Wyszukaj
Szukaj

REGULAMIN PROMOCJI

„JUST PAUL”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „JUST PAUL”.
 2. Promocja jest organizowana przez Moliera2 S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000354814, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5222909794, REGON 141718320, kapitał zakładowy 38 131 603,60 PLN w pełni opłacony (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 3. Promocja odbywa się w sklepie internetowym Moliera2.com (dalej zwanym „Sklepem”).
 4. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponad terytorialnego zasięgu Internetu. Promocja odbywa się od godziny 19:00 w dniu 24 maja 2022 roku do dnia 29 maja 2022 r. do godziny 23:59 (dalej „Czas trwania Promocji”).
 5. Celem Promocji jest promocja Sklepów.
 6. W sytuacji, gdy w Regulaminie nie są objaśnione pojęcia pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane im przez regulamin Sklepu.

 

 1. ZASADY PROMOCJI
 1. Promocja dotyczy całego asortymentu  marki JUST PAUL sprzedawanego w Sklepie, Asortyment spełniający wymagania Promocji wskazany w niniejszym punkcie zwany będzie dalej „Produktami Promocyjnymi”.
 2. W ramach Promocji Klient w  Czasie trwania Promocji przy jednorazowym zakupie Produktów Promocyjnych w Sklepie może otrzymać na wykonywane zakupy dodatkowy rabat obniżający cenę Produktów Promocyjnych o 20 %. Warunkiem otrzymania rabatu jest wpisanie w trakcie składania Zamówienia w Koszyku w dedykowanym polu kodu promocyjnego: „dzienmatkiJustPaul”, opłacenie zakupu oraz spełnienie ww. warunków Promocji w tym zaakceptowanie regulaminu Promocji.
 3. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie pod warunkiem każdorazowego spełnienia  w ramach danego Zamówienia wszystkich warunków Promocji. W ramach jednego zamówienia można skorzystać tylko z jednego kodu.
 4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 5. Klient nie ma możliwości wymiany kodu rabatowego na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.
 6. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami, w tym z rabatem wynikającym  z karty klubu korzyści Moliera 2.

 

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
  2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
  3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres [email protected].
  4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
  5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne, reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez Klienta do Promocji (podanie kodu  „LIVE” w Koszyku) ustala się, iż Klient zaakceptował Regulamin.
  2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Poprzez przystąpienie przez Klienta do Promocji ustala się, iż Klient zaakceptował Regulamin.
  3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
  4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej moliera2.com oraz w Sklepie przy kasie.
  5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którą stanowi:

a.          Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.

b.          Wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego powodującego obowiązek zmiany Regulaminu.

c.          Prostowanie oczywistych omyłek pisarskich.

d.          Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocji, do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;

  1. Wprowadzane zmiany  Regulaminu nie będą miały  wpływu na prawa nabyte przez uczestników Promocji. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane z 2 dniowym wyprzedzeniem. Uczestnicy nieakceptujący postanowień nowego Regulaminu, mogą zrezygnować z udziału w Promocji.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
  3. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 24.05.2022