REGULAMIN PROMOCJI

SUPER100

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „SUPER100”.

2. Promocja jest organizowana przez Moliera2 S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000354814, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5222909794, REGON 141718320, BDO: 000570655 kapitał zakładowy 38 131 603,60 PLN w pełni opłacony (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.

3. Promocja odbywa się w salonach: Salon Moliera 2 | Warszawa, Salon Moliera 2 | Pl. Trzech Krzyży Warszawa, Salon Moliera 2 | Bazar Poznański, Salon Moliera2.com | Sopot, Salon Moliera 2 | Katowice ALTUS , Salon Moliera2.com | Zakopane oraz Philipp Plein | Warszawa (dalej zwanych „Sklepami Stacjonarnymi” lub pojedynczo „Sklepem Stacjonarnym”) oraz sklepie internetowym moliera2.com (dalej zwanym „Sklepem Internetowym”). Sklepy Stacjonarne oraz Sklep Internetowy dalej łącznie zwane są ”Sklepami” lub pojedynczo „Sklepem”. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.

4. W Sklepach Stacjonarnych Promocja rozpoczyna się w dniu 6 marca 2023 r. o  godz. 15:00 i trwa do 9 marca 2023 roku do godz. 20:00. W Sklepie Internetowym Promocja rozpoczyna się w dniu 6 marca  2023 r. o godz. 15:00 i trwa do 9 marca 2023 r. do godz. 23:59. Czasy promocji wskazane w zdaniach poprzedzających będą zwane łącznie dalej „Czasem trwania Promocji”.

5. Celem Promocji jest promocja Sklepów.

 

II. ZASADY PROMOCJI

1. Promocja dotyczy wszystkich produktów sprzedawanych w Sklepach z wyłączeniem produktów oznaczonych niebieską gwiazdką, marki Christian Louboutin oraz kart prezentowych. Produkty nie podlegające wyłączeniu z Promocji na podstawie zdania poprzedzającego zwane dalej będą „Produktami Promocyjnymi”.

2. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby, która w Czasie trwania Promocji zrobi jednorazowe zakupy Produktów Promocyjnych (na jednym paragonie) za kwotę minimum 1.000,00 zł (słownie: tysiąc 00/100 złotych) brutto w jednym ze Sklepów;

3. W ramach Promocji przy zakupie  w Sklepie Produktów Promocyjnych  za kwotę minimum 1.000,00 zł brutto klient może otrzymać dodatkowy rabat obniżający kwotę zakupów o 100,00 zł brutto po wprowadzeniu kodu rabatowego SUPER100 (dalej Kod Rabatowy), jednakże maksymalny rabat na Produkt Promocyjny nie może przekroczyć 70 %.

4. Celem uzyskania ww. rabatu osoba posiadająca Kod Rabatowy zobowiązana jest:

 • W przypadku Sklepu Internetowego – do wpisania w trakcie składania Zamówienia w Koszyku w dedykowanym polu Kodu Rabatowego opłacenia zakupu oraz spełnienie ww. warunków Promocji, w tym zaakceptowania regulaminu Promocji.
 • W przypadku Sklepu Stacjonarnego –  do podania przy kasie przed opłaceniem zakupów Kodu Rabatowego, opłacenia zakupu oraz spełnienia ww. warunków Promocji w tym zaakceptowania regulaminu Promocji

5. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

6. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie, z zastrzeżeniem iż każdorazowo musi na nowo spełnić wszystkie warunki Promocji.

7. Koszty dostawy i zapakowania na prezent  nie wliczają się w limit kwoty uprawniającej do skorzystania z Promocji.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Sklepach, z wyłączeniem rabatu wynikającego z karty Klubu Korzyści Moliera2.

 

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected].
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Poprzez przystąpienie przez Klienta do Promocji ustala się, iż Klient zaakceptował Regulamin.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej moliera2.com oraz w Sklepie przy kasie.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którą stanowi:

a.         Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.

b.         Wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego powodującego obowiązek zmiany Regulaminu.

c.         Prostowanie oczywistych omyłek pisarskich.

d.         Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocji, do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 2. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 06.03.2023