Wyszukaj
Szukaj

REGULAMIN PROMOCJI

„TRZECI PRODUKT ZA 1 ZŁ”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Trzeci produkt za 1 zł”.

2. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.

3. Promocja odbywa się w salonach: Salon Moliera 2 | Warszawa, Salon Moliera 2 | Pl. Trzech Krzyży Warszawa, Salon Moliera 2 | Bazar Poznański, Salon Moliera2.com | Sopot, Salon Moliera 2 | Katowice ALTUS oraz Salon Moliera2.com | Zakopane (dalej zwanych „Sklepami Stacjonarnymi” lub pojedynczo „Sklepem Stacjonarnym”) oraz sklepie internetowym moliera2.com i moliera2.cz (dalej zwanych łącznie „Sklepami Internetowymi” lub pojedynczo „Sklepem Internetowym”). Sklepy Stacjonarne oraz Sklepy Internetowe dalej łącznie zwane są ”Sklepami” lub pojedynczo „Sklepem”. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.

4. W Sklepach Stacjonarnych Promocja rozpoczyna się w dniu 11 października 2021 r. o  godz. 11:00 i trwa do 16 października 2021 roku do godz. 19:00 lub do wyczerpania Produktów Promocyjnych – w zależności od tego co nastąpi pierwsze. W sklepie internetowym Promocja rozpoczyna się w dniu 11 października 2021 r. o godz. 00:00 i trwa do 17 października 2021 r.  do godz. 23:59 lub do wyczerpania Produktów Promocyjnych – w zależności od tego co nastąpi pierwsze. Czasy promocji wskazane w zdaniach poprzedzających będą zwane łącznie dalej „Czasem trwania Promocji”.

5. Celem Promocji jest promocja Sklepów.

6. W sytuacji, gdy w Regulaminie nie są objaśnione pojęcia pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane im przez regulamin Sklepu Internetowego.

 

II ZASADY PROMOCJI

1. Promocja przeznaczona jest dla osoby, która w Czasie trwania Promocji:

a. wykona w jednym ze Sklepów jednorazowe zakupy (na jednym paragonie) w ramach, których dokona zakupu dwóch sztuk Asortymentu  (z wyłączeniem voucherów), których łączna wartość wynosić będzie co najmniej 1 000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100), celem uniknięcia wątpliwości ustala się, że klient może w ramach jednego zakupu dokonać nabycia większej ilości Asortymentu jednakże łączna wartość co najmniej 2 sztuk Asortymentu musi dawać kwotę 1000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100), ;

b. jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c. zaakceptowała warunki Promocji oraz Regulaminu.

2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

3. Osoba spełniająca wszystkie warunki Promocji określone w pkt. 1 powyżej w ramach Promocji otrzyma prawo do zakupu jednego z produktów promocyjnych dostępnych pod linkiem https://www.moliera2.com/wybierz-produkt, a także w zał. numer 1 do Regulaminu (dalej zwanych „Produktami Promocyjnymi”) z rabatem obniżającym wartość Produktu Promocyjnego do kwoty 1 zł (słownie: jeden złoty). Wybór dostępnych Produktów Promocyjnych każdorazowo dostępny jest pod linkiem https://www.moliera2.com/wybierz-produkt. Celem uniknięcia wątpliwości ustala się, że w kwocie 1 zł mogą być nabyte tylko Produkty Promocyjne, a nie każdy Asortyment dostępny w Sklepach.

4. W razie odstąpienia przez klienta będącego Konsumentem od umowy sprzedaży Asortymentu zawartej na odległość na podstawie Regulaminu Sklepu Internetowego lub przepisów powszechnie obowiązujących, w całości lub części powodującej utratę uprawnienia do skorzystania z Promocji klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanego Produktu Promocyjnego lub otrzymanego rabatu obniżającego cenę Produktu Promocyjnego do kwoty 1 zł. W przypadku gdy klient nie zwróci powyższego  Produktu Promocyjnego w terminie 30 dni od dnia odstąpienia Organizator uprawniony jest do żądania zapłaty przez klienta pełnej ceny Produktu Promocyjnego tj. zwrotu otrzymanego rabatu. Należność za Produkt Promocyjny może być potrącana ze zwracanej klientowi kwoty w ramach odstąpienia.

5. Uczestnik Promocji otrzyma Produkt Promocyjny wraz z zamówieniem, którego dotyczył zakup.

6. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie, z zastrzeżeniem, iż każdorazowo musi na nowo spełnić wszystkie warunki Promocji.

7. Koszty dostawy i zapakowania na prezent nie wliczają się w limit kwoty uprawniającej do skorzystania z Promocji.

9. Promocja łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Sklepach w tym z rabatem wynikającym z Karty Klubu Korzyści Moliera 2, jednakże po skorzystaniu z  innej promocji lub rabatu klient nadal musi spełnić warunki wskazane w pkt 1. powyżej.

10. Uczestnik nie ma możliwości wymiany Produktu Promocyjnego na inny lub na jego ekwiwalent pieniężny.

11. W ramach jednych zakupów można otrzymać tylko jeden Produkt Promocyjny z rabatem obniżającym jego cenę do  1 zł brutto.

III POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected]
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne, reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Poprzez przystąpienie przez Klienta do Promocji ustala się, iż Klient zaakceptował Regulamin.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej moliera2.com, moliera2.cz oraz w Sklepach stacjonarnych przy kasie.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu, jednakże nie ma to wpływu na uprawnienia nabyte przez Klientów, którzy już skorzystali z Promocji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 7. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 10.10.2021 roku. 

 

 

 

Załącznik 1.