REGULAMIN PROMOCJI

„Promocja Czapka Polo Ralph Lauren”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Promocja Czapka Polo Ralph Lauren”.

2. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.

3. Promocja odbywa się w salonach: salon Moliera 2 | Warszawa, salon Pl. Trzech Krzyży 3/4 | Warszawa, salon Moliera 2 | Bazar Poznański, Moliera 2 | Katowice Altus, Moliera 2 | Sopot, Moliera 2 | Zakopane Moliera 2 oraz sklepie internetowym moliera2.com, moliera2.cz (dalej łącznie zwanymi ”Sklepami” lub pojedynczo „Sklepem”). Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 20 września 2021 r. godz. 00:01 i trwa do 26 września 2021 roku godz. 23:59  lub do wyczerpania Produktów Promocyjnych – w zależności od tego co nastąpi pierwsze. Czasy promocji wskazane w zdaniach poprzedzających będą zwane łącznie dalej „Czasem trwania Promocji”.

5. Celem Promocji jest promocja Sklepów.

 

II. ZASADY PROMOCJI

1. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby, która zrobi w Czasie trwania Promocji jednorazowe zakupy (na jednym paragonie) za kwotę minimum 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) zł brutto w jednym ze Sklepów oraz jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i spełnia pozostałe warunki Regulaminu.

2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

3. Produktami, których zakup objęty jest Promocją są wszystkie artykuły dostępne do sprzedaży w Sklepach. W ramach Promocji uczestnik dokonujący w Czasie trwania Promocji jednorazowego zakupu (na jednym paragonie)  produktów za kwotę minimum 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) zł brutto otrzyma prawo do zakupu czapki Polo Ralph Lauren (ID 1818573, 1818578, 1818579) (dalej i wcześniej jako „Produkt Promocyjny”) w promocyjnej cenie 1 gr (słownie: jeden grosz). Dodatkowo uczestnik Promocji po zakupie Produktu Promocyjnego otrzyma również rabat na dokonane w ramach Promocji zakupy w wysokości 1 grosza. Wybór Produktu Promocyjnego dokonywany jest losowo tym samym Klient nie ma prawa jego wyboru. 

4. W razie odstąpienia od zamówienia w całości lub części powodującej utratę uprawnienia do skorzystania z Promocji uczestnik (klient) zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanego Produktu Promocyjnego w stanie niezmienionym. W przypadku gdy klient nie zwróci powyższego towaru w terminie 7 dni od dnia odstąpienia Organizator uprawniony jest do żądania zapłaty przez Klienta pełnej ceny Produktu Promocyjnego w wysokości:199 zł. Należność za Produkt Promocyjny może być potrącana z zwracanej klientowi kwoty w ramach odstąpienia.

5. Uczestnik Promocji otrzyma Produkt Promocyjny wraz z zamówieniem, którego dotyczył zakup.

6. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie, z zastrzeżeniem iż każdorazowo musi na nowo spełnić wszystkie warunki Promocji.

7. Koszty dostawy i zapakowania na prezent nie wliczają się w limit kwoty uprawniającej do skorzystania z Promocji.

8. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zakupionych w ramach Promocji. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży pojedynczych produktów objętych zamówieniem w ramach Promocji chyba, że pozostała kwota zamówienia nadal przekraczać będzie wartość 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) zł brutto i spełniać pozostałe warunki uzyskania Produktu Promocyjnego w ramach Promocji. W razie odstąpienia od zamówienia w całości lub części powodującej utratę uprawnienia do skorzystania z Promocji uczestnik (klient) zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanego Produktu Promocyjnego w stanie niezmienionym.

9. Promocja łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Sklepach.

10. Uczestnik nie ma możliwości wymiany Produktu Promocyjnego na inny lub na jego ekwiwalent pieniężny.

 

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.

2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.

3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres [email protected].

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji, chyba że uczestnik wybrał inny sposób komunikacji.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

6. Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Ponadto, konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Celem platformy ODR jest pozasądowe rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w związku z transakcjami handlowymi.

7.Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. Zasady przetwarzania danych osobowych zwarte są w Polityce Prywatności.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował jego treść.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach internetowych Sklepów a także w Sklepach stacjonarnych.