Wyszukaj
Szukaj Ukryj wyszukiwarkę

Regulamin promocji 

„ZAPROSZENIE MOLIERA 2 I Nosalowy Park”

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „ZAPROSZENIE MOLIERA 2 I Nosalowy Park”.
 2. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 3. Promocja odbywa się w salonach: Salon Moliera 2 | Warszawa, Salon Moliera 2 | Pl. Trzech Krzyży Warszawa, Salon Moliera 2 | Bazar Poznański, Salon Moliera2.com | Sopot, Salon Moliera 2 | Katowice ALTUS  oraz Salon Moliera2.com | Zakopane (dalej zwanych „Sklepami Stacjonarnymi” lub pojedynczo „Sklepem Stacjonarnym”) oraz sklepie internetowym moliera2.com (dalej zwanym „Sklepem Internetowym”). Sklepy Stacjonarne oraz Sklep Internetowy dalej łącznie zwane są ”Sklepami” lub pojedynczo „Sklepem”. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 4. W Sklepach Stacjonarnych Promocja rozpoczyna się w dniu 18 lutego 2022 roku o godz. 11:00 i trwa do 31 marca 2022 roku do godz. 19:00. W Sklepie Internetowym Promocja rozpoczyna się w dniu 6 lutego 2022 roku o godz. 00:01 i trwa do 31 marca 2022 roku. do godz. 23:59. Czasy promocji wskazane w zdaniach poprzedzających będą zwane łącznie dalej „Czasem trwania Promocji”.
 5. Celem Promocji jest promocja Sklepu.
 6. W sytuacji, gdy w Regulaminie nie są objaśnione pojęcia pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane im przez regulamin Sklepu.

 

ZASADY PROMOCJI 

 1. W ramach Promocji osoby posiadające ważne zaproszenie do Moliera 2 otrzymane w Nosalowym Parku w Zakopanem (dalej Zaproszenie) będą uprawnione w Czasie Trwania Promocji do uzyskania jednorazowego rabatu w wysokości 200 zł  brutto na jednorazowe zakupy w Sklepie produktów o wartości minimum 2000 zł brutto.
 2.  Celem uzyskania rabatu osoba posiadająca Zaproszenie zobowiązana jest do:
  1.  jego przekazania przy kasie jeszcze przed dokonaniem zapłaty za wykonane zakupy w przypadku zakupów w Sklepie Stacjonarnym lub
  2. podania go  przy składanym Zamówieniu w Sklepie Internetowym w dedykowanym ku temu checkbox;
 3. Promocja nie łączy się z innymi kodami rabatowymi, innymi promocjami, voucherami kwotowymi, krótkimi akcjami specjalnymi.
 4. W ramach jednego zamówienia można skorzystać tylko z jednego Zaproszenia.
 5. Zaproszenie ma charakter jednorazowy.
 6. W razie skorzystania przez klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą klient uiścił za zamówienie z uwzględnieniem rabatu.
 7. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 8. Klient nie ma możliwości wymiany Zaproszenia  na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: [email protected].
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Poprzez przystąpienie przez Klienta do Promocji ustala się, iż Klient zaakceptował Regulamin.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej moliera2.com oraz w Sklepie przy kasie.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którą stanowi:

a.         Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.

b.         Wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego powodującego obowiązek zmiany Regulaminu.

c.         Prostowanie oczywistych omyłek pisarskich.

d.         Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Promocji, do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;

 1. Wprowadzane zmiany  Regulaminu nie będą miały  wpływu na prawa nabyte przez uczestników Promocji. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane z 2 dniowym wyprzedzeniem. Uczestnicy nieakceptujący postanowień nowego Regulaminu, mogą zrezygnować z udziału w Promocji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 3. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 18.02.2022.