Wyszukaj
Szukaj

REGULAMIN PROMOCJI URODZINOWEJ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Promocja Urodzinowa”.

 2. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.

 3. Promocja odbywa się w sklepie internetowym www.moliera2.com (dalej zwany „Sklep”). Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem ponad terytorialnego zasięgu Internetu.

 4. W sytuacji, gdy w Regulaminie nie są objaśnione pojęcia pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane im przez główny regulamin Sklepu.


 

 1. ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja polega na uzyskaniu kodu uprawniającego do skorzystania z 20% (słownie: dwudziestoprocentowej) zniżki na wszystkie produkty dostępne w Sklepach (dalej „Kod promocyjny”).

 2. Promocja trwa łącznie przez 29 dni -– 14 (słownie: czternaście) dni przed datą urodzin Klienta, w dniu urodzin Klienta oraz 14 (słownie: czternaście) dni po dacie urodzin Klienta.

 3. Aby uzyskać Kod promocyjny należy podczas zapisu do Klubu Korzyści lub do Newslettera podać datę swoich urodzin. Dane te można również uzupełnić poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta (+48 22 47 000 01) lub w Salonach Moliera 2.

 4. Po prawidłowym wskazaniu danych, o których mowa ust. 3 powyżej, Klient – 14 dni przed datą swoich urodzin wskazaną zgodnie z ust. 3 powyżej - otrzyma wiadomość mailową z wygenerowanym indywidualnym Kodem promocyjnym.

 5. Aby skorzystać z Kodu promocyjnego należy zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin a następnie - podczas dokonywania zakupów w Sklepie - wpisać Kod promocyjny w celu naliczenia rabatu.

 6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

 7. Klient może skorzystać z Kodu promocyjnego jednokrotnie – raz w roku.

 8. Klient nie ma możliwości wymiany rabatu na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.

 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez Organizatora ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Klub Korzyści”, przy czym posiadacz karty „Klubu Korzyści” dokonując zakupu Produktów Promocyjnych w Sklepach, za każde wydane jednorazowo 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych, 00/100) na zakup Produktów Promocyjnych w Sklepach, otrzymuje 10 punktów na Kartę Klubu Korzyści, które zostaną przyznane automatycznie po dokonaniu zakupu Produktów Promocyjnych, zgodnie z regulaminem „Klubu Korzyści”.

 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 11. Promocja nie obowiązuje na produkty oznaczone w Sklepie niebieską gwiazdką.

 12. Promocja nie obowiązuje na produkty przecenione.

 13. W razie skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem (zgodnie z definicją wskazaną w ogólnym regulaminie Sklepu), z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą Klient będący Konsumentem uiścił za Zamówienie z uwzględnieniem rabatu oraz innych promocji, a także zostaną odliczone punkty z karty Klubu Korzyści, o których mowa w pkt 6 powyżej, za dokonanie zakupów Produktów Promocyjnych.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.

 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.

 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres [email protected]

 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.

 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne, reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.


 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści.

 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w sklepie internetowym oraz w sklepach stacjonarnych, o których mowa w pkt. 1.3 Regulaminu.

 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

 5. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu, jednakże nie ma to wpływu na uprawnienia nabyte przez Klientów, którzy już skorzystali z Promocji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Organizatora.

 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.

 7. Regulamin został opublikowany w dniu 21.09.2021