Wyszukaj
Szukaj

Regulamin promocji 

„White Marlin”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „White Marlin”.
 2. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”).
 3. Promocja odbywa się w salonie Moliera 2 | Sopot ul. Monte Cassino 26, 81-759 Sopot  (dalej zwanym „Sklepem”). Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponad terytorialnego zasięgu Internetu.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 06.08.2021 i trwa do 31 października 2021  („Czas trwania Promocji”).

 

ZASADY PROMOCJI .

 1. W ramach Promocji osoby posiadające ważne Zaproszenie do Moliera 2 | Sopot otrzymane od restauracji White Marlin w Sopocie (dalej Zaproszenie) będą uprawnione do uzyskania jednorazowego rabatu w wysokości 50 zł  brutto na jednorazowe zakupy w Sklepie produktów o wartości minimum 500 zł brutto. Celem uzyskania rabatu osoba posiadająca Zaproszenie zobowiązana jest do jego przekazania przy kasie jeszcze przed dokonaniem zapłaty za wykonane zakupy.
 2. Promocja nie łączy się z innymi kodami rabatowymi, innymi promocjami, voucherami kwotowymi, krótkimi akcjami specjalnymi oraz z rabatem na Karcie Stałego Klienta.
 3. W ramach jednego zamówienia można skorzystać tylko z jednego Zaproszenia.
 4. Zaproszenie ma charakter jednorazowy.
 5. W razie skorzystania przez klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą klient uiścił za zamówienie z uwzględnieniem rabatu.
 6. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 7. Klient nie ma możliwości wymiany Zaproszenia  na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.

 

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected]
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne, reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował Regulamin.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu, jednakże nie ma to wpływu na uprawnienia nabyte przez Klientów, którzy już skorzystali z Promocji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 7. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 05.08.2021.