Wyszukaj
Szukaj Ukryj wyszukiwarkę

REGULAMIN PROMOCJI

„Dodatkowe10”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Dodatkowe10”.
 2. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 3. Promocja odbywa się w salonach: salon Moliera 2 | Warszawa, salon Moliera 2 Pl. Trzech Krzyży | Warszawa, salon Moliera 2 | Bazar Poznański, salon Moliera 2 | Katowice Altus salon Moliera2.com  | Sopot, Moliera2.com  | Zakopane oraz sklepie internetowym www.moliera2.com (dalej łącznie zwanymi ”Sklepami” lub pojedynczo „Sklepem”). Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 24 stycznia 2022 roku od godziny 00:01 i trwa do 13 lutego 2022 r. do godz. 23:59 („Czas trwania Promocji”).
 5. Celem Promocji jest promocja Sklepów.
 6. W sytuacji, gdy w Regulaminie nie są objaśnione pojęcia pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane im przez główny regulamin Sklepu.

 

 1. ZASADY PROMOCJI
 1. Promocja dotyczy całego przecenionego Asortymentu, sprzedawanego w Sklepach, z wyłączeniem Asortymentu, który został przeceniony o więcej niż 70%, a także Asortymentu oznaczonego niebieską gwiazdką, poza markami: POLLINI, HEMISPHERE, LE TRICOT PERUGIA, MALIPARMI, SEDUCTIVE, SOLUZIONE, HEDONIC, CAPPELLINI, ICE PLAY, PESERICO, PINKO, PRETTY BALLERINAS, UGG, EMPORIO ARAMANI, GUNS & TUXEDOS, BIRKENSTOCK, MOTIVE&MORE, COSEL, REDEMPTION ATHLETIX, HERMINA ATHENS, PAPROCKI&BRZOZOWSKI, LOVE & ROSE, VANDA NOVAK, THECADESS, DIEGO M (tylko produkty damskie), DASH MY BUTTONS!, SELFIE JEWELLERY, KARL LAGERFELD, KAREN ARCANJO, JOANNA MUZYK, CHAOS BY MARTA BOLIGLOVA (tylko produkty o id 1806101 i 1760473), BALDININI, BRUNO MAGLI, CESARE PACIOTTI, DICE KAYEK, DSG, ERMANNO BY EMANNO SCERVINO, FLO & CLO, LE SILLA, MARETTO, POLETTO, SELEZZA LONDON, PANAMA JACK, GANT, LACOSTE, MORE AND MORE, JENESEQUA, FLO&CLO ITALY (tylko produkty o id 1826240, 1825853, 1825694, 1825692, 1825691, 1825691, 1825686, 1825685, 1825685, 1825681, 1825679, 1825677, 1825676), LES HOMMES (tylko produkty o id 1824886, 1824883, 1824883, 1824880, 1824876, 1824874, 1824873, 1824872, 1824871, 1824867, 1824866, 1824862, 1824860, 1824859), ERMANNO FIRENZE (tylko produkty o id 1825475, 1825474, 1825463, 1825454, 1825444), LANA NGUYEN, ON FLEEK, CINZIA ROCCA.  Promocja nie dotyczy również Asortymentu w postaci voucherów. Asortyment przeceniony, nie podlegający wyłączeniu z Promocji na podstawie zdania poprzedzającego, zwany będzie dalej „Produktami Promocyjnymi”.
 2. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
 1. w przypadku sklepu internetowego www.moliera2.com, o których mowa w pkt I.3. Regulaminu  – dodać do Koszyka min. 1 Produkt Promocyjny oraz wpisać kod „Dodatkowe10”, a następnie złożyć Zamówienie,
 2. w przypadku sklepów stacjonarnych, o których mowa w pkt I.3. Regulaminu  – przed dokonaniem zakupu, powołać się na Promocję „Dodatkowe10” w celu naliczenia rabatu na wybrane Produkty Promocyjne, a w przypadku braku powołania się na Promocję, Sprzedawca poinformuje Klienta o możliwości zakupu Produktów Promocyjnych z uwzględnieniem rabatu,
 3. dokonać zakupu (zawrzeć Umowę sprzedaży) Produktu Promocyjnego objętego Promocją,
 4. zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie. Warunkiem jest dokonanie zakupu kolejnych Produktów Promocyjnych, a także spełnienie wszystkich warunków udziału w Promocji wskazanych powyżej.
 3. Klient nie ma możliwości wymiany rabatu  na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez Organizatora ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Klub Korzyści”, przy czym posiadacz karty „Klubu Korzyści” dokonując zakupu Produktów Promocyjnych w Sklepach, za każde wydane jednorazowo 5 zł na zakup Produktów Promocyjnych w Sklepach, otrzymuje 1 punkt na Kartę Klubu Korzyści, które zostaną przyznane automatycznie po dokonaniu zakupu Produktów Promocyjnych, zgodnie z regulaminem „Klubu Korzyści”.
 5. W razie skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem (zgodnie z definicją wskazaną w ogólnym regulaminie Sklepu), z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą Klient będący Konsumentem uiścił za Zamówienie z uwzględnieniem rabatu oraz innych promocji, a także zostaną odliczone punkty z karty Klubu Korzyści, o których mowa w pkt 6 powyżej, za dokonanie zakupów Produktów Promocyjnych.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
  2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
  3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres [email protected].
  4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
  5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne, reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w sklepie internetowym oraz w sklepach stacjonarnych, o których mowa w pkt. 1.3 Regulaminu.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu, jednakże nie ma to wpływu na uprawnienia nabyte przez Klientów, którzy już skorzystali z Promocji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 7. Regulamin został opublikowany w dniu  24.01.2022 r.