Wyszukaj
Szukaj

Regulamin promocji 

 City Park Hotel & Residence”

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „City Park Hotel & Residence”.

 2. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”).

 3. Promocja odbywa się w salonie Moliera 2 | BAZAR POZNAŃSKI Al. Marcinkowskiego 10, 61-827 Poznań (dalej zwanym „Sklepem”). Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponad terytorialnego zasięgu Internetu.

 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 16.09.2021 od 00:00 i trwa do 31.10.2021 do 00:00 („Czas trwania Promocji”).

 

ZASADY PROMOCJI .

 1. W ramach Promocji osoby posiadające ważne zaproszenie do Moliera 2 | BAZAR POZNAŃSKI otrzymane w City Park Hotel & Residence w Poznaniu (dalej Zaproszenie) będą uprawnione do uzyskania jednorazowego rabatu w wysokości 50 zł brutto na jednorazowe zakupy w Sklepie produktów o wartości minimum 500 zł brutto. Celem uzyskania rabatu osoba posiadająca Zaproszenie zobowiązana jest do jego przekazania przy kasie jeszcze przed dokonaniem zapłaty za wykonane zakupy.

 2. Promocja nie łączy się z innymi kodami rabatowymi, innymi promocjami, voucherami kwotowymi, krótkimi akcjami specjalnymi oraz z rabatem na Karcie Stałego Klienta.

 3. W ramach jednego zamówienia można skorzystać tylko z jednego Zaproszenia.

 4. Zaproszenie ma charakter jednorazowy.

 5. W razie skorzystania przez klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą klient uiścił za zamówienie z uwzględnieniem rabatu.

 6. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

 7. Klient nie ma możliwości wymiany Zaproszenia  na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.

 

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.

 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.

 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected]

 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.

 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne, reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował Regulamin.

 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu

 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

 5. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu, jednakże nie ma to wpływu na uprawnienia nabyte przez Klientów, którzy już skorzystali z Promocji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Organizatora.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.

 7. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 15.09.2021.