Wyszukaj
Szukaj Ukryj wyszukiwarkę

Regulamin promocji 

„ZAPROSZENIE MOLIERA 2 POP-UP STORE THE MARC JACOBS ”

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „ZAPROSZENIE MOLIERA 2 POP-UP STORE THE MARC JACOBS”.
 2. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 3. Promocja odbywa się w salonie  Moliera 2 prowadzonym pod adresem Moliera 2/4, 00-076 Warszawa (dalej  zwanym „Sklepem”).
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 10 listopada 2021 r. roku od godziny 11:00 i trwa do
  wyczerpania Produktów Promocyjnych, jednakże nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r. do godz. 19:00  (dalej zwana „Czasem trwania Promocji”).  
 5. Celem Promocji jest promocja Sklepu.
 6. W sytuacji, gdy w Regulaminie nie są objaśnione pojęcia pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane im przez regulamin Sklepu.

 

ZASADY PROMOCJI 

  1. W ramach Promocji klient dokonujący w Czasie Trwania Promocji jednorazowego zakupu w Sklepie towarów marki THE MARC JACOBS o łącznej wartości co najmniej 2000,00 zł brutto otrzyma prawo do zakupu perfum marki THE MARC JACOBS PERFECT INTENSE EDP 50ML lub DAISY EAU SO INTENSE EDP 50ML w promocyjnej cenie 1 gr.
  2. Dodatkowo Klient spełniający warunki promocji wskazane w pkt 1 powyżej w ramach Promocji otrzyma również rabat w wysokości 1 grosza na dokonane zakupy.
  3. Aby wziąć udział w Promocji należy spełnić łącznie wszystkie z poniższych wymagań:
  • spełnić warunki promocji wskazane w pkt. 1,
  • zgłosić przy kasie w Sklepie wolę skorzystania z Promocji,
  • opłacić dokonane w Sklepie zakupy,
  • zaakceptować Regulamin Promocji.
  1. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie jednakże każdorazowo spełniając wszystkie jej warunki wskazane w Regulaminie.
  2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
  3. Promocja łączy się z innymi aktualnie dostępnymi promocjami jednakże po uwzględnieniu wszystkich rabatów łączna cena towarów marki THE MARC JACOBS objętych zakupem nie może być niższa niż 2000,00 zł brutto.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected].
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Poprzez przystąpienie przez Klienta do Promocji ustala się, iż Klient zaakceptował Regulamin.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej moliera2.com oraz w Sklepie przy kasie.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którą stanowi:

a.         Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.

b.         Wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego powodującego obowiązek zmiany Regulaminu.

c.         Prostowanie oczywistych omyłek pisarskich.

d.         Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocji, do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;

 1. Wprowadzane zmiany  Regulaminu nie będą miały  wpływu na prawa nabyte przez uczestników Promocji. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane z 2 dniowym wyprzedzeniem. Uczestnicy nieakceptujący postanowień nowego Regulaminu, mogą zrezygnować z udziału w Promocji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 3. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 09.11.2021.