trzech Krzyży | Warszawa, Salon Moliera 2 | Bazar Poznański, Salon Moliera 2 | Katowice Altus, Salon Moliera2.com | Sopot, Salon Moliera2.com | Zakopane lub w sklepie internetowym działającym pod adresem: www.moliera2.com  (dalej łącznie zwanymi ”Sklepami” lub pojedynczo „Sklepem”). Realizacja vouchera odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 4. Voucher można wykorzystać w Sklepach Sponsora Nagrody od dnia 27.07.2021 r. do 30.09.2021.
 5. W sytuacji, gdy w Regulaminie nie są objaśnione pojęcia pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane im przez regulamin sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.moliera2.com.

 

 1. Zasady realizacji Vouchera
 1. Osoba posiadająca ważny Voucher otrzymany od Sponsora Nagrody jest uprawniona do zakupu szpilek o wartości 3500 zł brutto w Sklepach Sponsora Nagrody, jednakże z wyłączeniem szpilek marki  Christian Louboutin, których zakupu nie obejmuje Voucher.
 2. Skorzystać z vouchera może osoba fizyczna, która:
 1. jest pełnoletnia,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej,
 4. zapoznała się z Regulaminem i zaakceptowała jego wszystkie postanowienia,
 5. otrzymała od Sponsora Nagrody Voucher,
 6. spełnia pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 1. Warunkiem realizacji Vouchera jest okazanie go przy kasie w Salonie stacjonarnym lub wpisanie w Koszyku przy finalizacji Zamówienia w Sklepie on-line, specjalnie wygenerowanego kodu, który znajduje się w białej ramce na czwartej stronie drukowanego Vouchera.

 

 1. Voucher nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, z wyjątkiem programu Karta Klubu Korzyści Moliera 2.
 1. Posiadacz Vouchera nie ma możliwości jego wymiany  na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.
 2. W przypadku wykorzystania Vouchera na zakup szpilek w Sklepie  których wartość przekracza 3 500 zł, klient  korzystający z Vouchera zobowiązany jest przy realizacji Vouchera do dopłaty różnicy pomiędzy ceną wybranych szpilek a kwotą Vouchera. W sytuacji nie wykorzystania całego Vouchera jednorazowo klient może wykorzystać pozostałą niewykorzystaną kwotę z vouchera na inne zakupy szpilek w Sklepie jednakże jedynie w terminie do dnia  30.09.2021 r.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne
 1. ​​​​​​Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Sponsorowi Nagrody reklamacje dotyczące realizacji vouchera.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Sponsora Nagrody.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres [email protected].
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Sponsor Nagrody rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Sponsora Nagrody reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Sponsora Nagrody w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Warunkiem wykorzystania vouchera jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Moliera2.com.
 3. Sponsor Nagrody będzie przetwarzał dane osobowe posiadaczy Voucherów na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 4. Sponsor Nagrody uprawniony jest do zmiany Regulaminu, jednakże nie ma to wpływu na uprawnienia nabyte przez osoby , które już skorzystały z Vouchera. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Sponsora Nagrody.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 6. Regulamin opublikowany w dniu 27.07.2021 r.