Wyszukaj
Szukaj Ukryj wyszukiwarkę

REGULAMIN PROMOCJI URODZINOWEJ

 •       I.          POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Promocja Urodzinowa”.
 2. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000797819, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252794723, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 3. Promocja odbywa się w salonach: salon Moliera 2 | Warszawa, salon Moliera 2 Pl. Trzech Krzyży | Warszawa, salon Moliera 2 | Bazar Poznański, salon Moliera 2 | Katowice Altus salon Moliera2.com  | Sopot, Moliera2.com  | Zakopane oraz sklepie internetowym www.moliera2.com (dalej łącznie zwanymi ”Sklepami” lub pojedynczo „Sklepem”). Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 4. W sytuacji, gdy w Regulaminie nie są objaśnione pojęcia pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane im przez główny regulamin Sklepu.

 

 •     II.          ZASADY PROMOCJI
 1. Promocja polega na uzyskaniu kodu uprawniającego do skorzystania z 20% (słownie: dwudziestoprocentowej) zniżki na wszystkie produkty dostępne w Sklepach (dalej „Kod promocyjny”) z wyłączeniem produktów oznaczonych niebieską gwiazdką.
 2. Promocja trwa łącznie przez 29 dni -– 14 (słownie: czternaście) dni przed datą urodzin Klienta, w dniu urodzin Klienta oraz 14 (słownie: czternaście) dni po dacie urodzin Klienta.
 3. Aby uzyskać Kod promocyjny należy podczas zapisu do Klubu Korzyści lub do Newslettera podać datę swoich urodzin. Dane te można również uzupełnić poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta (+48 22 47 000 01) lub w Salonach Moliera 2.
 4. Po prawidłowym wskazaniu danych, o których mowa ust. 3 powyżej, Klient – 14 dni przed datą swoich urodzin wskazaną zgodnie z ust. 3 powyżej - otrzyma wiadomość mailową z wygenerowanym indywidualnym Kodem promocyjnym.
 5. Aby skorzystać z Kodu promocyjnego należy zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin a następnie - podczas dokonywania zakupów w Sklepie - wpisać Kod promocyjny w celu naliczenia rabatu.
 6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 7. Klient może skorzystać z Kodu promocyjnego jednokrotnie – raz w roku.
 8. Klient nie ma możliwości wymiany rabatu na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez Organizatora ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Klub Korzyści”, przy czym posiadacz karty „Klubu Korzyści” dokonując zakupu Produktów Promocyjnych w Sklepach, za każde wydane jednorazowo 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych, 00/100) na zakup Produktów Promocyjnych w Sklepach, otrzymuje 10 punktów na Kartę Klubu Korzyści, które zostaną przyznane automatycznie po dokonaniu zakupu Produktów Promocyjnych, zgodnie z regulaminem „Klubu Korzyści”.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 11. Promocja nie obowiązuje na produkty oznaczone w Sklepie niebieską gwiazdką.
 12. Promocja nie obowiązuje na produkty przecenione.
 13. W razie skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem (zgodnie z definicją wskazaną w ogólnym regulaminie Sklepu), z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą Klient będący Konsumentem uiścił za Zamówienie z uwzględnieniem rabatu oraz innych promocji, a także zostaną odliczone punkty z karty Klubu Korzyści, o których mowa w pkt 6 powyżej, za dokonanie zakupów Produktów Promocyjnych.

 

 •   III.          POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 •       I.          Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 •     II.          Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 •   III.          Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres [email protected].
 •   IV.          Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 •     V.          Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne, reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

 •   IV.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w sklepie internetowym oraz w sklepach stacjonarnych, o których mowa w pkt. 1.3 Regulaminu.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu, jednakże nie ma to wpływu na uprawnienia nabyte przez Klientów, którzy już skorzystali z Promocji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 7. Regulamin został opublikowany w dniu 21.09.2021