Wyszukaj
Szukaj Ukryj wyszukiwarkę

REGULAMIN SKLEPU

 

 

Spełniając oczekiwania naszych Klientów, z myślą o ich wygodzie IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej „IT FASHION”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000797819, NIP: 5252794723, REGON: 383678538, jest właścicielem serwisów sprzedaży on-line Asortymentu dostępnego w salonach stacjonarnych w Warszawie przy ul. Moliera 2 i przy Pl. Trzech Krzyży 3/4 – pod adresem internetowym www.Moliera2.com, a także w salonach przy ul. Marcinkowskiego 10 w Poznaniu i ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach oraz Asortymentu dostępnego w ofercie sprzedaży partnerów handlowych IT FASHION.

 

 

I. Definicje

 

Klient – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynność prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie internetowym Moliera2.com. Klientem może być Konsument lub Przedsiębiorca.

Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową www.Moliera2.com, a także osoba korzystająca z dostępnych usług na stronach internetowych, np. zapis na newsletter.

Sklep internetowy Moliera2.com – prowadzony przez IT FASHION serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów i Użytkowników, na stronie internetowej www.Moliera2.com.

Salon stacjonarny – salony w Warszawie przy ul. Moliera 2 i przy Pl. Trzech Krzyży3/4; w Poznaniu przy ul. Marcinkowskiego 10 oraz w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13.

Asortyment – towar oferowany przez IT FASHION w Sklepie internetowym Moliera2.com.

Asortyment „wkrótce” – towar, który będzie dostępny w serwisach sprzedaży on-line. W momencie dotarcia Asortymentu „wkrótce” do Sklepu internetowego Moliera2.com, Asortyment „wkrótce” zmienia status na Asortyment „nowość” i zaczyna być dostępny w Sklepie internetowym Moliera2.com. Cena przy Asortymencie „wkrótce” jest ceną orientacyjną i może ulec zmianie przy zmianie statusu na „nowość”.

E-Faktura — faktura, faktura korygująca, duplikat faktury i duplikat faktury korygującej w formacie PDF wystawiona zgodnie z prawem i udostępniona klientowi przez  IT FASHION zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów, której autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność zagwarantowane są za pomocą wprowadzonych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Cena orientacyjna – wskazana w PLN wartość brutto Asortymentu „wkrótce. W momencie zmiany statusu Asortymentu na „nowość” cena orientacyjna zostanie przeliczona na cenę regularną.

Cena regularna – wskazana w PLN wartość brutto Asortymentu.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Rejestracja – proces zakładania Konta przez Klienta.

Konsument – osoba fizyczna korzystająca z usług IT FASHION w związku z czynnościami niezwiązanymi bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna korzystająca z usług IT FASHION w związku z czynnościami związanymi z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takie osoby działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osób prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca z usług IT FASHION w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – wirtualny zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi, który dokonał pełnej Rejestracji, służący do realizacji składanych Zamówień z logowaniem do Konta, zawierający historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych produktów dostępnych w Sklepie internetowym Moliera2.com, dane dotyczące wpłat, udzielonych rabatów z tytułu posiadania karty lojalnościowej oraz liczbę zebranych punktów na karcie lojalnościowej.

Koszyk– usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego Moliera2.com, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia Asortymentu, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny regularnej na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny regularnej poszczególnych łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Asortymentu. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Asortyment, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży oraz dane osobowe Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. Dokonanie zapłaty przez Klienta Ceny regularnej powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w szczególności koszty wysyłki oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

Regulamin – niniejszy zbiór przepisów i zasad regulujących sprzedaż on-line w Sklepie internetowym.

Sprzedawca – odpowiednio IT FASHION, zawierający Umowę sprzedaży z Klientem.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Asortymentu za zapłatą Ceny regularnej powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w szczególności koszty wysyłki. Umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w momencie dokonania przez Klienta zapłaty Ceny regularnej powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w szczególności koszty wysyłki. Umowa Sprzedaży określa w szczególności wybrany Asortyment, jego główne cechy, Cenę regularną, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki.

 

 

II. Zasady rejestracji

 

 1. Rejestracja polega na utworzeniu i aktywacji indywidualnego Konta poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego Moliera2.com, w którym Klient podaje swoje dane teleadresowe. W wyniku takiej rejestracji Klient otrzymuje login i hasło do indywidualnego Konta. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym w celu potwierdzenia Rejestracji. Po potwierdzeniu Rejestracji Klient otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, dostęp do indywidualnego Konta, z którego może korzystać po zalogowaniu poprzez podanie zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail oraz indywidualnego hasła.
 2. Jeśli Klient nie pamięta hasła dostępu do Konta lub chce zmienić dotychczasowe hasło, powinien wysłać wiadomość poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie logowania Sklepu internetowego Moliera2.com, podając adres-mail, którym posłużył się podczas zakładania Konta. Na adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z wygenerowanym linkiem do zmiany hasła.
 3. Klient zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych w trakcie Rejestracji przy pomocy formularza dostępnego na stronach internetowych Sklepu internetowego Moliera2.com. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta. Klient ponosi odpowiedzialność za podawanie niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych bądź brak ich aktualizacji.
 4. Klient może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail.
 5. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym indywidualnego hasła dostępu do Konta.
 6. Do korzystania z indywidualnego Konta upoważniony jest wyłącznie Klient, którego dane były wskazane podczas rejestracji.
 7. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Spółka z o.o. ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie. 
 8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług, tj. usunąć Konto za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Konta i/lub odmówić dalszego prawa do korzystania przez Klienta (zarówno tego posiadającego Konto, jak i nie posiadającego Konta) ze Sklepu Internetowego Moliera2.com, a także składania Zamówień, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacjach, gdy Klient narusza postanowienia pkt II ust. 5 oraz pkt III ust. 4 Regulaminu.

 

 

III. Przyjmowanie i realizacja Zamówień

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Moliera2.com w następujący sposób:

a. Klient dodaje wybrany Asortyment do Koszyka, po czym przechodzi do formularza Zamówienia,

b. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. Klient, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy sprzedaży. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy sprzedaży; Asortyment oraz jego ilość, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Asortymentu, miejsce i sposób dostawy Asortymentu, sposób płatności. W wypadku Klientów -będących Przedsiębiorcami niezbędne jest także podanie nazwy oraz adresu firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP. W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Moliera2.com Asortymentu lub usług, Sprzedawca może wprowadzić obowiązek podania w treści formularza Zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych informacji dotyczących Asortymentu lub Klienta, a w przypadku danych osobowych również innych niezbędnych danych, w szczególności z uwagi na specyfikę Asortymentu lub usługi, np. w celu spersonalizowania Asortymentu.. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z IT FASHION oraz przed przekazaniem Asortymentu kurierowi w celu dostarczenia przesyłki,

c. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez IT FASHION sposobów dostawy,

d. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny regularnej i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia kosztów realizacji Umowy sprzedaży,

e. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego Moliera2.com (przycisk: „Zamawiam i płacę”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu,

f. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka,

g. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.

 1. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją, że Zamówienie dotarło do Sklepu internetowego Moliera2.com, co jest tożsame z akceptacją Zamówienia. Wiadomość jest wysyłana na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia. Jeśli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Asortyment nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedawcy bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-email oraz zwróci mu otrzymaną cenę nie później jednak niż w terminie 7 dni od momentu przekazania informacji o niemożliwości spełnienia świadczenia  albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Klienta
 2. W ramach złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego Moliera2.com formularzu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  2. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego Moliera2.com, a także w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  3. terminowej zapłaty należności  i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
  4. terminowego odbioru Asortymentu zamówionego przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która wysyłana jest do Klienta wraz z zamówionym Asortymentem w formie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany podczas złożenia Zamówienia adres e-mail, na co Klient wyraża zgodę.
 4. IT FASHION zastrzega, że dokonywanie modyfikacji Zamówienia nie jest możliwe. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli Klient zdecyduje się na inny model oferowanego Asortymentu, powinien on ponownie złożyć Zamówienie na alternatywny Asortyment, jednocześnie informując mailowo Sklep internetowy Moliera2.com o zmianie.

 

 

IV. Ceny asortymentu

 

 1. Wszystkie ceny Asortymentu zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego Moliera2.com podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny Asortymentu nie obejmują kosztów dostawy Asortymentu. Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stroni internetowej Sklepu internetowego Moliera2.com
 3. Cena podana przy każdym Asortymencie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 4. Sklep internetowy Moliera2.com zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Asortymentu będącego w ofercie Sklepu internetowego Moliera2.com który zmienia swój status z Asortymentu „wkrótce” na Asortyment „nowość” z orientacyjnej na regularną, zgodnie z definicjami Rozdziału I niniejszego Regulaminu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Asortymentu w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

 

V. Płatności i kody promocyjne

 

 1. Przy składaniu Zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za Asortyment spośród możliwości podanych na stronie Sklepu internetowego Moliera2.com. Klient może dokonać płatności kartą kredytową lub korzystając z szybkiego przelewu w systemie PAYU, Przelewy24, za pobraniem oraz może skorzystać z płatności „Raty PayU” oraz „PayU Płacę Później”, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Płatność za Asortyment za pobraniem możliwa jest w przypadku Zamówienia nie przekraczającego kwoty 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w przypadku wyboru przewoźnika DPD Polska sp. z o.o. oraz kwoty 6.500,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych) w przypadku wyboru przewoźnika DHL. Płatność za Asortyment za pobraniem nie jest także możliwa w przypadku wysyłek zagranicznych do krajów, o których mowa w pkt VI ust. 4  poniżej.
 3. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas składania Zamówienia. Nieuiszczenie płatności w terminie 24 godzin od momentu złożenia Zamówienia, spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. W przypadku braku odbioru i zapłaty za Asortyment w wyznaczonym terminie, Asortyment wraca do Sprzedawcy, o czym Klient zostaje poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail.  W takiej sytuacji Klient ma możliwość ponownego złożenia Zamówienia skutkującego wysłaniem Asortymentu poprzez wejście w przesłany link, co skutkuje ponownym wysłaniem Asortymentu. W przypadku odmowy odbioru Asortymentu i płatności za niego, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, Zamówienie jest anulowane.
 5. W przypadku wybranego Asortymentu Sklepu internetowego Moliera2.com, IT FASHION zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia Zamówień lub form dokonania zapłaty za Zamówienie. Informacja o ww. ograniczeniach dostępna będzie w Sklepie internetowym Moliera2.com, w zakładce dotyczącej danego Asortymentu.
 6. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego drogą elektroniczną od Sklepu internetowego Moliera2.com lub bonu wartościowego otrzymanego w Salonie stacjonarnym. Kody rabatowe oraz bony wartościowe są ograniczone czasowo, po upływie daty ważności Klient nie ma możliwości skorzystania ze zniżki. W Sklepie internetowym Moliera2.com udostępniane są szczegółowe warunki aktualnie obowiązujących regulaminów promocji.
 7. Wszystkie bony wartościowe wyemitowane przez IT FASHION po 31 grudnia 2018 roku mogą być realizowane:
  1. w dowolnym Salonie stacjonarnym;
  2. on-line poprzez złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym Moliera2  bądź poprzez stronę internetową www.moliera2.com, z zastrzeżeniem, że dostawa jest możliwa wyłącznie do krajów wskazanych w pkt VI ust. 4 poniżej,
  3. w terminie 6 miesięcy od momentu ich wystawienia przez IT FASHION.

.

 

VI. Sposoby i terminy dostawy Asortymentu

 

 1. Miejscem spełnienia świadczenia z Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę jest miejsce, w którym Asortyment zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Asortyment powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).
 2. Dostawa Asortymentu odbywa się w sposób wybrany przez Klienta (kurier bądź odbiór osobisty), określony w Zamówieniu. Koszty dostawy Asortymentu, o ile są naliczane, opłacane są przez Klienta przy opłacaniu Zamówienia. Dostępne aktualne metody oraz koszty dostawy Asortymentu są wskazane w zakładce „Dostawa i formy płatności” oraz każdorazowo w zakładce danego Asortymentu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania Umową sprzedaży.
 3. W przypadku odbioru osobistego Klient zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia o możliwości odbioru Asortymentu. Asortyment może być odebrany w godzinach otwarcia wybranego przy składaniu zamówienia Salonu stacjonarnego w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej. Zamówiony towar zostanie wydany Klientowi, który złożył Zamówienie lub osobie przez niego upoważnionej.  IT FASHION może zażądać od osoby odbierającej Asortyment podania numeru, a także okazania dokumentu tożsamości oraz pisemnego potwierdzenia odbioru Asortymentu. W przypadku braku dokonania odbioru Asortymentu w terminie określonym w zdaniu drugim powyżej,  IT FASHION skontaktuje się z Klientem celem wyjaśnienia sytuacji i wezwie go do odbioru zakupionego Asortymentu w terminie dodatkowych 7 dni. Brak odbioru Asortymentu w tym terminie może skutkować odstąpieniem przez IT FASHION od Umowy sprzedaży.
 4. Dostawa Asortymentu możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów, tj. Szwecji, Belgii, Holandii, Czech, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Niemiec, Austrii, Włoch, Francji, Hiszpanii, Danii, przy czym w przypadku wyboru Asortymentu w postaci biżuterii oraz zegarków dostawa Asortymentu możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .
 5. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Asortymentu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Asortymentu przez kuriera.
 6. Termin dostawy Asortymentu do Klienta wynosi do 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego Asortymentu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni roboczych.
 7. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany w koszyku i liczony jest od momentu złożenia Zamówienia.

a. uznania rachunku bankowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą

b. potwierdzenia przez Sprzedawcę w formie e-mail złożenia Zamówienia - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.

Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Asortymentu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany w zakładce danego Asortymentu, a także w informacji „Realizacja zamówienia”.

 1. Klient winien dokonać sprawdzenia stanu Asortymentu bądź gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien w miarę możliwości sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić IT FASHION. Powyższe nie ogranicza praw Konsumenta w zakresie rękojmi przyznanych mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Z chwilą wydania przez IT FASHION Asortymentu przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z Asortymentem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Asortymentu. IT FASHION w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Asortymentu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go temu Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 3. W razie przesłania Asortymentu do Klienta będącego Przedsiębiorcą za pośrednictwem przewoźnika Klient będący Przedsiębiorcą obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi on, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. IT FASHION nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Asortymentu lub opóźnienie w jego dostawie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności, jeśli są one spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niewłaściwego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

 

 

VII. Postępowanie reklamacyjne

 .

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w Sklepie internetowym Moliera2.com w związku z wadami Asortymentu. Wszystkie roszczenia w związku z reklamacją Asortymentu należy kierować wyłącznie do IT FASHION.
 2. Klient będący Przedsiębiorcą ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Asortymentu ogranicza się do kwoty, jaką Klient będący Przedsiębiorcą zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Asortymentu, z zastrzeżeniem zdania następnego. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał Asortymentu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta osobiście w Salonie stacjonarnym albo pisemnie na adres: IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Spółka z o.o. ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa. W przypadku złożenia reklamacji, Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Asortyment na koszt Sprzedawcy wraz z formularzem reklamacyjnym, znajdującym się na stronie Sklepu internetowego Moliera2.com pod adresem: [email protected]
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail podany w Zamówieniu, datę zakupu, numer transakcji, opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację oraz datę wystąpienia wady, a także żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, IT FASHION zwraca się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji.
 6. Jeżeli zakupiony Asortyment jest wadliwy, Klient może:

a) żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, chyba że naprawa jest niemożliwa do zrealizowania przez Sprzedawcę  lub wymaga nadmiernych kosztów,

b) żądać wymiany Asortymentu na nowy, chyba, że wymiana jest niemożliwa do zrealizowania przez Sprzedawcę,

c) żądać odpowiedniego obniżenia ceny Asortymentu,

d) odstąpić od umowy, chyba że wady są nieistotne.
 

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Asortymentu nieposiadającego wad, kosztów naprawy lub wymiany oraz rodzaj i stopień stwierdzonej wadliwości, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 1. Jeśli wadliwy Asortyment zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, wówczas Sprzedawca zwraca koszty odesłania wadliwego Asortymentu poniesione przez Klienta oraz na swój koszt wysyła mu naprawiony lub wymieniony Asortyment. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, a Klient podejmie decyzję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwrotowi podlegają cena Asortymentu, zapłacona przez Klienta wraz z kosztami poniesionymi przez Klienta, związanymi z dostawą Asortymentu do Klienta oraz odesłaniem Asortymentu do Sprzedawcy.
 2. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Asortyment, a w przypadku przedpłaty na konto na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych na Koncie, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a rabat zostanie ponownie ujawniony w ramach Konta, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zwracany jest zawsze rabat wykorzystany w danym Zamówieniu.
 3. Jeżeli reklamacja została uznana za uzasadnioną przez IT FASHION, Klient za wyraźną jego zgodą, ma możliwość wymiany Asortymentu na inny produkt o wartości niższej lub równej reklamowego albo na bon wartościowy do wykorzystania podczas kolejnych zakupów. W razie wybrania droższego Asortymentu warunkiem jego dostarczenia jest opłacenie różnicy pomiędzy ceną reklamowanego Asortymentu a ceną droższego Asortymentu wybranego w ramach wymiany. W razie wybrania tańszego Asortymentu, różnica pomiędzy ceną reklamowego Asortymentu, a ceną tańszego Asortymentu zostanie zwrócona Klientowi. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Asortyment.
 4. W przypadku nieuznania reklamacji za uzasadnioną przez IT FASHION, Klient ma możliwość złożenia odwołania od reklamacji. IT FASHION rozpatruje odwołanie od reklamacji bez zbędnej zwłoki w terminie 30 dni, liczonych od momentu otrzymania odwołania od reklamacji. W przypadku szczególnie skomplikowanym, gdy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej, IT FASHION informuje Klienta o przyczynie opóźnienia ze wskazaniem okoliczności , które muszą zostać ustalone i przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od momentu otrzymania odwołania od reklamacji.
 5. Sprzedawca  odpowiada za wady Asortymentu jedynie w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Asortymentu Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Asortymentu.
 6. Powyższe wymagania, co do postępowania reklamacyjnego nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do Konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.Ponadto Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

 

 

VIII. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 

 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Asortymentu odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca wydłuża termin na odstąpienie przez Konsumenta od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn do trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania Asortymentu.
 2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:

a. pisemnie na adres: IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Spółka z o.o. ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa;

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

 

c. z wykorzystaniem formularza odstąpienia - jeżeli Zamówienie zostało złożone w Sklepie internetowym Moliera2.com, należy wypełnić formularz dostępny na stronie http://www.moliera2.com/dpd/create,;

 1. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Asortymentu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która:

a. obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, albo

b. polega na regularnym dostarczaniu Asortymentu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

 1. Wraz ze złożeniem oświadczenia od odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Konsument ma możliwość automatycznego zamówienia usługi kurierskiej w celu odbioru zwracanego Asortymentu.  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Asortymentu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym  Moliera2.com.

 

 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku płatności za pobraniem, zwrot następuje na podany przez Konsumenta numer rachunku bakowego. Konsument zobowiązuje się wskazać dane umożliwiające dokonanie zwrotu płatności. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Asortyment od Konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Asortymentu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Asortymentu. Zwrotu zakupionego Asortymentu Konsument może też dokonać osobiście w Salonie stacjonarnym, w takim przypadku Konsument nie ponosi kosztów odesłania Asortymentu.

 

 1. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, zwrócić Asortyment Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Asortymentu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Asortyment na adres: IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Spółka z o.o. ul. Moliera 2, 00-076 Warszaw. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Asortymentu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Asortymentu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Asortymentu do sprzedaży jako Asortymentu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Asortymencie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Asortymentu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego Moliera2.com, w tym koszty badania Asortymentu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Asortymentu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania). Z uwagi na powyższe, IT FASHION zaleca, aby Asortyment zwrócić w opakowaniu, w którym go otrzymał, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami. Możliwe jest naruszenie opakowania w celu sprawdzenia, czy otrzymany towar jest zgodny z zawartą Umową sprzedaży. Jednakże stopień ingerencji Konsumenta w opakowanie nie może być bardziej dotkliwy niż w sytuacji, w której Konsument miałby się z nim zapoznać w Salonie stacjonarnym.

 

 1. Na życzenie Konsumenta, IT FASHION może zamiast zwrotu uiszczonej przez Konsumenta należności za Asortyment  przekazać Klientowi na adres e-mail podany w Zamówieniu wygenerowany kod stanowiący równowartość zwracanego Asortymentu, który upoważnia do zakupów Sklepie internetowym www.Moliera2.com. Wówczas wartość zakupu zostanie pomniejszona o wartość kodu.

 

 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentowi  w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,  w szczególności w odniesieniu do umów:
  a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;

b. w których przedmiotem świadczenia jest Asortyment nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


c. w których przedmiotem świadczenia jest Asortyment dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu np. produktów kosmetycznych, bielizny.;

  1. w której przedmiotem świadczenia jest Asortyment, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

 

 1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie stwarza po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W przypadku przekroczenia przez Konsumenta terminów dotyczących odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca odeśle Konsumentowi zwrócony Asortyment na jego koszt.  

 

 

IX. Zasady przesyłania e-Faktur za pomocą poczty elektronicznej

 

 1. Niniejszy rozdział Regulaminu określa zasady przesyłania Klientom faktur VAT w formie elektronicznej, zwanych dalej e-Fakturami.
 2. Przez e-Fakturę należy rozumieć fakturę wystawioną w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, przesłaną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
 3. IT FASHION umożliwia Klientom możliwość otrzymywania e-Faktur, co polega na przesyłaniu faktur wystawionych dla Klienta przez Sprzedawcę z tytułu sprzedaży towarów i usług, w formacie PDF za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta. 
 4. Przesyłanie Klientowi faktur VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej zastępuje przesyłanie faktur w formie papierowej. 
 5. Przesyłanie e-Faktur VAT nie wiąże się z dodatkowymi opłatami obciążającymi Klienta.
 6. Warunkiem skorzystania przez Klienta z Usługi e-Faktura jest wyrażenie przez Klienta zgody na przesyłanie faktur VAT oraz wskazanie przez Klienta adresu e-mail.
 7. Zgoda, o której mowa w punkcie 6 może zostać złożona w dowolnej formie, w szczególności w formie pisemnej lub elektronicznej a także w sposób dorozumiany np. poprzez opłacanie pierwszej E-faktury otrzymanej od IT FASHION.
 8. Doręczenie e- faktury korygującej następuje z chwilą, gdy wiadomość zawierająca e-Fakturę została otrzymana przez Klienta na adres e-mail Klienta. Jako potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez Klienta uznaje się zwrotny komunikat o otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej e-Fakturę korygującą przez serwer Klienta. Taką korektę traktuje się jako potwierdzoną na potrzeby podatku VAT uregulowanego Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
 9. W przypadku faktur korygujących oraz duplikatów faktur oraz niektórych faktur rozliczeniowych, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przesyłania ww. dokumentów w formie papierowej, w szczególności w przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią przesłanie e-Faktury. Faktura zostanie wówczas wystawiona w formie papierowej i dostarczona pocztą. 
 10. Klient zobowiązuje się, iż w okresie akceptacji korzystania z E-faktur do utrzymywania aktywnego adresu e-mail, który udostępnił IT FASHION. Aktualizacja adresu e-mail może zostać złożona przez Klienta dowolnymi kanałami obsługi klientów (telefonicznie, pisemnie, elektronicznie).  W przypadku braku chęci otrzymywania E-faktur Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym IT FASHION (telefonicznie, pisemnie, elektronicznie).
 11. Zgoda Klienta na przesyłanie faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej oznacza rezygnację z otrzymywania faktur w formie papierowej. 
 12. Klient może zrezygnować z przesyłania faktur VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku złożenia rezygnacji, Klient będzie otrzymywał faktury w formie papierowej, począwszy od kolejnego zamówienia następującego po dacie złożenia oświadczenia. Oświadczenie może być złożone przez Klienta dowolnymi kanałami obsługi klientów (telefonicznie, pisemnie, elektronicznie).
 13. Reklamacje dotyczące usługi E-Faktura mogą być składane dowolnymi kanałami obsługi klientów (telefonicznie, pisemnie, elektronicznie). Rozpatrzenie reklamacji związanych ze świadczeniem Usługi następuje w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej w terminie 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia. 
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Rozdziału Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się m.in. konieczność dostosowania do obowiązujących przepisów prawa, decyzje organów administracji publicznej, poprawę bezpieczeństwa świadczonych usług, poprawę funkcjonalności usług. W przypadku zmiany niniejszego Rozdziału Klient zostanie poinformowany o zmianach na wskazany adres e-mail lub pisemnie. W przypadku braku zgody Odbiorcy na wprowadzone zmiany, będzie mu przysługiwało prawo do rezygnacji z usługi. 
 15. W sprawach nieujętych w niniejszym rozdziale Regulaminu w zakresie dotyczącym przesyłania e-faktur VAT zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz pozostałe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

X. Postanowienia końcowe 

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie internetowym Moliera2.com. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego.  Ponadto Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu, za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu, na adres e-mail przypisany do Konta Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami pkt II ust. 7 Regulaminu.
 3. Klientów, którzy dokonali zakupu danego Asortymentu przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin w wiążący w dacie złożenia Zamówienia.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo Sklepu internetowego Moliera2.com), układu i kompozycji stron internetowych Sklepu internetowego Moliera2.com, a także innych praw własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności kopiowania, powielania i wykorzystywania zdjęć należących do IT FASHION, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody IT FASHION, chyba, że możliwość wykorzystania wyżej wskazanych elementów graficznych wynika z wprost obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 tj. z dnia 2019.07.03). Nazwy Asortymentu i producentów są wykorzystywane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.
 5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta, IT FASHION może rozwiązać Umowę sprzedaży z Klientem oraz dochodzić stosownych roszczeń, jak również czasowo zablokować dostęp do serwisu.
 6. Wszelkie spory mogące powstać w związku z Umową sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem będącym Konsumentem, a IT FASHION na zasadach określonych w Regulaminie, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Wszelkie spory powstałe pomiędzy IT FASHION, a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę IT FASHION.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz.1219);  oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Regulamin został opublikowany w dniu 21.01.2021r.