Wyszukaj
Szukaj Ukryj wyszukiwarkę

REGULAMIN PROMOCJI

„KOLEJNE ZAKUPY”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „KOLEJNE ZAKUPY”.
 2. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 3. Promocja odbywa się w salonach: Salon Moliera 2 | Warszawa, Salon Moliera 2 | Pl. Trzech Krzyży Warszawa, Salon Moliera 2 | Bazar Poznański, Salon Moliera2.com | Sopot, Salon Moliera2.com | Zakopane (dalej zwanych „Sklepami Stacjonarnymi” lub pojedynczo „Sklepem Stacjonarnym”) oraz sklepie internetowym moliera2.com (dalej zwanym „Sklepem Internetowym”). Sklepy Stacjonarne oraz sklep Internetowy dalej łącznie zwane są ”Sklepami” lub pojedynczo „Sklepem”. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 30.08.2021 r. i trwa do dnia 10.10.2021  r. do godz. 23:59 w Sklepie Internetowym  i do godziny 20:00 w Sklepach Stacjonarnych lub  każdorazowo do wyczerpania Voucherów  – w zależności od tego co nastąpi pierwsze, dalej zwana  „Czasem trwania Promocji”.
 5. Celem Promocji jest promocja Sklepów.
 6. W sytuacji, gdy w Regulaminie nie są objaśnione pojęcia pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane im przez regulamin Sklepu Internetowego.

II. ZASADY PROMOCJI

 1. Z Promocji może skorzystać każda osoba, która spełni wszystkie z poniższych wymagań:
  1.  w Czasie trwania Promocji zrobi zakupy w jednym ze Sklepów;
  2.  jest Konsumentem;
  3. zapoznała się  z poniższym Regulaminem, a także zaakceptowała jego warunki.

 Osoba spełniające ww. warunki Promocji zwana będzie dalej „Klientem”.

 1. W ramach  Promocji Klient dokonujący zakupów Sklepach otrzyma jednorazowy kupon rabatowy  (dalej zwany „Voucherem”) obniżający wartość do zapłaty za wykonane w Sklepie zakupy o 50 zł brutto, jednakże pod warunkiem dokonania zakupów w Sklepie za kwotę co najmniej 500,00 zł brutto. W przypadku dokonywania zakupów w Sklepie Stacjonarnym Voucher wręczany będzie Klientowi po zapłaceniu należności za zakupiony Towar oraz spełnieniu wszystkich warunków otrzymania Vouchera. Klienci dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym po spełnieniu warunków otrzymania Vouchera otrzymają go wraz z zamówionym Asortymentem w paczce.
 2. Klienci składający Zamówienia w Sklepie Internetowym w Czasie trwania Promocji otrzymają drugi dodatkowy Voucher przesłany im w formie elektronicznej na adres email wskazany przy składaniu Zamówienia.
 3. Aby skorzystać z Vouchera należy:
  1. w przypadku zakupów w Sklepie Internetowym wpisać w koszyku unikatowy kod podany na Voucherze, a następnie dokonać płatności za realizowane w Sklepie Internetowym zakupy;
  2. w przypadku zakupów w Sklepie Stacjonarnym Voucher należy przekazać sprzedawcy  jednakże przed dokonaniem zapłaty za realizowane w Sklepie Stacjonarnym zakupy.
 4. Niezależnie od terminu otrzymania Vouchera każdy z Voucherów ważny jest jedynie do dnia 31 października 2021 r.
 5. W razie odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od umowy sprzedaży zawartej na odległość na podstawie regulaminu Sklepu Internetowego lub przepisów powszechnie obowiązujących Klient zobowiązany jest zwrócić otrzymany Voucher.
 6. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie, z zastrzeżeniem, iż każdorazowo musi na nowo spełnić wszystkie warunki Promocji.
 7. Koszty dostawy i zapakowania na prezent nie wliczają się w limit kwoty uprawniającej do skorzystania z Promocji.
 8. Promocja łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Sklepach z wyłączeniem Kodu urodzinowego, rabatu wynikającego z Karty Klubu Korzyści oraz rabatu wynikającego z wymiany punktów z Karty Klubu Korzyści. W ramach Promocji można skorzystać tylko z jednego Voucheru.
 9. Uczestnik nie ma możliwości wymiany Vouchera na jego ekwiwalent pieniężny.
 10. Udział w promocji jest dobrowolny.

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected].
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne, reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu
  i zaakceptowanie jego treści. Przystąpienie Klienta do Promocji oznacza akceptację treści Regulaminu
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Moliera2.com, a także przy kasie w Sklepach Stacjonarnych.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu, jednakże nie ma to wpływu na uprawnienia nabyte przez Klientów, którzy już skorzystali z Promocji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 7. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 27.08.2021 r.