Wyszukaj
Szukaj Ukryj wyszukiwarkę

REGULAMIN PROMOCJI

TanExpert – Magic Mitt w prezencie”


 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „TanExpert – Magic Mitt w prezencie”.

 2. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.

 3. Promocja odbywa się w salonach: Salon Moliera 2 | Warszawa, Salon Moliera2.com | Sopot, Salon Moliera2.com | Zakopane, Salon Moliera 2 | Plac Trzech Krzyży, Salon Moliera 2 | Bazar Poznański, Salon Moliera 2 | Katowice Altus (dalej łącznie zwanymi „Sklepami” lub pojedynczo „Sklepem”).

 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 17 września 2021 roku od godziny 11:00 i trwa
  do 18 września 2021 roku do godz. 19:00 lub
  do wyczerpania produktów w postaci rękawic Magic Mitt do aplikacji samoopalacza marki TanExpert – w zależności od tego co nastąpi pierwsze (dalej zwana „Czasem trwania Promocji”).  

 5. Celem Promocji jest promocja Sklepów.

 

ZASADY PROMOCJI 

 1. W ramach Promocji Klient dokonujący w Czasie trwania Promocji jednorazowego zakupu w Sklepie co najmniej dwóch produktów służących samoopalaniu marki TanExpert z wyłączeniem rękawicy do aplikacji samoopalacza otrzyma w ramach powyższych zakupów prawo do zakupu rękawicy Magic Mitt do aplikacji samoopalacza marki TanExpert o wartości katalogowej 29 zł brutto w promocyjnej cenie 1 gr.

 2. Dodatkowo Klient spełniający warunki promocji wskazane w pkt 1 powyżej w ramach Promocji otrzyma również rabat w wysokości 1 grosza na dokonane zakupy.

 3. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie jednakże każdorazowo spełniając wszystkie jej warunki wskazane w Regulaminie.

 4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.


 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.

 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.

 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected].

 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.

 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.


 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Poprzez przystąpienie przez Klienta do Promocji ustala się, iż Klient zaakceptował Regulamin.

 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej moliera2.com oraz w Sklepach stacjonarnych przy kasie.

 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

 5. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu, jednakże nie ma to wpływu na uprawnienia nabyte przez Klientów, którzy już skorzystali z Promocji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Organizatora.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.

 7. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 17 września 2021 roku.