Wyszukaj
Szukaj Ukryj wyszukiwarkę

REGULAMIN PROMOCJI "VOUCHER URODZINOWY"

 

 1. Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej pod nazwą „VOUCHER URODZINOWY (zwanej dalej „Promocją”).
 2. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”).
 3. Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 4. Promocja przeprowadzana jest w Salonach stacjonarnych: Salon Moliera 2 | Warszawa, Salon Moliera 2 Pl. Trzech Krzyży | Warszawa, Salon Moliera 2 | Bazar Poznański, Salon Moliera 2 | Katowice Altus, Salon Moliera2.com | Sopot, Salon Moliera2.com | Zakopane oraz sklepach internetowych działających pod adresem: www.moliera2.com oraz www.moliera2.cz (dalej łącznie zwanymi ”Sklepami” lub pojedynczo „Sklepem”). Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 5. Promocja obowiązuje od dnia 18.06.2020 r. do odwołania.
 6. Celem Promocji jest promocja Sklepów.
 7. W sytuacji, gdy w Regulaminie nie są objaśnione pojęcia pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane im przez regulamin sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.moliera2.com.

 

 1. Zasady Promocji
 1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która:
 1. jest pełnoletnia,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej,
 4. zapoznała się z Regulaminem Promocji i zaakceptowała jego wszystkie postanowienia,
 5. otrzymała od Organizatora sms i/lub wiadomość email z kodem rabatowym,
 6. spełnia pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie następujących czynności:
 1. W przypadku uzyskania kodu rabatowego za pomocą wiadomości email:
 • zapisanie przez Uczestnika do Newslettera Organizatora poprzez wskazanie adresu e-mail na stronie internetowej Sklepu oraz wybranie opcji "Zapisz się",
 • wpisanie we wskazanym polu w formularzu swojej prawidłowej daty urodzenia,
 • wyrażenia zgody na otrzymanie na podany adres email informacji handlowych dostarczanych przez Organizatora lub jego partnerów biznesowych,
 • potwierdzenie zapisu na newsletter w otrzymanej na wskazany adres e-mail wiadomości.
 1. W przypadku uzyskania kodu rabatowego za pomocą wiadomości sms:
 • zapisanie przez Uczestnika do Newslettera Organizatora poprzez wskazanie numeru telefonu na stronie internetowej Sklepu oraz wybranie opcji "Zapisz się",
 • wpisanie we wskazanym polu w formularzu swojej prawidłowej daty urodzenia,
 • wyrażenia zgody na otrzymanie na podany numer telefonu informacji handlowych dostarczanych przez Organizatora lub jego partnerów biznesowych.
 1. Po dokonaniu czynności, o których mowa w:
 1. pkt. 3 lit. powyżej Uczestnik Promocji otrzyma na podany adres email, dwa dni przed wskazaną datą urodzin, indywidualny kod rabatowy upoważniający do  20 % zniżki wartości Zamówienia, do wykorzystania przy dokonaniu zakupów w Sklepach,
 2. pkt. 3 lit. powyżej Uczestnik Promocji otrzyma w dniu urodzin, na podany numer telefonu, wiadomość sms zawierającą indywidualny kod rabatowy upoważniający do  20 % zniżki wartości Zamówienia, do wykorzystania przy dokonaniu zakupów w Sklepach.
 1. Uczestnik może wykorzystać kod rabatowy w terminie 7 dni od jego otrzymania.
 2. Kod rabatowy jest jednorazowy i przysługuje Uczestnikowi tylko raz w roku. W przypadku, gdy Uczestnik otrzymał kod rabatowy za pomocą wiadomości email oraz za pomocą wiadomości sms, Uczestnik ma możliwość skorzystania wyłącznie z jednego kodu rabatowego.
 3. W razie skorzystania przez Uczestnika z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą Uczestnik uiścił za Zamówienie z uwzględnieniem kodu rabatowego.
 4. Promocja dotyczy całego Asortymentu w Sklepach, z wyłączeniem produktów partnerskich oznaczonych niebieską gwiazdką.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami. W przypadku obowiązywania w okresie trwania Promocji innych promocji (w tym zniżek), Uczestnik ma prawo wyboru czy korzysta z kodu rabatowego czy uczestniczy w innej promocji.
 6. Uczestnik nie ma możliwości wymiany kodu rabatowego na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne
 1. ​​​​​​Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres [email protected].
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepów, a także w Salonach stacjonarnych.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu, jednakże nie ma to wpływu na uprawnienia nabyte przez Uczestników, którzy już skorzystali z Promocji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 7. Regulamin opublikowany w dniu 18.06.2020 r.