Wyszukaj
Szukaj Ukryj wyszukiwarkę

REGULAMIN PROMOCJI

„Akcja promocyjna Newslettera”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Akcja promocyjna Newslettera”.

2. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.

3. Promocja odbywa się w Sklepie Internetowym moliera2.com (dalej zwanym „Sklepem”). Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponad terytorialnego zasięgu Internetu.

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 18 stycznia 2022 r. od godz. 00:01 i trwa do 22 stycznia
2022 r. do godz. 23:59. Czasy promocji wskazane w zdaniach poprzedzających będą zwane łącznie dalej „Czasem trwania Promocji”.

5. Celem Promocji jest promocja Sklepów oraz newsletteru Moliera 2 uregulowanego w regulaminie dostępnym pod adresem https://www.moliera2.com/static/108/regulamin-uslugi-newslettera.html  (dalej zwany „Newsletterem”)

6. W sytuacji, gdy w Regulaminie nie są objaśnione pojęcia pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane im przez regulamin Sklepu Internetowego.

 

II ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja dotyczy całego nieprzecenionego Asortymentu sprzedawanego w Sklepach z wyłączeniem voucherów (bonów prezentowych). Asortyment spełniający wymagania Promocji wskazane w niniejszym punkcie zwany będzie dalej „Produktami Promocyjnymi”.
 2. W ramach promocji osoby zapisane na Newsletter w dniu rozpoczęcia Promocji otrzymają jednorazowy kod rabatowy ważny w Czasie trwania Promocji, uprawniający do rabatu obniżającego łączną cenę zakupu Produktów Promocyjnych o 50 zł brutto pod warunkiem dokonania jednorazowego zakupu o łącznej wartości co najmniej 500 zł brutto oraz spełniania pozostałych warunków Regulaminu.
 3. Aby wziąć udział w Promocji należy spełnić łącznie wszystkie z poniższych wymagań:
  1. być zapisanym na Newsletter oraz   otrzymać dedykowany kod rabatowy;
  2. dokonać w trakcie trwania Promocji jednorazowego zakupu Produktów Promocyjnych o wartości co najmniej 500 zł brutto;
  3. w trakcie składania Zamówienia wpisać w dedykowanym checkbox kod rabatowy otrzymany mailowo od Organizatora;
  4. opłacić dokonane zakupy Produktów Promocyjnych;
  5. zaakceptować Regulamin Promocji.
 4. Klient może skorzystać z Promocji jednokrotnie.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 6. W razie skorzystania przez klienta będącego Konsumentem z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą klient uiścił za Zamówienie z uwzględnieniem rabatu oraz innych promocji.
 7. Klient nie ma możliwości wymiany kodu rabatowego  na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.
 8. Promocja łączy się jedynie z rabatem wynikającym z posiadanej przez klienta karty Klubu Korzyści  Moliera 2, jednakże z dodatkowym zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności uwzględniany jest rabat kwotowy wynikający z niniejszej promocji, a dopiero następnie rabaty procentowe. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami i rabatami niż wskazane w zdaniu poprzedzającym.  

III POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected].
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Poprzez przystąpienie przez Klienta do Promocji ustala się, iż Klient zaakceptował Regulamin.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej moliera2.com oraz w Sklepach Stacjonarnych przy kasie.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którą stanowi:

a.         Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.

b.         Wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego powodującego obowiązek zmiany Regulaminu.

c.         Prostowanie oczywistych omyłek pisarskich.

d.         Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocji, do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;

 1. Wprowadzane zmiany  Regulaminu nie będą miały  wpływu na prawa nabyte przez uczestników Promocji. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane z 1 dniowym wyprzedzeniem. Uczestnicy nieakceptujący postanowień nowego Regulaminu, mogą zrezygnować z udziału w Promocji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 3. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 18.01.2022 roku.