Wyszukaj
Szukaj Ukryj wyszukiwarkę

REGULAMIN PROMOCJI

„MINUS100 zł dla KKK ”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „MINUS100 dla KKK ”.

2. Promocja jest organizowana przez Moliera2 S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000354814, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5222909794, REGON 141718320, kapitał zakładowy 38 131 603,60 PLN w pełni opłacony (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.

3. Promocja odbywa się w salonach: Salon Moliera 2 | Warszawa, Salon Moliera 2 | Pl. Trzech Krzyży Warszawa, Salon Moliera 2 | Bazar Poznański, Salon Moliera2.com | Sopot, Salon Moliera 2 | Katowice ALTUS  oraz Salon Moliera2.com | Zakopane (dalej zwanych „Sklepami Stacjonarnymi” lub pojedynczo „Sklepem Stacjonarnym”) oraz sklepie internetowym moliera2.com (dalej zwanym „Sklepem Internetowym”). Sklepy Stacjonarne oraz Sklep Internetowy dalej łącznie zwane są ”Sklepami” lub pojedynczo „Sklepem”. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.

4. W Sklepach Stacjonarnych Promocja rozpoczyna się w dniu 04 kwietnia 2022 r. o  godz. 11:00 i trwa do 24 kwietnia 2022 roku do godz. 19:00. W Sklepie Internetowym Promocja rozpoczyna się w dniu 04 kwietnia 2022 r o godz. 00:01 i trwa do 24 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59. Czasy promocji wskazane w zdaniach poprzedzających będą zwane łącznie dalej „Czasem trwania Promocji”.

5. Celem Promocji jest promocja Sklepów oraz klubu korzyści Moliera 2 uregulowanego w regulaminie dostępnym pod adresem https://www.moliera2.com/static/192/regulamin-klubu-korzysci.html (dalej zwany „Klubem Korzyści Moliera 2”)

6. W sytuacji, gdy w Regulaminie nie są objaśnione pojęcia pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane im przez regulamin Sklepu Internetowego.

 

II ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja dotyczy całego Asortymentu nieprzecenionego sprzedawanego w Sklepach z wyłączeniem: marki Isabel Marant, Asortymentu w postaci voucherów oraz Asortymentu oznaczonego niebieską gwiazdką, z wyjątkiem marek: JUST PAUL, COSEL, ERMANNO FIRENZE, INVICTA ITALY, REDEMPTION ATHLETIX, HERMINA ATHENS, GANT, LACOSTE, FLO&CLO ITALY, BY MALINA STOCKHOLM, MARIA LUCIA HOHAN, SELF LOVE, LOVE&ROSE, LOVLISILK, GUNS&TUXEDOS, TANEXPERT, UGG, VANRYCKE, JANAVI INDIA, PANAMA JACK, HOFF, DENI CLER, ICON, KAREN ARCANJO, SOLIE, CHAOS, SANDRA STACHURA, Jumeirah, PINKO (oprócz kategorii TOREBKI), CAPPELLINI PESERICO, ICE PLAY, MOSCHINO, NISSA, CATERINA, LANA NGUYEN
 2. . Asortyment spełniający wymagania Promocji wskazane w niniejszym punkcie zwany będzie dalej „Produktami Promocyjnymi”.
 3. W ramach Promocji klient może otrzymać rabat w kwocie 100 zł brutto na dokonane zakupy Produktów Promocyjnych o wartości co najmniej 500 zł brutto pod warunkiem spełnienia wymagań Promocji.
 4. Aby wziąć udział w Promocji należy spełnić łącznie wszystkie z poniższych wymagań:
  • posiadać aktywną kartę Klubu Korzyści Moliera 2  lub dokonać jej założenia w trakcie składania Zamówienia lub dokonywania zakupów w Sklepie Stacjonarnym;
  • dokonać w trakcie trwania Promocji jednorazowego zakupu Produktów Promocyjnych o wartości co najmniej 500 zł brutto;
  • w trakcie składania Zamówienia wpisać w dedykowanym checkbox kod promocyjny MINUS100 lub w trakcie dokonywania zakupu w Sklepie Stacjonarnym podać go przy kasie przed opłaceniem zakupu;
  • opłacić dokonane zakupy Produktów Promocyjnych;
  • zaakceptować Regulamin Promocji.
 5. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie jednakże każdorazowo spełniając wszystkie jej warunki wskazane w Regulaminie.
 6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 7. W razie skorzystania przez klienta będącego Konsumentem z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą klient uiścił za Zamówienie z uwzględnieniem rabatu oraz innych promocji.
 8. Klient nie ma możliwości wymiany kodu rabatowego  na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.
 9. Promocja łączy się jedynie z rabatem wynikającym z posiadanej przez klienta karty Klubu Korzyści  Moliera 2, jednakże z dodatkowym zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności uwzględniany jest rabat kwotowy wynikający z niniejszej promocji, a dopiero następnie rabaty procentowe. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami i rabatami niż wskazane w zdaniu poprzedzającym.   

 

III POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected].
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Poprzez przystąpienie przez Klienta do Promocji ustala się, iż Klient zaakceptował Regulamin.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej moliera2.com oraz w Sklepach Stacjonarnych przy kasie.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu, jednakże nie ma to wpływu na uprawnienia nabyte przez Klientów, którzy już skorzystali z Promocji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 7. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 04.04.2022 roku.