Wyszukaj
Szukaj Ukryj wyszukiwarkę

REGULAMIN PROMOCJI

„LIVE MOLIERA 2, 19/08/2021 ”

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „LIVE MOLIERA 2, 19/08/2021”.
 2. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 3. Promocja odbywa się w sklepie internetowym moliera2.com (dalej zwanym „Sklepem”). Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 19 sierpnia 2021 roku  o godz. 20:30 i trwa do 20 sierpnia 2021 roku do godz. 23:59 lub do wyczerpania produktów w postaci 50 toreb OneTeaSpoon (kod produktu 24295B BLACK)  – w zależności od tego co nastąpi pierwsze (dalej zwana „Czasem trwania Promocji”).  
 5. W sytuacji, gdy w Regulaminie nie są objaśnione pojęcia pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane im przez regulamin Sklepu.

 

ZASADY PROMOCJI 

 1. Promocja dotyczy całego Asortymentu sprzedawanego w Sklepach z wyłączeniem: Asortymentu w postaci voucherów.
 2. W ramach Promocji pięćdziesięciu pierwszych Klientów dokonujących w Sklepie jednorazowego  zakupu Asortymentu określonego w pkt 1 o łącznej wartości co najmniej 100 zł brutto,  po wpisaniu kodu promocyjnego w postaci „TORBA”  otrzyma  prawo do zakupu torby OneTeaSpoon (kod produktu 24295B) o wartości katalogowej 131 zł brutto (dalej zwanej Produktem Promocyjnym) w promocyjnej cenie 1 gr.
 3. Dodatkowo Klient spełniający warunki promocji wskazane w pkt 2 powyżej w ramach Promocji otrzyma również rabat w wysokości 1 grosza na dokonane zakupy.
 4. Klient może skorzystać z Promocji tylko jednokrotnie.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 6. W razie odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Zamówienia w całości lub części, powodującej utratę uprawnienia do skorzystania z Promocji Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanego Produktu Promocyjnego w stanie niepogorszonym. W przypadku gdy Klient nie zwróci powyższego Produktu Promocyjnego w terminie 14 dni od dnia odstąpienia pomimo pisemnego lub mailowego wezwania go do tego, Organizator uprawniony jest do żądania zapłaty przez Klienta pełnej ceny Produktu Promocyjnego w wysokości:131 zł brutto.
 7. Promocja łączy się jedynie z rabatem wynikającym z posiadanej przez Klienta karty klubu korzyści i promocją „Dodatkowe20”. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami i rabatami niż wskazane w zdaniu poprzedzającym.  Zasady korzystania z karty klubu korzyści określone są w regulaminie dostępnym pod adresem: https://www.moliera2.com/static/192/regulamin-klubu-korzysci.html.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected].
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne, reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu
  i zaakceptowanie jego treści. Przystąpienie Klienta do Promocji (wpisanie Kodu Rabatowego na stronie internetowej Sklepu oraz opłacenie Zamówienia) oznacza akceptację treści Regulaminu
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu, jednakże nie ma to wpływu na uprawnienia nabyte przez Klientów, którzy już skorzystali z Promocji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 7. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 19/08/2021.