Wyszukaj
Szukaj Ukryj wyszukiwarkę

REGULAMIN PROMOCJI

„Udział w Ankiecie”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Udział w Ankiecie”.
 2.  Promocja jest organizowana przez Moliera2 S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000354814, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5222909794, REGON 141718320, z kapitałem zakładowym 39.701.603,60 PLN w pełni opłacony (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w ramach Promocji.
 3. Promocja odbywa się w sklepie internetowym moliera2.com (dalej zwanym „Sklepem Internetowym”). Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 4. „Promocja” ma na celu promowanie i reklamę Organizatora, prowadzonej przez niego działalności oraz usług.
 5. Akcja promocyjna w sklepie internetowym trwa od godziny 12:00 w dniu 28.02.2024 roku do odwołania (Okres promocyjny). Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Promocji.
 6. Definicje:
 1. Kod rabatowy” – jednorazowy rabat na zakup Produktów Promocyjnych.
 2. Okres Ważności Kodu Rabatowego” – Kod Rabatowy wygasa po upływie 30 dni od dnia jego  otrzymania na adres email Uczestnika.
 3.  „Uczestnik” – uczestnik Promocji, tj.  pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wyraziła wcześniej za pomocą swojego adresu email na rzecz Organizatora zgody marketingowej na prowadzenie przez Organizatora i jego partnerów działań marketingowych drogą elektroniczną i która do dnia wypełnienia Ankiety nie cofnęła tej zgody.

 

II ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja dotyczy jedynie asortymentu sprzedawanego w Sklepie Internetowym oznaczony jako NOWOŚĆ, z zastrzeżeniem, że rabat nie łączy się z innymi kodami rabatowymi, w tym z rabatem wynikającym z posiadanej przez Uczestnika karty klubu korzyści, kodem rabatowym uzyskanym w ramach Promocji Zapisu na komunikację marketingową drogą elektroniczną oraz innymi promocjami
 2. Asortyment spełniający wymagania Promocji wskazany w punkcie 1 zwany będzie dalej „Produktami Promocyjnymi”.
 3. W ramach Promocji Uczestnik może otrzymać Kod Rabatowy obniżający cenę Produktów Promocyjnych o 25% w przypadku dokonania zakupów za kwotę co najmniej 500 zł brutto.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, warunkiem skorzystania z Promocji jest: a) wypełnienie w Okresie Promocyjnym przez Uczestnika Ankiety dostępnej pod adresem www: ………. przy czym Ankieta będzie traktowana jako wypełniona, gdy Uczestnik udzielili odpowiedzi na wszystkie zawarte w Ankiecie pytania, b) niewycofanie, do dnia wypełnienia Ankiety, udzielonej wcześniej przez Uczestnika zgody marketingowej na prowadzenie przez spółkę Moliera2 SA  i jej partnerów działań marketingowych drogą elektroniczną
 5. W sytuacji wykonania przez Uczestnika  warunków wskazanych w pkt 4 powyżej Uczestnik otrzyma na maila Kod Rabatowy obniżający cenę Produktów Promocyjnych o 25%  pod warunkiem dokonania przez Uczestnika zakupów za kwotę co najmniej 500 zł brutto.
 6. Celem skorzystania z rabatu Uczestnik  zobowiązany jest w Okresie Ważności Kodu Rabatowego, tj. w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania,  do wpisania w trakcie składania Zamówienia w Koszyku w dedykowanym polu kodu rabatowego otrzymanego od Organizatora mailowo, opłacenie zakupu oraz spełnienie ww. warunków Promocji w tym zaakceptowanie regulaminu Promocji.
 7. Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko jednokrotnie.
 8. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 9. Uczestnik nie ma możliwości wymiany Kodu Rabatowego na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.
 10. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami. 

 

III POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected].
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Z Administratorem można się skontaktować: korespondencyjnie na adres siedziby Administratora, mailowo na adres: [email protected], telefonicznie pod numerem: +48 22 47 000 01

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Można kontaktować się z nim bezpośrednio we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i realizacją praw wynikających z RODO pod adresem e-mail: [email protected].

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać wskazane przez Uczestnika w formularzu dane osobowe pod warunkiem wyrażenia przez Uczestnika zgody na kontakt w celu marketingowym za pośrednictwem wybranego przez Uczestnika kanału komunikacji (droga elektroniczna tj. e-mail/sms lub droga telefoniczna).

4. Jakie są cele, podstawy oraz okresy przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w następujących celach i na podstawie:

a. działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (domy mody, przedstawiciele marek modowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w tym celu do czasu skutecznego wniesienia przez nich sprzeciwu.

5. Jakie prawa mają Uczestnicy?

 1. żądania dostępu do treści swoich danych;
 2. żądania zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. żądania wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym profilowania;
 5. żądania usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma innych podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
 6. żądania wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest Prezes UODO.

Ze swoich uprawnień Uczestnik może skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: [email protected].

 1. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, jeśli Uczestnik chce otrzymywać od Administratora komunikację marketingową.

 1. Kto może być odbiorcą danych osobowych Uczestników?*

Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być podmioty świadczące usługi:

a. informatyczne, w tym hostingowe;

b. marketingowe;

c. analityczne;

d. podmioty wysyłające na nasze zlecenie SMS-y oraz e-maile;

e. prawne, audytorskie związane z działalnością Administratora;

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Administrator nie podejmuje decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywoływałyby skutki prawne lub w inny podobny sposób istotnie wpływały na osoby, których dane dotyczą.

9. Informacja o transferze danych poza Europejski Obszar Gospodarczy*

Administrator nie przekazuje danych osobowych swoich potencjalnych klientów, klientów do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale ze względu na korzystanie z pewnych rozwiązań informatycznych mających na celu podniesienie efektywności prowadzonych działań marketingowych oraz analitycznych Pani/Pana dane osobowe w minimalnym zakresie będą mogły być przekazywane poza EOG. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

*szczegóły dostępne u Inspektora Ochrony Danych ([email protected])

 

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Poprzez przystąpienie przez Uczestnika do Promocji ustala się, iż Uczestnik  zaakceptował Regulamin.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej moliera2.com oraz w Sklepie przy kasie.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którą stanowi:

a.         Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.

b.         Wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego powodującego obowiązek zmiany Regulaminu.

c.         Prostowanie oczywistych omyłek pisarskich.

d.         Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocji, do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;

e. zmiana założeń biznesowych. 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 2. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 28.02.2024.