Wyszukaj
Szukaj

REGULAMIN KLUBU KORZYŚCI MOLIERA 2

Definicje

 

Organizator - - IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN.

Klub Korzyści – klub lojalnościowy prowadzony przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Karta Klubu Korzyści – karta lojalnościowa na okaziciela, wydawana na konkretne imię i nazwisko. Każdy Klient może posiadać jedną Kartę Klubu Korzyści.  Karta Klubu Korzyści nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym lub pieniężnym, nie jest również kartą płatniczą.

Asortyment Przyjaciela Moliera 2 – Asortyment oznaczony w Sklepach internetowych niebieską gwiazdką.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Regulamin Główny – regulamin Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.Moliera2.com. oraz adresem www.Moliera2.cz.

Sklepy  Stacjonarne – salony sprzedażowe Organizatora, których lista zawarta jest na stronie www.Moliera2.com i www.Moliera2.cz.

Sklepy Internetowe – sprzedażowe platformy internetowe Organizatora prowadzone pod adresem www.Moliera2.com oraz  www.Moliera2.cz.

Sklepy - łączną nazwa Sklepów Internetowych oraz Sklepów Stacjonarnych.

Członek Klubu Korzyści- osoba, która przystąpiła do Klubu Korzyści i spełnia wymagania wskazane w Regulaminie.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Klubie Korzyści będącym programem lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.

1.2. Klub Korzyści organizowany jest przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN. Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w ramach Klubu Korzyści.

1.3. Klub Korzyści obejmuje zakup Asortymentu w Sklepach Internetowych oraz Sklepach Stacjonarnych.

1.4. Karta Klubu Korzyści może być wykorzystywana wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez Regulamin.

1.5. Korzystając z Karty Klubu Korzyści, Członek Klubu Korzyści akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

1.6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Głównego, jak również definicje w nim zawarte.

1.7. Wystawcą Karty Klubu Korzyści jest IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000797819, NIP: 5252794723, REGON: 383678538.

 

2. ZASADY KLUBU KORZYŚCI

2.1 Członkiem Klubu Korzyści może być tylko osoba fizyczna, która spełnia wszystkie z poniższych kryteriów:

  2.1.1. jest pełnoletnia,

  2.1.2.  posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

  2.1.3. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2.1.4. zapoznała się z Regulaminem i zaakceptowała jego wszystkie postanowienia,

  2.1.5. posiada adres email;

  2.1.6. spełnia pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2.2. Aby dołączyć do Klubu Korzyści wykonać należy jedną z następujących czynności:

  2.2.1. w trakcie  składania Zamówienia w Sklepie Internetowym zaznaczyć dedykowany Klubowi Korzyści checkbox w postaci pola „Załóż Kartę” oraz      zaakceptować Regulamin, tj. zaznaczyć odpowiedni checkbox;

  2.2.2. w ramach zarejestrowanego Konta w Sklepie Internetowym w zakładce „Moje Konto” oraz następnie zakładce „Klub Korzyści” zaznaczyć               dedykowany Klubowi Korzyści checkbox w postaci pola „Załóż Kartę” oraz zaakceptować Regulamin, tj. zaznaczyć odpowiedni checkbox;

  2.2.3. w ramach zakupu Asortymentu, dokonanego w Sklepie Stacjonarnym, przy kasie wskazać na wolę dołączenia do Klubu Korzyści oraz wypełnić     formularz zgłoszeniowy do Klubu Korzyści,  w tym dokonać akceptacji Regulaminu.

2.3.  Z chwilą wykonania czynności wskazanych w pkt 2.2 oraz po spełnieniu  wymagań wskazanych w pkt 2.1 osoba zgłaszająca się do Klubu Korzyści zostaje Członkiem Klubu Korzyści.

2.4. W ramach przystąpienia do Klubu Korzyści, Członek Klubu Korzyści podaje następujące informacje: imię i nazwisko, dane adresowe, adres email oraz numer telefonu kontaktowego. Dane osobowe Członka Klubu Korzyści są przetwarzane na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności.

2.5. Uczestnictwo w Klubie Korzyści jest dobrowolne oraz bezpłatne.

2.6. Wraz z przystąpieniem do Klubu Korzyści, Członek Klubu Korzyści otrzymuje Kartę Klubu Korzyści, na której zapisane są punkty posiadane przez Członka Klubu Korzyści. Karta Klubu Korzyści w przypadku zapisania się przez Sklep Internetowy przesyłana jest wraz z pierwszym Zamówieniem. W przypadku, gdy Członek Klubu Korzyści zapisuje się do Klubu Korzyści w Sklepie Stacjonarnym, Karta Klubu Korzyści wydana jest mu bezpośrednio przy kasie Sklepu Stacjonarnego.

 

3. ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW W KLUBIE KORZYŚCI ORAZ UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z KLUBU KORZYŚCI

 

3.1. Członek Klubu Korzyści dokonując zakupu Asortymentu w Sklepach, za każde wydane jednorazowo 50 zł na zakup Asortymentu w Sklepach, otrzymuje 10 punktów na Kartę Klubu Korzyści.

3.2. Punkty przyznawane są automatycznie po dokonaniu transakcji:

a) w przypadku dokonania zakupu Asortymentu w Sklepach stacjonarnych – pod warunkiem okazania Karty Klubu Korzyści przy kasie lub podania danych umożliwiających identyfikację Członka Klubu Korzyści (co najmniej numer Karty Klubu Korzyści lub przypisany do niej adres email) przed zakończeniem transakcji (wydrukowaniem paragonu),

b) w przypadku dokonania zakupu Asortymentu w Sklepach internetowych –  pod warunkiem przypisania Karty Klubu Korzyści do Konta w Sklepie Internetowym. W przypadku dokonywania Zamówienia bez logowania do Konta, Członek Klubu Korzyści musi  każdorazowo podać podczas składania Zamówienia numer Karty Klubu Korzyści oraz swoje imię i nazwisko.

 

  1.  

3.3. Po zgromadzeniu na Karcie Klubu Korzyści:

a) 5 000 punktów za zakup Asortymentu w Sklepach, Członek Klubu Korzyści otrzymuje:

- stały gwarantowany rabat w wysokości 5% na nowe, regularne kolekcje Asortymentu, które nie zostały przecenione w Sklepach;

- jednorazowy zwrot oraz wymianę Asortymentu w przypadku odstąpienia przez Członka Klubu Korzyści będącego Konsumentem od Umowy sprzedaży Asortymentu na odległość w Sklepach Internetowych;

- dostęp do  zakładki „Pierwszeństwo Zakupów” w Sklepach Internetowych w ramach, której wybrani Członkowie Klubu Korzyści będą mieli w pierwszej kolejności dostęp do wybranego Asortymentu dostępnego czasowo tylko dla  nich, a dopiero w dalszej kolejności dla pozostałych Klientów Sklepów.

 

b) 10 000 punktów za zakup- Asortymentu w Sklepach, Członek Klubu Korzyści otrzymuje:

- stały gwarantowany rabat w wysokości 10% na nowe regularne kolekcje Asortymentu , które nie zostały przecenione w Sklepach;

- jednorazowy zwrot oraz wymianę Asortymentu w przypadku odstąpienia przez Członka Klubu Korzyści będącego Konsumentem od Umowy sprzedaży Asortymentu na odległość w Sklepach Internetowych;

- wcześniejszą informację o akcjach specjalnych w Sklepach;

- dostęp do  zakładki „Pierwszeństwo Zakupów” w Sklepach Internetowych w ramach, której wybrani Członkowie Klubu Korzyści będą mieli w pierwszej kolejności dostęp do wybranego Asortymentu dostępnego czasowo tylko dla  nich, a dopiero w dalszej kolejności dla pozostałych Klientów Sklepów.

 

c) 20 000 punktów za zakup- Asortymentu w Sklepach, Członek Klubu Korzyści otrzymuje:

- stały gwarantowany rabat w wysokości 15% na nowe regularne kolekcje Asortymentu, które nie zostały przecenione w Sklepach;

- jednorazowy zwrot oraz wymianę Asortymentu w przypadku odstąpienia przez Członka Klubu Korzyści będącego Konsumentem od Umowy sprzedaży Asortymentu na odległość w Sklepach Internetowych;

- wcześniejszą informację o akcjach promocyjnych w Sklepach;

- dostawę gratis przez cały rok na terenie Polski;

- priorytet w realizacji Zamówień;

- dostęp do  zakładki „Pierwszeństwo Zakupów” w Sklepach Internetowych w ramach, której wybrani Członkowie Klubu Korzyści będą mieli w pierwszej kolejności dostęp do wybranego Asortymentu dostępnego czasowo tylko dla  nich, a dopiero w dalszej kolejności dla pozostałych Klientów Sklepów.

  1.  

3.4. Członek Klubu Korzyści dodatkowo może również wymieniać zebrane punkty na rabaty kwotowe poprzez zamianę: 1000 punktów na rabat w wysokości 100 zł na zakupy Asortymentu w Sklepach Internetowych lub 2000 punktów na rabat w wysokości 200 zł na zakupy Asortymentu w Sklepach Internetowych bądź 5000 punktów na rabat w wysokości 500 zł na zakupy Asortymentu w Sklepach Internetowych. Rabat kwotowy wynikający z wymiany punktów z Karty Klubu Korzyści nie podlega łączeniu z innymi rabatami w tym także posiadanym rabatem wynikającym z Karty Klubu Korzyści, tym samym Członek Klubu Korzyści we własnym zakresie musi dokonać wyboru rabatu z którego zamierza skorzystać tj. rabatu kwotowego czy tez procentowego.

3.5. Przy zakupie Asortymentu Przyjaciela Moliera 2 naliczane są punkty na Kartę Klubu Korzyści, jednakże uzyskiwane rabaty nie mogą być wykorzystywane na zakup Asortymentu Przyjaciela Moliera 2.

3.6. Punkty na Kartę Klubu Korzyści mogą być zbierane tylko przez Członka Klubu Korzyści, na którego została wystawiona Karta Klubu Korzyści. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Klubie Korzyści nie mogą być przeniesione przez Członka Klubu Korzyści na osobę trzecią.

3.7. Członkowi Klubu Korzyści, który przypisał swoją Kartę Klubu Korzyści do Konta w Sklepie Internetowym, w którym składa Zamówienie, automatycznie naliczany jest aktualnie przysługujący rabat podczas dokonywania Zamówienia z logowaniem do Konta. Natomiast Członek Klubu Korzyści realizujący Zamówienia bez logowania do Konta, chcąc skorzystać z aktualnie przysługującego mu rabatu musi  każdorazowo podać podczas składania Zamówienia numer Karty Klubu Korzyści oraz jego imię i nazwisko -. W przypadku zakupów w Sklepie Stacjonarnym Członek Klubu Korzyści celem skorzystania z rabatu wynikającego z jego Karty Klubu Korzyści zobowiązany jest do okazania Karty Klubu Korzyści przy kasie przed zakończeniem płatności (wydrukowaniem paragonu), z zastrzeżeniem, że Członek Klubu Korzyści może również zamiast okazywania Karty Klubu Korzyści podać jej numer lub przypisany do niej adres email.

3.8. Jeśli Członek Klubu Korzyści posiada wystarczającą liczbę punktów do udzielenia mu rabatu, z zastrzeżeniem postanowień powyższych, cena zamówionego w Sklepie Asortymentu pomniejszana jest o wartość przyznanego rabatu. Informacja o rabacie widoczna jest w podsumowaniu Zamówienia lub przy kasie w przypadku zakupu w Sklepach Stacjonarnych. Rabat może być wykorzystany wyłącznie przez Członka Klubu Korzyści na zakup Asortymentu. Kwota stanowiąca równowartość rabatu nie podlega wypłacie na rzecz Członka Klubu Korzyści. W przypadku zwrotu Asortymentu objętego rabatem, Członek Klubu Korzyści otrzymuje zwrot ceny, pomniejszonej o przyznany na dany Asortyment rabat.

3.9. W przypadku, gdy Członek Klubu Korzyści będący Konsumentem skorzysta z uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży Asortymentu na podstawie Głównego Regulaminu lub zgodnie z odrębnymi przepisami, przyznane za zakup Asortymentu punkty zostają odjęte z Karty Klubu Korzyści, stosownie do ceny zwróconego Asortymentu. Jeżeli Członek Klubu Korzyści wymieni Asortyment na inny, nie są naliczane nowe punkty odpowiadające cenie Asortymentu, lecz w zależności od ceny Asortymentu, na który jest dokonywana wymiana, punkty są odpowiednio odejmowane lub doliczane tylko w zakresie różnicy cen Asortymentu.

3.10. Członkowie Klubu Korzyści mogą korzystać z dodatkowych akcji promocyjnych dedykowanych dla nich, organizowanych przez Organizatora.

 

4. CZŁONKOSTWO W KLUBIE KORZYŚCI

4.1. Członek Klubu Korzyści może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa w Klubie Korzyści. Wolę rezygnacji można zgłosić pisemnie na adres: ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa lub elektronicznie na adres email: [email protected].

4.2. Rezygnacja z  Klubu Korzyści oznacza dezaktywację Karty Klubu Korzyści co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z  Karty Klubu Korzyści i powoduje niemożność naliczania dalszych punktów. Jeśli w chwili dezaktywacji Karty Klubu Korzyści na Karcie Klubu Korzyści są zapisane jakiekolwiek punkty, ulegają one przepadkowi, bez prawa do ich zwrotu w przyszłości. Członek Klubu Korzyści, który zrezygnował z Klubu Korzyści może ponownie do niego dołączyć, w takim przypadku Członek Klubu Korzyści nie uzyskuje żadnych uprawnień związanych z uprzednim członkostwem w Klubie Korzyści.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z funkcjonowania Klubu Korzyści w całości lub w części, w każdym czasie za uprzednim powiadomieniem co najmniej na 30 dni przed zakończeniem funkcjonowania Klubu Korzyści w całości lub w części, ze skutkiem na dzień przypadający po upływie ww. okresu 30 dni. Członkowie Klubu Korzyści, na których rzecz zostały wydane Karty Klubu Korzyści zostaną o tym powiadomieni za pośrednictwem adresu email podanego podczas zakładania Karty Klubu Korzyści. W przypadku założenia Karty Klubu Korzyści za pośrednictwem posiadanego Konta, Członkowie Klubu Korzyści o powyższych okolicznościach zostaną również powiadomieni za pośrednictwem Konta. , -. Informacja dotycząca zakończenia funkcjonowania Klubu Korzyści ogłoszona zostanie również na stronie internetowej Organizatora oraz w Sklepach stacjonarnych.

4.4. Członek Klubu Korzyści zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o Organizatora o każdym przypadku utraty, uszkodzenia, kradzieży lub zgubienia Karty Klubu Korzyści. W takiej sytuacji Organizator wyda Członkowi Klubu Korzyści nową Kartę Klubu Korzyści i w miarę możliwości spróbuje odzyskać dane w zakresie naliczonych punktów na Kartę Klubu Korzyści.

4.5. Członek Klubu Korzyści poza obowiązkiem przestrzegania postanowień Regulaminu,  zobowiązany jest także do niepodejmowania działań sprzecznych z dobrymi obyczajami jak również wykorzystywania Karty Klubu Korzyści w celach komercyjnych lub działaniach na szkodę Organizatora.

 

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Korzystanie z Karty Klubu Korzyści w żadnym wypadku nie wpływa na uprawnienia Członka Klubu Korzyści wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie narusza ani nie ogranicza tych uprawnień.

  1.  

5.2. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące Klubu Korzyści.

5.3. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.

5.4. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres [email protected]

5.5. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.

5.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Dane osobowe Członka Klubu Korzyści są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) – dalej jako „RODO”. Administratorem danych osobowych Członka Klubu Korzyści  jest Organizator.

6.2. Członek Klubu Korzyści jest zobowiązany powiadomić Organizatora, o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

6.3. Podanie danych osobowych w formularzu Karty Klubu Korzyści jest dobrowolne, jednak bez wskazania tych danych nie będzie możliwe wydanie Karty Klubu Korzyści oraz korzystanie przez Członka Klubu Korzyści z uprawnień przyznawanych dla posiadaczy Karty Klubu Korzyści.

6.4. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.Moliera2.com oraz www.Moliera2.cz.

7.2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Członka Klubu Korzyści lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Poprzez ważne przyczyny rozumieć należy w szczególności zmiany funkcjonalności Karty Klubu Korzyści, wykorzystanie Karty Klubu Korzyści na potrzeby akcji, zmiany stosowanych rozwiązań technicznych, w tym procedury korzystania z Karty Klubu Korzyści i Konta, zmiany przepisów prawa, interpretacji lub praktyki organów państwowych.-

7.4.  O zmianie Regulaminu Członkowie Klubu Korzyści będą informowani za pośrednictwem Konta lub drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta, a jeśli nie podali oni adresu e-mail, poprzez SMS na numer telefonu przypisany do Konta, w terminie 14 dni przed wejściem nowego Regulaminu w życie. Zmodyfikowany tekst Regulaminu oraz informacje dotyczące jego zmian dostępne są również na stronie internetowej www.Moliera2.com oraz www.moliera2.cz.

7.5. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.

7.6. Bez uszczerbku dla swoich innych uprawnień wynikających z Regulaminu, w przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Członek Klubu Korzyści uprawniony jest do rezygnacji z Klubu Korzyści. Powyższe nie narusza prawa Członka Klubu Korzyści do rezygnacji z udziału Klubie Korzyści w każdym czasie i bez podawania powodów.

7.7. Niniejszy regulamin został opublikowany w dniu 21.01.2021 i zastępuje regulamin z dnia 12.10.2020  po upływie 14 dni od poinformowania Członków Klubu Korzyści o zmianie Regulaminu.