REGULAMIN PROMOCJI

„UBRANIA20”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „UBRANIA20”.
 2. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 3. Promocja odbywa się w salonach: salon Moliera 2 | Warszawa, salon Moliera 2 Pl. Trzech Krzyży | Warszawa, salon Moliera 2 | Bazar Poznański, salon Moliera 2 | Katowice Altus salon Moliera2.com  | Sopot, Moliera2.com  | Zakopane (dalej zwanych „Sklepami Stacjonarnymi”) oraz sklepie internetowym www.moliera2.com (dalej zwanym Sklepem Internetowym). Sklepy Stacjonarne oraz Sklep Internetowy łącznie zwane są dalej ”Sklepami” lub pojedynczo „Sklepem”). Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 4. W Sklepach Stacjonarnych Promocja rozpoczyna się w dniu 21 lutego 2022 roku od godziny 11:000 i trwa do 27 lutego 2022 r. do godz. 19:0. W sklepie internetowym Promocja rozpoczyna się w dniu 21 lutego 2022 roku od godziny 00:01 i trwa do 27 lutego 2022 r. do godz. 23:59. Czasy promocji wskazane w zdaniach poprzedzających będą zwane łącznie dalej „Czasem trwania Promocji”.
 5. Celem Promocji jest promocja Sklepów.
 6. W sytuacji, gdy w Regulaminie nie są objaśnione pojęcia pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane im przez główny regulamin Sklepu.

 

 1. ZASADY PROMOCJI
 1. Promocja dotyczy wszystkich przecenionych ubrań sprzedawanych w Sklepach oznaczonych jako PROMOCJA z wyłączeniem:
  1.  butów, akcesoriów i dodatków
  2. wszystkich produktów Przyjaciele Moliera 2 oznaczonych niebieską gwiazdką
  3. Asortymentu, który został przeceniony o więcej niż 70%
  4. kart prezentowych i voucherów. 

Asortyment przeceniony, nie podlegający wyłączeniu z Promocji na podstawie zdania poprzedzającego, zwany będzie dalej „Produktami Promocyjnymi”.

 1. W ramach Promocji klient może nabyć  przeceniony już Produkt Promocyjny w cenie obniżonej o dodatkowe 20 %, z tym jednak zastrzeżeniem, iż cena Produktu Promocyjnego nie może ulec obniżeniu o więcej niż 70 % względem jego ceny wyjściowej (katalogowej).
 2. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
 1. w przypadku Sklepu Internetowego dodać do Koszyka min. 1 Produkt Promocyjny oraz wpisać kod „Ubrania20”, a następnie złożyć Zamówienie,
 2. w przypadku Sklepów Stacjonarnych przed dokonaniem zakupu Produktów Promocyjnych, powołać się przy kasie na Promocję „Ubrania20” w celu naliczenia rabatu na wybrane Produkty Promocyjne, a w przypadku braku powołania się na Promocję, Sprzedawca poinformuje Klienta o możliwości zakupu Produktów Promocyjnych z uwzględnieniem rabatu,
 3. dokonać zakupu (zawrzeć Umowę sprzedaży) Produktu Promocyjnego objętego Promocją,
 4. zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie. Warunkiem jest dokonanie zakupu kolejnych Produktów Promocyjnych, a także spełnienie wszystkich warunków udziału w Promocji wskazanych powyżej.
 3. Klient nie ma możliwości wymiany rabatu  na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.
 4. Promocja łączy się jedynie z rabatem wynikającym z promocji „-100” ,z tym jednak zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności uwzględniany jest rabat – 100 zł brutto, a dopiero następnie rabat procentowy wynikający z promocji „ubrania20”. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami i rabatami niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, w tym z rabatem wynikającym  z karty klubu korzyści Moliera 2.
 5. W razie skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem (zgodnie z definicją wskazaną w ogólnym regulaminie Sklepu), z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą Klient będący Konsumentem uiścił za Zamówienie z uwzględnieniem rabatu oraz innych promocji, a także zostaną odliczone punkty z karty Klubu Korzyści, o których mowa w pkt 6 powyżej, za dokonanie zakupów Produktów Promocyjnych.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
  2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
  3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres [email protected].
  4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
  5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne, reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w sklepie internetowym oraz w sklepach stacjonarnych, o których mowa w pkt. 1.3 Regulaminu.

Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którą stanowi:

a.       Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.

b.          Wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego powodującego obowiązek zmiany Regulaminu.

c.          Prostowanie oczywistych omyłek pisarskich.

d.         Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocji, do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;

Wprowadzane zmiany  Regulaminu nie będą miały  wpływu na prawa nabyte przez uczestników Promocji. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane z 2 dniowym wyprzedzeniem. Uczestnicy nieakceptujący postanowień nowego Regulaminu, mogą zrezygnować z udziału w Promocji.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 2. Regulamin został opublikowany w dniu  21.02.2022 r.