Wyszukaj
Szukaj Ukryj wyszukiwarkę

REGULAMIN PROMOCJI

„PP10”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „PP10”.

2. Promocja jest organizowana przez Moliera2 S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000354814, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5222909794, REGON 141718320, kapitał zakładowy 38 131 603,60 PLN w pełni opłacony (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.

3. Promocja odbywa się w salonach: Salon Moliera 2 | Warszawa, Salon Moliera 2 | Pl. Trzech Krzyży Warszawa, Salon Moliera 2 | Bazar Poznański, Salon Moliera2.com | Sopot, Salon Moliera 2 | Katowice ALTUS (dalej zwanych „Sklepami Stacjonarnymi” lub pojedynczo „Sklepem Stacjonarnym”) oraz sklepie internetowym moliera2.com (dalej zwanym „Sklepem Internetowym”). Sklepy Stacjonarne oraz Sklep Internetowy dalej łącznie zwane są ”Sklepami” lub pojedynczo „Sklepem”. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.

4.W Sklepach Stacjonarnych Promocja rozpoczyna się w dniu 27 czerwca  2023 roku o godz. 11:00 i trwa do 1 lipca 2023 roku do godz. 19:00. W Sklepie Internetowym Promocja rozpoczyna się w dniu 27 czerwca  2023 roku o godz. 00:01 i trwa do 2 lipca 2022 roku. do godz. 23:59. Czasy promocji wskazane w zdaniach poprzedzających będą zwane łącznie dalej „Czasem trwania Promocji”.

5. Celem Promocji jest promocja Sklepów.

6. W sytuacji, gdy w Regulaminie nie są objaśnione pojęcia pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane im przez regulamin Sklepu Internetowego.

 

II ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja dotyczy asortymentu marki Philipp Plein sprzedawanego w Sklepach oznaczonego etykietą promocyjną. Promocja nie dotyczy towarów oznaczonych niebieską gwiazdką. Asortyment spełniający wymagania Promocji wskazany w niniejszym punkcie zwany będzie dalej „Produktami Promocyjnymi”.
 2. W ramach Promocji Klient w  Czasie trwania Promocji przy jednorazowym zakupie Produktów Promocyjnych w Sklepie może otrzymać na wykonywane zakupy dodatkowy rabat obniżający cenę Produktów Promocyjnych o 10 %.
 3. Warunkiem otrzymania rabatu jest:
  1. W przypadku Sklepu Internetowego - wpisanie w trakcie składania Zamówienia w Koszyku w dedykowanym polu kodu promocyjnego: „PP10”, opłacenie zakupu oraz spełnienie ww. warunków Promocji w tym zaakceptowanie regulaminu Promocji.
  2. W przypadku Sklepu Stacjonarnego – podanie przy kasie przed opłaceniem zakupów Produktów Promocyjnych kodu promocyjnego: „PP10”, opłacenie zakupu oraz spełnienie ww. warunków Promocji w tym zaakceptowanie regulaminu Promocji
 4. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie pod warunkiem każdorazowego spełnienia  w ramach danego Zamówienia wszystkich warunków Promocji. W ramach jednego zamówienia można skorzystać tylko z jednego kodu.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 6. Klient nie ma możliwości wymiany kodu rabatowego na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.
 7. Promocja nie łączy się z rabatem wynikającym z Karty Klubu Korzyści Moliera2, ani z inni kodami rabatowymi.

III POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected].
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Poprzez przystąpienie przez Klienta do Promocji ustala się, iż Klient zaakceptował Regulamin.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej moliera2.com oraz w Sklepie przy kasie.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którą stanowi:

a.         Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.

b.         Wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego powodującego obowiązek zmiany Regulaminu.

c.         Prostowanie oczywistych omyłek pisarskich.

d.         Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocji, do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 2. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 27.06.2023 r.